Vyberáme top 10 projektov zrealizovaných v roku 2017

Vyberáme top 10 projektov zrealizovaných v roku 2017

Uplynulý rok bol v našom meste v znamení mnohých významných investícií, ktoré pozitívne ovplyvnia náš každodený život. Nemalou mierou isto skvalitnia život v našom meste, či poskytnú nové možnosti pre kultúru, oddych alebo nakupovanie.


Väčšinu zrealizovaných investícií sme mapovali aj na našej stránke. Už počas ich realizácie ste tak mali všetky dostupné informácie a pohľad na priebeh jednotlivých prác. Nami prezentované projekty sú z rôznej sféry, preto investor nie je ich spoločným menovateľom. Väčšia časť z nich je ale v pôsobnosti samosprávy mesta. Niektoré z nich sú ešte v procese realizácie alebo je ukončená len ich prvá etapa. Nakoľko sa práce realizovali počas celého uplynulého roka, zaradili sme ich do nášho zoznamu aj pred ich úplným dokončením.

A ktoré to sú? Tu je prehľad desiatich navýznamnejších.


Rekonštrukcia cesty  II/545 v úseku Raslavice – Janovce

Táto rekonštrukcia, ktorá sa realizovala v závere roka 2017 sa asi najvýraznejšie dotkla nemalej časti obyvateľstva. Našťastie sa stihla dokončiť v predstihu a dnes už jazdíme po novom vyše 5 kilometrovom zrekonštruovanom úseku. Opravený úsek je súčasťou komplexnej obnovy trasy od obce Kapušany až po Bardejov. Rekonštrukcia bola zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislom úseku a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. Súčasťou rekonštrukcie cesty II/545 na predmetnom úseku bola aj oprava mostných objektov. Práve  zlý technický stav mostného objektu 545-020 v Raslaviciach bol jednou z hlavných príčin celkovej uzáverty cesty, ktorá tvala takmer 2 mesiace.


Nové OC Across na Duklianskej ulici

V auguste sa Bardejovčania dočkali nového obchodného centra. Vyrástlo v severovýchodnej časti mesta na mieste bývalého predaja štrkov, pieskov a tuhých palív oproti OD Kaufland v susedstve židovského cintorína. Zaujímavé tvary a riešenie fasády z neho robia celkom zaujímavý objekt, ktorý rozširil predajnú sieť o štyri nové obchodné prevádzky so sortimentom textilu, elektra, domácich potrieb a obuvi. Slávnostné otvorenie prevádzok pre verejnosť sa uskutočnilo 18. augusta v sprievode bohatého kultúrneho programu.


Obnovená Stará synagóga v komplexe židovského suburbia

Azda najhodnotnejšou udalosťou je po takmer dva roky trvajúcej obnove dokončenie obnovy Starej synagógy v jedinečnom komplexe židovského suburbia. Dvestoročný objekt synagógy čakal na svoju rekonštrukciu vyše 70 rokov. Svojmu účelu slúžila do roku 1942. Od tohto obdobia začal jej úpadok. Zub času a účel, pre ktorý sa táto stavba využívala v nasledujúcich desaťročiach sa podpísal na jej stave. Slúžila na uskladňovanie chemických hnojív, poľnohospodárskych plodín alebo skladisko stavebného materiálu a predajne železiarstva. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike pre účel obnovy tejto pamiatky získal dotáciu vo výške 649 703 eur z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt obnovy získal aj dodatočnú dotáciu vo výške viac ako 100 000 eur z nórskych fondov. Výsledkom je aj vďaka intenzívnej práci architekta a reštaurátorov zachránený klenot časti nášho kultúrneho dedičstva. V nasledujúcom období sa má stať miestom konania výstav, koncertov, konferencií či prednášok.

V októbri uplynulého roku Stará synagóga navyše získala významné architektonické ocenenie CE·ZA·AR ako jediná stavba na východnom Slovensku v kategórii Obnova a prestavba. Cenu si prevzala trojica autorov Košičania architekt Ján Krcho a reštaurátor Peter Gomboš a reštaurátor z Bratislavy Tomáš Lupták.


Pokračujúca obnova komplexu Hornej brány s barbakánom, tzv. Horného hradu

Pomerne zdĺhavou obnovou presahujúcou rok 2017 je odhalenie ďalšej časti hradobného systému v juhovýchodnej časti opevnenia s prezentáciou zachovaných častí múrov spolu s výstavbou podzemného dvojpodlažného objektu v priestore predbánia. V uplynulom roku, aj keď nedošlo k asanácii sporných domov v kontakte s Hornou bránou a mostom, vykonalo sa množstvo prác, ktoré okrem iného umožnili aj opätovné spriechodnenie Rhodyho ulice smerom na ulicu Kpt. Nálepku. Najvýraznejším prvkom obnovy je novotvar v podobe podzemnej stavby s výťahom a schodiskom so sklenenou kupolou siahajúcou nad terén terasy predbánia. Tá sa dokončuje v týchto dňoch a umožní pohodlný bezbariérový vstup do útrob podzemnej stavby, kde bude situovaný propagačno – prezentačný priestor s kaviarňou a sociálnym zariadením. Taktiež sa skrz tento objekt zabezpečí prechod až do vodnej priekopy. Prebiehali tiež práce na obnove ďalších častí priekopového múru smerom k Hrubej a Malej bašte. Archeologické práce odhalili jeho slušne zachované základy. V ďalšej fáze sa tak bude pokračovať v stabilizácii pôvodného muriva a na jeho navýšení nad úroveň terénu. V závere roka bol zasanovaný nežiadúci objekt tzv. „Magerovho domu“. Je otázne, či sa v tomto roku konečne dočkáme aj zbúrania domov, ktoré bránia celkovej obnove komplexu Hornej brány.


Dokončenie prvej etapy rekonštrukcie bardejovského futbalového štadióna

Úvodný výkop sa na obnovenej ploche štadióna uskutočnil 26. marca proti Popradu. Tesne pred úvodným domácim stretnutím jarnej časti II. futbalovej ligy ešte finišovali záverečné dokončovacie práce. Bola nainštalovaná led tabuľa, dokončilo sa oplotenie okolo hracej plochy, na severnej tribúne a v sektore hostí bola osadená sieť a zábrana oddeľujúca sektory. V útrobách štadióna boli dokončené bezbariérové toalety, ukončila sa pokládka dlažby na vstupnej časti pri pokladnici štadióna a za striedačkami, na hlavnej tribúne bolo osadené mrežované zábradlie. V rámci rekonštrukcie futbalového štadióna sa zbúral val, posunulo a rozšírilo sa ihrisko, vybudoval sa drenážny systém pre odvodnenie aj automatický systém zavlažovania. Pribudlo vykurovanie trávnika, dve nové tribúny, vrátane dvoch sociálnych zariadení. Štadiónu v súčasnoti stále chýba nedokončená severná tribúna, osvetlenie hracej plochy a nefunguje ani ohrev trávnika. Bardejovský štadión by mal po dokončení spĺňať parametre a kritéria UEFA 2.


Modernizácia verejného osvetlenia

Počas letných mesiacov na území mesta a v mestských častiach prebiehala II. etapa modernizácie verejného osvetlenia. Spočívala vo výmene cestných svietidiel a vo vybraných častiach mesta sa realizovala aj výmena stožiarov. Počas modernizácie došlo k výmene všetkých zastaraných výbojkových svietidiel SHC, SOX a kompaktných žiariviek na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED technológie a súčasne doplnenie LED svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetelno-technické normy. V nadväznosti na 1. etapu modernizácie verejného osvetlenia v meste Bardejov časti Družba, Komenského, Vinbarg, v ktorej bolo inštalovaných 774 ks LED svietidiel s možnosťou regulácie a správy osvetlenia, sa pokračovalo v II. Etape v dokončení nevymenených častí mesta vrátane satelitných oblastí (Dlhá Lúka, Bardejovská Zábava, Poštárka, Bardejovské kúpele, Bardejovská Nová Ves a Mihaľov) za LED svietidlá, ktoré musia byť kompatibilné a pripojiteľné na riadiaci systém vybudovaný v meste Bardejov. Modernizácia verejného osvetlenia prinesie úsporu prevádzkových nákladov, zníženie svetelného znečistenia a v neposlednom rade prispeje k bezpečnosti ciest a verejných priestranstiev. V ďalšej fáze by sa ešte mala realizovať iluminácia a nasvietenie historickej radnice a baziliky Sv. Egídia na Radničnom námestí, čo po zotmení výrazne zatraktívni tieto dominanty pre návštevníkov i domácich obyvateľov.


Začiatok revitalizácie jazierka v Bardejovských Kúpeľoch

Koncom novembra sa v kúpeľnom lesoparku začalo intenzívne pracovať na revitalizácii jazierka. Na mieste boli ťažké mechanizmy a začalo sa s jeho hĺbením a odstraňovaním nánosov bahna, ktoré sa tam rokmi nahrmoadilo. Táto lokalita bola medzi pacientami a návštevníkmi kúpeľov mimoriadne obľubená, no dlhé roky zanedbaná. Vodná hladina z jazierka takmer úplne zmizla a takmer celé zarásto vegetáciou. Vyzeralo len ako akési močarisko a jeho okolie je rovnako zanedbané. Po vybagrovaní plochy jazierka je v pláne aj oprava hrádze, oprava výpustov jazierka a oprava schodíkov v celkovom náklade 30.000 eur. V ďalšej fáze budú opravy pokračovať a malo by sa pristúpiť k vyčisteniu a rekonštrukcii priehradzky, ktorá sa náchádza v lese, 200 metrov nad samotným jazierkom. Tá je tiež v dezolátnom stave a je nutná jej oprava. Časť kameňov z telesa hrádze je vypadnutá a je tiež značne zanesená. Celkový náklad na túto opravu je vo výške 20.000 eur. Investorom revitalizácie jazierka sú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, Odštepný závod Prešov.


Obnovená rozhľadňa Bardejov Kamenná hora

V závere roka potešil hlavne turistov projekt obnovy rozhľadne Bardejov Kamenná Hora. Vyše 9 metrov vysoká drevená konštrukcia s prístreškom sa nachádza medzi Bardejovskými Kúpeľmi a mestom Bardejov a poskytuje panoramatikcé výhľady na mesto a okolité lesy. S výstavbou sa začalo na začiatku novembra a v druhej polovici decembra sa už realizovali dokončovacie práce. Rozhľadňa si vyžiadala celkové náklady 17 942 eur. Sumou 11 100 eur prispela KOCR Severovýchod Slovenska a zvyšok dofinancuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ Bardejov. Súčasťou rozhľadne  na 1. podlaží sú aj náučné tabule pre najmenších návštevníkov. Dostanete sa k nej po červenej turistickej značke z kúpeľov i Bardejova, pretože je priamo na využívanej turistickej magistrále.


Komplexná rekonštrukcia mestskej krytej plavárne

Bardejovčania sa v roku 2018 môžu tešiť na novú zmodernizovanú krytú plaváreň. Nových návštevníkov čaká rozšírená bazénová hala smerom na existujúcu terasu zo západnej strany a rozšírenie priestoru pre wellness v 1.PP taktiež smerom na západ. Na 1.NP budú v rámci 2. etapy zrekonštruovaný priestor bazénovej haly, ktorý je zo západnej strany rozšírený o presklenú prístavbu pre umiestnenie vírivky a miestnosti plavčíka. Zo severnej strany je ku komunikačnej chodbe pristavaný výťah a vo vstupnej časti bude na schodisko namontovaná pojazdná plošina pre imobilných. V severozápadnom rohu 1. NP bude vytvorená šatňa s hygienou pre imobilných návštevníkov. V 1. PP bude umiestnená nová prevádzka wellnessu v juhozápadnej časti objektu a budú prestavané existujúce priestory pri severnej fasáde na šatne zamestnancov, priestory pre upratovačky, jednu kanceláriu a jeden priestor na prenájom (pedikúra). Vo wellness časti sú navrhnuté šatne aj s hygienou pre mužov a ženy, WC pre imobilných, centrálny priestor hala s vírivkou, z ktorého sú prístupné 4 sauny (2 parné, fínska a infrasauna), tepidárium a vonkajšia ochladzovacia terasa aj s ochladzovacím bazénikom. Objekt bude z vonkajšej strany zateplený kontaktným zatepľovacím systémom. Celkovo bude rekonštrukcia stáť takmer 2-milióny eur. Stavbu fianancuje spoločnosť  Bardterm, s.r.o. a časť finančných prostredkov prispeje aj Mesto Bardejov. Prví navštevníci by si v novej bazénovej hale mohli zaplávať už v máji tohto roku.


Rekonštrukcia Vily Rákoci v Bardejovských Kúpeľoch

Obnovy sa dočkala aj Národná kultúrna pamiatka a jedna z najstraších budov v Bardejovských Kúpeľoch. Klasicistická stavba pochádza zo začiatku 19. storočia, v minulosti sídlo šľachty, dnes jeden z objektov Šarišského múzea. V súčasnosti v nej sídli národopisná expozícia, expozícia Dejín Bardejovských Kúpeľov a Lekárenská expozícia. Na rekonštrukciu bolo Prešovského kraja vyčlenených 915 tisíc eur. Prostriedky by mali byť využité na rekonštrukciu krovu, ktorý už v súčasnosti pokrýva nový medený plech. Výmenené boli okná a obnovou prejde aj celá fasáda objektu. Na východnej strane neskoršej prístavby budovy, ktorá nebola nikdy omietnutá, je už nová fasáda a hotové sú aj vysprávky pôvodnej omietky. Súčasťou rekonštrukcie by mala byť aj bezbariérovosť objektu a pribudne aj výťah, takže návšteva bude pohodlná aj pre imobilných. Práce na rekonštrukcii by mali byť ukončené už v januári 2018.

Spracoval: M.M.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x