Vyberáme top 10 projektov zrealizovaných v roku 2018

Vyberáme top 10 projektov zrealizovaných v roku 2018

Aj uplynulý rok bol v našom meste v znamení mnohých významných investícií, ktoré pozitívne ovplyvnia náš každodenný život. Výrazný vplyv na realizácie pod taktovkou samosprávy mala aj skutočnosť, že rok 2018 bol volebným rokom. Všetky zrealizované či naštartované projekty isto nemalou mierou skvalitnia život v našom meste, či poskytnú nové možnosti pre bývanie, šport a oddych.


Väčšinu zrealizovaných investícií sme mapovali aj na našej stránke. Už počas ich realizácie ste tak mali všetky dostupné informácie a pohľad na priebeh jednotlivých prác. Nami prezentované projekty sú z rôznej sféry, preto investor nie je ich spoločným menovateľom. Väčšia časť z nich je ale v pôsobnosti samosprávy mesta. Niektoré z nich sú ešte v procese realizácie alebo je ukončená len ich prvá etapa. Nakoľko sa práce realizovali počas celého uplynulého roka, zaradili sme ich do nášho zoznamu aj pred ich úplným dokončením.

A ktoré to sú? Tu je prehľad desiatich najvýznamnejších za rok 2018:


Dokončenie rekonštrukcie krytej plavárne s wellness SPA

Aj keď sme krytú plaváreň zaradili do prehľadu TOP projektov už v minulom roku, rozhodli sme sa ju pridať aj do tohtoročného rebríčka. A to z dôvodu dobudovania wellness SPA, ktoré bolo dokončené a uvedené do prevádzky o čosi neskôr. Príčinou zdržania boli problémy a nedokonalosti na realizovaných prácach, ktoré bolo potrebné reklamovať. Otvorením wellnessu dostali Bardejovčania nové možnosti trávenia voľného času. V novej wellness zóne nájdu ponuku sáun, kneipov sľapací kúpeľ, vírivku či ochladzovací bazén s vonkajšou teplotou. Nechýba dokonca ani soľná jaskyňa, kde si svoj kútik nájdu aj tí najmenší návštevníci. Na krytej plavárni sa nachádzajú aj ďalšie doplnkové služby. Vynovená plaváreň sa nachádza v areáli Základnej školy na Wolkerovej ulici. Celkové náklady na rekonštrukciu a výstavbu sa vyšplhali na čiastku takmer 2,3 milióna eur. Rekonštrukcia trvala dva roky a celá budova sa zmenila na nepoznanie. Bazénová hala, bola zo západnej strany rozšírená o presklenú prístavbu. Ďalšou novinkou v bazénovej hale je vírivka a picie fontánky na osvieženie a tiež nechýba obnovená vonkajšia terasa plavárne, kde sú v letných mesiacoch k dispozícii ležadlá. V záverečnej fáze by v tomto roku mali pribudnúť nové parkovacie plochy aj detské ihrisko. Už v jarných mesiacoch sa počíta sa s výstavbou 40 parkovacích miest.


Čiastočná obnova severovýchodného barbakánu

Pri rozsiahlej obnove komplexu Hornej brány sa pozornosť v uplynulom roku sústredila aj na rekonštrukciu prechodu v okolí Dolnej brány a komunikácie umožňujúcej vstup do historického centra mesta cez severovýchodný barbakán. Prechod bránou v tejto časti fotifikačného systému, ktorá bola podľa účtovných záznamov postavená v 14. storočí je v súčasnosti zabezpečený cez kamenný most a železobetónový most postavený pri prvej rekonštrukcii tohto priestoru – ako novotvar. Betónový most sa nachádza v časti predbránia, ktoré bolo k vežovej bráne pristavané neskôr v prvej polovici 15. storočia. Kamenný dvojoblúkový most, ktorý preklenuje vodnú priekopu v čase, keď ešte hradobný systém plnil svoju obrannú funkciu, tiež neexistoval. Nahradil drevený zdvíhací most, ktorý ponad vodnú priekopu zabezpečoval vstup do barbakánu. Práve železobetónová lávka prešla najvýraznejšou zmenou. Dostala nové žulové obruby a jej pochôdzna časť bola vyložená andezitovou dlažbou. Po jej obvode bolo inštalované nové nerezové zábradlie. Modernizáciou prešlo aj osvetlenie. Staré liatinové lampy boli nahradené tými súčasnými v modernom dizajne. Vymenená bola aj krátka improvizovanú drevená podlaha, ktorá má pripomenúť, že sa v týchto priestoroch kedysi nachádzal drevený padací most. Dlažba na kamennom moste bola taktiež nahradená novou. Pôvodný povrch z riečneho kameňa – pieskovca bol nahradený andezitovou dlažbou. Uložením jedného typu dlažby sa celý prechod severo-východným barbakánom skompaktnil. Na celkové riešenie danej lokality má Mesto Bardejov pripravený aj plán komplexnejšej obnovy, do ktorej je začlenená aj improvizovaná vodná priekopa s umiestnenou vodnou plochou. Úvodné práce sa už začali v závere roka 2018 a to obnovou ďalšej časti priekopového múru. Práce by sa mali rozbehnúť už na jar.


Nový most cez potok Kamenec v Dlhej Lúke

Obyvatelia prímestskej časti Dlhá Lúka čakali na nový most dlhých 17 rokov. Pôvodný most bol v júli 2001 v dôsledku zvýšenej hladiny rieky Kamenec čiastočne poškodený. V tom čase sa realizovala len jeho provizórna oprava, úpravou živičného krytu vozovky a opravou oplotenia. Neskôr most postihli aj ďalšie povodne a výraznejšie poškodenie stredového piliera spôsobilo natoľko nevyhovujúci stav, že ho bolo nutné zavrieť. Na most bol zákaz vjazdu a na mieste boli umiestnené zábrany. Konštrukcia mosta mala výrazne narušenú statiku. Tento stav pretrvával niekoľko rokov. Na začiatku roka 2018 si obyvatelia Dlhej Lúky konečne vydýchli a začalo sa s demoláciou nevyhovujúceho objektu a výstavba nového mosta. Nový mostný objekt bol navrhnutý ako jednopoľový, prefabrikovaný so štandardným príslušenstvom mosta. Šírkové usporiadanie na moste zodpovedá intenzite dopravy v danom mieste. To znamená, že sa postavil len jednosmerný most, na ktorom je umožnený aj pohyb chodcov. Bezpečnosť peších je na moste je zabezpečená osvetlením. To je na moste inštalované na oceľových rámoch, ktoré sú nepravidelne osadené na vrchu konštrukcie mosta. Tento prvok robí z mosta akúsi novú architektúru či dominantu. Nosná konštrukcia je navrhnutá z predpätých prefabrikátov. Šírka nosnej konštrukcie je 5,24 m, dĺžka 18,22 m, priečny sklon je strechovitý 2%. Súčasťou opravy mosta je úprava toku a úprava miestnych komunikácií, vrátane križovatky, úprava toku a okolia. Jestvujúca zastávka SAD sa posunula. Na zhotovenie diela vo vyhlásenej súťaži vybralo Mesto Bardejov uchádzača, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. Víťaz súťaže a zhotoviteľ – Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. postavil most za sumu 355.842,31  EUR bez DPH. Slávnostné prestrihnutie pásky sa za účasti primátora B. Hanuščaka, predsedu vlády P. Pellegriniho a ministra financií P. Kažimíra konalo 4. júla 2018.


Revitalizácia nábrežia rieky Topľa

V roku 2018 sa začala dlhoočakávaná 1. etapa revitalizácie nábrežia, ktorá by mala konečne navrátiť život do tejto rekreačnej zóny mesta, ktorá bola zasiahnutá výstavbou protipovodňového múru. Práce sa najskôr rozbehli na pravom brehu Tople. Začalo sa s prácami na navyšovaní terénu v okolí múru navážaním násypu. Pozdĺž celého úseku boli osadené parkové obrubníky, chodníky pozdĺž múra sa vyložili betónovou dlažbou a urobilo sa nové odvodnenie spevnených plôch pomocou odvodňovacích žľabov. Pri športovom areáli sa odstránil nevzhľadný betónový plot a na jeho mieste vyrástlo nové oplotenie areálu kúpaliska. Starý plot vystriedal monolitický betón s osadeným pletivom. V ďalších fázach sa začal s pokládkou nových živičných krytov, nechýba zelený cyklopruh pre cyklistov. V závere roka práce pokračovali aj na ľavom (severnom) brehu. V minulom roku sa tiež realizovali prípravné práce na budovaní nového premostenia v blízkosti kúpaliska. Tie pozostávali hlavne z prekládok vedenia a betónového základu budúcej lávky, ktorá prepojí oba brehy Tople. Navýšením terénu sa podarilo povodňový múr „utopiť” a výhľad na rieku je už možný aj pre menšie deti. Prechádzka v blízkosti rieky bude tak o čosi atraktívnejšia. Projekt revitalizácie nábrežia rieky Topľa v Bardejove má stáť takmer 2,4 milióna eur. Práce realizuje košická spoločnosť Eurovia SK, a.s. Podľa staveniskovej tabule, by mala byť prvá etapa ukončená už vo februári 2019. Projektantom je v Bardejove etablovaný architektonický ateliér A-Typ z Prešova, ktorý ma za sebou už niekoľko ukončených realizácii v našom meste, prevažne súvisiacich s obnovou pamiatok a verejných priestranstiev v historickom centre. V neskorších fázach revitalizácie sa ešte ráta s úpravou priestoru medzi múrmi pri samotnom koryte rieky. Uvažuje sa o vybudovaní kaskád, zestetizovaní vnútorných stien múru a ďalších menších zásahoch.


Singletrack Herkules prepojil Bardejov a Bardejovské Kúpele

Po Čerešenke, Napoleonovi a Family singletracku sa Bardejovčania a návštevníci kúpeľov môžu previezť alebo prebehnúť aj novým turistickým singletrackom Herkules. V súčasnosti slúži cyklistom, peším chodcom či bežcom. Po vyše dvoch desaťročiach sa našlo čiastočné riešenie na prepojení mesta s kúpeľami. Výrazný podiel na jeho vybudovaní má OOCR Šariš Bardejov. Výška investície predstavovala čiastku 23-tisíc eur. So samotnou realizáciou sa začalo 1. októbra 2018. Singletrack s dĺžkou cca 1,3 km začína pri benzínovej pumpe na Duklianskej ulici a končí pod salašom pred kúpeľami, kde sa napája na asfaltový chodník. Má charakter turistického singletracku, resp. tzv double tracku, šírku do 2,2 metra a priečny sklon trasy je 5 % z dôvodu odvodnenia. Povrchovo je spevnený jemnou kameninou. Novovzniknutý chodník je akýmsi dočasným riešením a náhradou pred dlhodobo pripravovaným cyklochodníkom s pevným povrchom, osvetlením a doplnkovou infraštruktúrou. Celý proces totiž brzdí zložitý proces vysporiadania pozemkov. Vzniknutý turistický chodník Herkules rozšíril možnosti turistickej infraštruktúry. Chodník kopíruje okolitý terén, prispôsobuje sa prírode, stromom a svahu, a jeho výstavba si nevyžadovala veľký výrub stromov v lokalite. Pri chodníku boli neskôr umiestnené aj informačné tabule a drevené mostíky. Samotnej výstavbe singletracku predchádzali počas 4 mesiacov zdĺhavé a početné návštevy desiatok majiteľov pozemkov na získavanie súhlasov o dočasnom prechode. Singletrack vedie prevažne lesom a je dostatočne vzdialený od cesty I. triedy. Trasa má prevýšenie iba niekoľko desiatok metrov a je vhodná aj pre rodiny s malými deťmi.


Iluminácia baziliky a radnice RGB LED osvetlením

Súčasťou skôr realizovaného projektu modernizácie verejného osvetlenia, ktoré spočívalo vo výmene cestných svietidiel bola aj fáza realizácie tzv. iluminácie – nasvietenie historickej radnice a baziliky Sv. Egídia na Radničnom námestí. Inštalácia moderného LED osvetlenia po zotmení výrazne zatraktívnila dominanty mesta pre návštevníkov, domácich obyvateľov, turistov a kúpeľných hostí. Osvetlenie odhalí aj detaily, ktoré by sme počas dňa možno prehliadliZaujímavosťou celého osvetlenia je aj možnosť farebnej modifikácie nasvietenia. V prípade požiadavky pri oslavách a významných dňoch mesta je možné zmeniť farbu iluminačného osvetlenia použitím RGB technológie. Osvetlenie fasády goticko-renesančnej radnice je riešené líniovými svietidlami, ktoré sú osadené v úrovni dlažby a nijako nevyčnievajú. Strecha je osvetlená reflektormi, ktoré sú umiestnené na okolitých budovách meštianskych domov. Celkovo je osvetlenie radnice riešené rovnomerne s akcentáciou vyššej intenzity osvetlenia znakov a výzdoby. Bočný renesančný arkier z východnej strany radnice je osvetlením zvýraznený akcentom teplej bielej farby. Socha rytiera Rolanda na južnom štíte radnice je osvetlená troma svietidlami, ktoré sú inštalované priamo na podstavci sochy. Osvetlenie Baziliky je riešené kontrastne jemnou akcentáciou osvetlenia zvislých vzpier k rovným plochám fasády. V rámci podpory prirodzenej gradácie smerom hore vrchol veže osvetlený vyššou intenzitou vzhľadom na ostatné časti a dynamickým osvetlením ochôdze veže a vikierov strechy. Osvetlenie fasády je tiež riešené líniovými svietidlami, ktoré sú uložené v zemi. Osvetlenie ochôdze veže je riešené umiestením svietidiel na podlahe pochôdznej časti veže.


Novovybudovaný cyklochodník na Mníchovský potok 

Jednou z najvýznamnejších investícií samosprávy v uplynulom roku bolo vybudovanie cyklotrasy smerom na Mníchovský potok v celkovej dĺžke 1200 metrov. Úvodné terénne práce sa začali hneď na začiatku roka v januári 2018. V júni sa po dokončenej cykloceste spolu s občanmi previezol na jednom z elektrobicyklov súčasný primátor Boris Hanuščak. Cyklochodník so špeciálnym živičným krytom, ktorý tvorí zelený asfalt je v celej dĺžke trasy kompletne osvetlený. Súčasťou trasy je aj kanalizácia na odvedenie dažďových vôd z časti cesty a chodníka a novovybudovaná autobusová nika pri zastávke autobusu. Šírka cyklistického chodníka je konštantná 3 m. Šírka chodníka pre peších a nástupišťa je 2 m, šírka autobusovej niky je 3,5 m. Súčasťou cyklochodníka malo byť aj odpočívadlo, ktoré sa malo nachádzať blízko odbočky zo štátnej cesty I/77. Informáciu o tom, v akom štádiu sa nachádza proces jeho dobudovania, zatiaľ nemáme. Pri výstavbe cyklochodníka sa objavilo aj množstvo nedostatkov, na ktoré sme pravidelne upozorňovali aj na našej stránke. Dielo za vyše 600-tisíc eur napokon slúži k spokojnosti obyvateľom a návštevníkom mesta pre cykloprepojenie Bardejova a atraktívnej prímestskej rekreačnej oblasti Mníchovský potok. Cyklochodník je súčasťou poľsko-slovenského projektu v rámci ktorého na poľskej a slovenskej strane vznikne cykloturistická trasa o celkovej dĺžke vyše 230 km.


Rekonštrukcia jedného z objektov stanice

V závere roka SAD Prešov a.s. ako jeden z vlastníkov začal rekonštrukčné práce na zateplení fasády na jednej z budov staničného komplexu. Konkrétne na objekte s vestibulom (Časť „B”), kde prebehla aj výmena okien či vstupných dverí. V interiéri spoločnosť pripravuje realizáciu nového moderného pracoviska dispečingu s obrazovkami na sledovanie online pohybu autobusov. Najvýraznejší posun sa prejavil práve pri obnove dlho zanedbanej fasády objektu. Prekvapí jej farebné riešenie. Staničná budova sa zmení z béžovej na grafitovú v kombinácii s bielym obkladom, ktorý sa objavil na priečelí stanice, kde bol svojho času inštalovaný nápis „BARDEJOV“. Nová fasáda je tvorená z tzv. SOFIT PANEL-ov. Tento fasádny systém pozostáva z plechových panelov. Panely sa kotvia na nosný rošt upevnený na obvodových múroch. Obkladové prvky SOFIT PANEL-ov sa vyznačujú farebnou stálosťou a sú odolné voči machom. Nevyžadujú si takmer žiadnu údržbu. Toto materiálové prevedenie fasády bolo v minulosti typické skôr pre priemyselné budovy. V súčasnosti sa tento systém využíva pre obchodné alebo reprezentatívne budovy či občianske stavby, ale takisto aj pre rodinné domy. To, či objekt stanice skolaudovaný v roku 1986 dostane po tejto rekonštrukcii druhý dych, uvidíme po dokončení. Železnice Slovenskej republiky ako druhý z vlastníkov tiež avizoval zámer investovať do modernizácie objektu. Do plánu opráv na rok 2019 zaradili výmenu okien na objekte v správe ŽSR (celá časť C), a výmenu strešnej krytiny na objekte a perónovom prístrešku. Na tieto práce ŽSR vyčlenila finančné prostriedky v sume 130 000 €.


Rozmrazenie projektu bytového domu v Bardejovskej Novej Vsi

Málokto by uveril, že práce na chátrajúcej stavbe na konci obce v mestskej časti Bardejovská Nová Ves sa nanovo rozbehnú. Dlhé roky rozostavaný skelet po dokončení už nebude strašiť obyvateľov tejto časti mesta. V pôvodnom zámere z roku 2008 sa mal postaviť polyfunkčný objekt, kde mali vzniknúť byty a obchodné priestory. Stavba nezačala rásť na zelenej lúke, ale využil sa pôvodný starší objekt, ktorého prestavbou a rozšírením mala vzniknúť na tú dobu celkom elegantná novostavba. Projekt sa však podľa pôvodného zámeru do finálnej fázy nedostal. Stavba zostala na dlhé roky nedokončenou a ani drevená sedlová strecha sa nestihla prekryť krytinou. Odhalená konštrukcia strechy odolávala poveternostným vplyvom ešte dlhý čas po zastavení prác. Neskôr pribudlo provizórne prekrytie stavby. V máji uplynulého roku sa predsa len ľady pohli. Na stavbe sa opätovne rozbehli práce. Prízemie pôvodne určené pre obchodné priestory bolo preprojektované na garážové státia a na stavbe sa objavil konečne nejaký výraznejší posun. Dokončenie bytového domu je naplánované na máj 2019. Termín ukončenia stavby sa tak z pôvodného termínu – december 2009 posunul o takmer desaťročie. V súčasnom zámere je stavba označená ako bytový dom Bardejovská nová Ves. Stavebníkom je bardejovská eseročka BNV development. Pri našej poslednej návšteve mala budova osadené všetky okná a dvere a boli naplno rozbehnuté práce na zatepľovaní fasády.


Rekonštrukcia lesnej cesty na Mníchovskom potoku

Mestské lesy Bardejov v máji uplynulého roku investovali do rekonštrukcie lesnej cesty na Mníchovskom potoku. Rozbitá a dlhodobo nevyhovujúca cesta sa po ôsmych rokoch od rekonštrukcie prvého úseku patriacej Lesom Slovenskej republiky, š.p., so sídlom v Banskej Bystrici dočkala aj opravy zostávajúcej časti úseku od jasáckého rekreačného strediska, ktorú zastrešovali Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Investičný zámer na obnovu lesnej cesty schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Bardejove ešte v závere roka 2017.  Projekt zaradili do investičného plánu v rozpočte spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o., pre rok 2018. Náklady na investíciu predstavovali čiastku vo výške takmer 150-tisíc eur bez DPH. Financovanie bolo realizované strednodobým investičným úverom. Na pôvodnej ceste sa realizovali vysprávky, ktoré eliminovali nerovnosti. Následne sa natiahla podkladová vrstva. Na záver pribudla záverečná vrstva živičného krytu. Po dokončení cesty boli upravené krajnice z horninového materiálu so zhutnením v šírke pol metra. V blízkosti zberných priepustov boli okolo cesty namontované aj nové zábrany. Rekonštrukciou cesty sa vytvorili lepšie podmienky na cykloturistiku a zriadenie poznávacej infraštruktúry v širšom okolí mesta.


Zahlasuj za TOP projekt. Vyber jeden, ktorý je podľa teba najprínosnejší. (označ max. 3)

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

SÚVISIACI ČLÁNOK:

Spracoval: M.M.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x