ONline Bardejov

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Boris Hanuščak

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Boris Hanuščak

V poslednom článku vám predstavíme zostávajúceho kandidáta pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Ten obdržal otázky, ktoré sme mu adresovali. Na rovnaké odpovedali aj jeho protikandidáti (Andrej Gmitter túto možnosť nevyužil). Postupne ste tak mali možnosť oboznámiť sa s každým uchádzačom o post primátora mesta. Komu sa však rozhodnete dať svoj hlas v deň volieb, je na vás. Veríme, že pri rozhodovaní pomôže aj táto séria článkov, kde sa kandidátov na primátora mesta Bardejov pýtame za vás.


Je ním 63-ročný Bardejovčan, ktorého určite netreba špeciálne predstavovať. Narodil sa v Bardejove a má dve deti. Ako súčasný primátor Mesta Bardejov zastáva funkciu prvého muža samosprávy už piatykrát po sebe. V posledných voľbách v roku 2014, kde obhájil svoj post získal z 10.894 platných odovzdaných hlasovacích lístkov 6168 hlasov. Už od roku 1998 zastáva funkciu najvyššieho výkonného orgánu mesta. V podstate tretinu svojho doterajšieho života zasvätil tomuto poslaniu.


Kto je Boris Hanuščak?

Študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a celý jeho profesijný život bol najskôr spätý so zdravotníctvom. V meste Bardejov najprv pôsobil ako samostatný lekár – anesteziológ, potom ako riaditeľ nemocnice. Predtým, než sa po prvýkrát uchádzal o post hlavy radnice, dlhodobo (od r. 1990) pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva. Do funkcie primátora teda nevstupoval z iného prostredia ako nováčik. Od roku 2001 sedí aj v kresle župného poslanca Prešovského samosprávneho kraja. V roku 2005 bol ustanovený za krajského podpredsedu integrovanej SDĽ v rámci Smeru. V súčasnosti je členom SMERu – sociálnej demokracie. V nadchádzajúcich voľbách kandiduje s podporou troch koaličných strán MOST-HÍD, SMER-SD a SNS.

Primátor Boris Hanuščak vo svojej pracovni. (Foto- zdroj: fotošot)

Čo sľuboval pred štyrmi rokmi

Poďme sa spoločne pozrieť, čo Boris Hanuščak sľuboval svojím voličom pred komunálnymi voľbami v roku 2014. To, či sa mu jeho plány a vízie počas uplynulých štyroch rokov podarilo zrealizovať, nebudeme hodnotiť. Mnohí z vás, ak žijete v meste Bardejov, dokážete posúdiť sami, čo sa samospráve pod jeho vedením podarilo a v čom sú isté rezervy. Treba však nekriticky povedať, že množstvo bodov z programu je dnes realitou. Existujú však veci, ktoré zostali len sľubom na papieri. To však nevylučuje to, že aj naplnenie starších vízií je v istej fáze realizácie či príprav. Kritici sa priklonia skôr k názoru, že niektoré priority v skutočnosti prioritami neboli.

Vyberáme niektoré z nich, ktoré si primátor vytýčil pred štyrmi rokmi a s ktorými vstupoval do opätovnej kandidatúry. Spomenieme len tie najvýznamnejšie, bez ohľadu na to či sa aj naplnili. Priority spred štyroch rokov sú v mnohom podobné s tými, s ktorými sa uchádza o post tento rok.

Spoločný úspech a zvyšovanie kvality života všetkých Bardejovčanov mali podľa neho zabezpečiť správne priority, uplatnenie nenahraditeľných skúseností a schopnosti spolupracovať.


Priority pre Bardejov 2014 – 2018

V prioritách „Dobrý hospodár” ponúkal napríklad rozumné investície, efektívne úverovanie bez zadlžovania ďalších generácií. Pripomíname, že dlh mesta, ktorý tvoria dlhodobé bankové úvery bol v závere roka 2017 vo výške takmer 7 miliónov eur. V prepočte na jedného obyvateľa je to takmer 200 eur na hlavu. Samospráva mesta však tento fakt vysvetľuje aj tým, že v meste sa neustále realizuje veľké množstvo investičných akcií, rastie a zveľaďuje sa majetok mesta. Ďalej si v tejto oblasti Hanuščak dal za prioritu ďalšie získavanie dotácií zo štátneho rozpočtu či fondov Európskej únie. Za všetko spomenieme výstavbu nového mosta v Dlhej Lúke, ktorý vznikol s podporou Vlády SR. Z európskych fondov bola financovaná napríklad výstavba cyklochodníka v dĺžke 1,2 kilometra od Mokrolužského mosta smerom na Mníchovský potok.

Ďalšou oblasťou bolo zabezpečenie dostupného bývania v priorite „Dôstojné bývanie pre Bardejovčanov”. Tu spomínal výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny, osamelých ľudí a tiež vznik sociálnych bytov. Po štyroch rokoch je realita taká, že okrem pár bytov, ktoré vznikli prevažne v historickom centre mesta v nevyužitých podkrovných či iných priestoroch sa nepodarilo postaviť žiadny bytový dom. V minulom roku sme zaregistrovali snahu o investičný zámer v mestskej časti Poštárka, na výstavbu 16-tich nájomných bytov nižšieho štandardu. Ten sa však nerealizoval.

V oblasti  Viac práce pre Bardejovčanov” sľuboval spustenie prevádzky Hnedého priemyselného parku s perspektívou vytvorenia 500 pracovných miest. Píše sa rok 2018 a v Hnedom parku naozaj pracuje viac ako 500 ľudí. Treba však podotknúť, že polovicu druhého podlažia obsadili zamestnanci, ktorí sa do novej výrobnej haly presťahovali z iných priestorov v meste. V tejto oblasti ešte spomenieme ambície primátora vo vytváraní nových priemyselných zón či budovanie lepšej infraštruktúry pre podnikanie.

Ďalšou oblasťou bola priorita Bez ohrozenia povodňami”. Toto zobral terajší primátor skutočne vážne. Najvýraznejšie azda na toku Tople v prieťahu mestom, kde vyrástol v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom betónový múr, ktorý veľká časť Bardejovčanov vníma kontroverzne a najradšej by ho zbúrala. Nemožno však uprieť fakt, že v predmetnej lokalite zabráni povodni a škodám na majetku. Revitalizácia a zatraktívnenie celej tejto oddychovej zóny v súčasnosti prebieha.

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”square” style=”custom” custom_text=”#1e73be”]

Čítajte tiež: 

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Stanislav Jurčišin

Po skončení vysokej školy pracoval väčšinou v zahraničí a takto mohol spoznať pracovné procesy a mnohé aspekty okolo rôznych typov prác…[/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

V priorite Starostlivosť o naše poklady a rozvoj kultúry” chcel pokračovať v obnove kultúrnych a historických pamiatok. Netreba nikoho presviedčať, že sa v tejto oblasti za posledné roky urobilo nesmierne veľa. Spomenieme rekonštrukciu rozsiahlej lokality Hornej brány či obnova severovýchodného barbakánu. Čo však ešte čaká na fázu realizácie je napríklad vznik muzeálnej expozície UNESCO v priestoroch Červenej bašty. Ďalšie spomínané projekty sú v súčasnosti vo fáze realizácie. V oblasti kultúry bolo pred štyrmi rokmi skloňované skôr 3D kino ako multifunkčný kultúrny dom a kultúrny program v meste malo obohatiť spustenie programu Leto v Bardejove s pestrou ponukou žánrov.

Oblasť Športové príležitosti pre všetkých” bola naozaj pestrá. Nebudeme menovať všetky priority. No tu sú najvýznamnejšie z nich. Prístavba futbalového štadióna vrátane tribún, dobudovanie rekreačno-oddychovej zóny pri rieke Topľa, dostavba zimného štadióna, dostavba skateparku, pokračovanie budovania cyklistických trás, pripraviť výstavbu atletického štadióna a v neposlednom rade vznik nových ihrísk a športových zariadení. Nechýbala podpora útvarov talentovanej mládeže. Čo sme v programe nenašli, bola modernizácia Mestskej krytej plavárne. Tá sa úspešne dokončila tento rok.

„Bezpečnejšia a plynulejšia premávka” mala priniesť osvetlenie priechodov na rizikových úsekoch, vybudovanie štátnej preložky cesty 1/77 (juhozápadný ochvat), úpravu svetelných križovatiek (pri Lidli) a na spojnici ulíc Kúpeľná – Slovenská. V prioritách sa  tiež nachádzal projekt modernizácie cesty 1/77 v smere na Dlhú Lúku v spojení s vybudovaním cyklochodníka do Bardejovských Kúpeľov. Po novovybudovanom j-z obchvate už jazdíme vyše dvoch rokov.

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”square” style=”custom” custom_text=”#1e73be”]

Čítajte tiež: 

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Milan Pilip

Do veľkej politiky sa pokúšal dostať niekoľkoľkokrát. Už ako 29-ročný sa v roku 2010 objavil na kandidátke na 95. mieste za mládežnícku organizáciu…[/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

Priorita „Lepšie parkovanie” mala priniesť zvýšenie kapacít parkovacích plôch na sídliskách, zníženie dopravného zaťaženia v centrálnej mestskej zóne vybudovaním záchytných parkovísk a odstavných plôch pre autobusy a hlavne vybudovanie záchytného parkoviska na Krátkom rade v rámci ukončenia juhozápadného obchvatu.

„Bezpečnejší Bardejov” obnášal zavedenie okrskového systému hliadok mestskej polície a napríklad aj zavedenie vysunutého pracoviska mestskej polície na sídlisku Vinbarg.

„Modernom školstve” malo dôjsť k vytváraniu lepších materiálnych a technických podmienok pre vzdelávanie našich detí a taktiež k dokončeniu modernizácie škol.

Priorita „Ešte lepšie cesty, ešte lepšia doprava” mala okrem iného priniesť stabilizovanú a systematickú starostlivosť o cesty. Zlepšenie stavu chodníkov a ciest a pribudnúť mali nové cyklotrasy. Vylepšiť sa mala aj kvalita MHD a zefektívniť prepojenie s blízkymi hospodárskymi centrami, ako sú Prešov, Svidník, Stará Ľubovňa a Poprad.

Otvorené a transparentné riadenie bolo obsiahnuté v priorite Otvorená samospráva”. Tam sa spomínalo dokončenie projektu elektronizácie samosprávy mesta Bardejov, ktoré malo zjednodušiť komunikáciu s mestským úradom. Nechýbalo zriadenie klientského centra s elektronickou úradovňou. Pri tomto bode nám nedá, aby sme nespomenuli, že mesto Bardejov si v poslednom rebríčku transparentnosti výrazne pohoršilo. A to o 17 pozícií. Zo sto hodnotených miest skončil Bardejov až na 86. mieste so známkou C a 46 %. Oproti rebríčku spred dvoch rokov rating Bardejova výrazne klesol. Transparentnosť miest merala Transparency International Slovensko.

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”square” style=”custom” custom_text=”#1e73be”]

Čítajte tiež: 

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Juraj Bochňa

Od skončenia vysokoškolského štúdia pôsobí v Hornošarišskom osvetovom stredisku, od roku 2009 ako jeho riaditeľ. Okrem toho pôsobí ako učiteľ…[/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

Predposledná priorita „Starostlivosť o našich seniorov” zahŕňala sprevádzkovanie mestského asistenčného centra s diaľkovým elektronickým dohľadom s privolaním RZP.

Posledná priorita „Krajší, čistejší Bardejov” obsahovala ambíciu vybudovať rekreačnú zónu pri starej hati, zvyšovanie estetickej úrovne verejných plôch a oddychové zóny s detskými ihriskami. Zaujme snaha o rozširovanie počtu stromových alejí a stromoradí v meste. V oblasti energetickej náročnosti je to výmena verejného osvetlenia a nechýbal zámer slávnostného osvetlenia historických dominánt a nová vianočná výzdoba. Na Komenského ulici malo prestavbou trhoviska vzniknúť moderné obchodné miesto. Svoje plány uzatvára dostavbou parku na sídlisku Obrancov mieru (terajší park Európy), ktorého súčasťou mala byť aj vodná plocha.


Čo sa súčasnému primátorovi s jeho vedením podarilo zrealizovať z vyššie spomenutých programových priorít, si vie zodpovedať väčšina z nás. Za jeho prácou sa vieme obzrieť nie len štyri roky dozadu, ale máme za sebou až dve desaťročia výkonu jeho funkcie na čele samosprávy. To, či mestu v ďalšom rozvoji a napredovaní pomôže ďalšia štvorročnica pod jeho vedením sa v prípade opätovného zvolenia ukáže o ďalšie 4 roky. Či mu bude občanmi naďalej umožnené pokračovať v práci, sa rozhodne už 10. novembra.

Boris Hanuščak na sedle bicykla počas oficiálneho otvorenia nového cyklochodníka.

Programové priority pre Bardejov 2018-2022

Súčasný program včlenený do aktuálnych programových priorít si môžete v plnom rozsahu prečítať na stránke kandidáta. Predtým než predstaví konkrétne body porgramu Boris Hanuščak uvádza:

„Môj program pre nasledujúce obdobie vychádza z detailného poznania jednotlivých problémov a potrieb jeho obyvateľov. Je založený na skúsenostiach, zodpovednosti, poznaní práce a reálnych možností samosprávy, postavený na reálnom základe bez sľubovania nesplniteľného. Naplnenie jednotlivých programových cieľov je možné iba na základe širokej dohody a spolupráce so všetkými, ktorí sa chcú úprimne podieľať na práci v prospech ďalšieho napredovania nášho mesta. Od mestského zastupiteľstva, cez Vládu Slovenskej republiky, jednotlivé ministerstvá, Prešovský samosprávny kraj a ďalšie orgány, inštitúcie, spoločenské organizácie, ďalšie inštitúcie, bez ktorých by nebolo možné dosiahnuť súčasný dynamický rozvoj mesta a jeho pokračovanie.”

Vo svojej kampani prichádza s heslom, ktoré adresuje pre vás a naše mesto: „Zodpovednosť stabilita a ďalší rozvoj”. Tvár Borisa Hanuščaka sme v uliciach na billboardoch nevídali. Asi dva mesiace pred voľbami sa objavila skromnejšia forma outdorovej reklamy v podobe vylepených plagátov na rôznych miestach. Výnimkov neboli ani výklady obchodov. Boris Hanuščak tiež vsadil na overený spôsob ako sa priblížiť svojím potencionálnym voličom. Zvolil skôr kontaktnejšiu formu v podobe stretnutí s obyvateľmi mesta. Za vydarenú kampaň v tej najveľkorysejšej forme možno považovať takmer zaplnenú Mestskú športovú halu s pripraveným kultúrnym programom, ktorému robila kulisu bohatá účasť Bardejovčanov. Všetky potrebné informácie získate na webovej stránke kandidáta.

Webová stránka kandidáta Borisa Hanuščaka, kde sa prihovára spoluobčanom a predstavuje svoje programové priority.

7 otázok pre kandidáta Borisa Hanuščaka


 • Prečo ste sa opätovne rozhodli kandidovať na post primátora mesta?

„Pretože som presvedčený o tom, že to množstvo pripravených projektov a zámerov je potrebné dotiahnuť do konca. Ich realizácia je zárukou pokračovania dynamického rozvoja mesta. Je to predovšetkým o pocite zodpovednosti. Nie je mojim štýlom odchádzať od rozrobenej práce, stále mám čo ponúknuť a preto som sa s pokorou a rešpektom  rozhodol opäť uchádzať o dôveru voličov.

 • Čo chcete zmeniť počas prvého roka vášho vedenia?

„Volebné obdobie má štyri roky. Prvý rok, ani ten posledný, nie sú v ničom špecifické. Jednoducho je treba robiť štyri roky, lebo v opačnom prípade strácate veľa drahocenného času. Mám premyslenú zmenu vo vzťahu k zlepšeniu efektívnosti výkonu mestského úradu tak, aby to bolo prospešnejšie pre užšiu spoluprácu jednotlivých oddelení v záujme občana i realizácie rozvojových programov mesta. Práve v tomto období nám prichádzajú na podpis zmluvy na realizáciu ďalších projektov z eurofondov. S ich začatím nesmieme ani na chvíľu zaváhať, pretože by to bola osudová chyba pre ďalší rozvoj Bardejova. Teda rozhodne nesmieme strácať čas a musíme plynulo pokračovať v práci, ktorá je rozpracovaná a dotiahnuť ju dokonca.”

 • Čo je najväčším problémom mesta, odhliadnuc od odlivu mladých ľudí za prácou?

„Nikdy som nepovedal, že všetko je ideálne. Vždy pred nami stáli, stoja a budú stáť nové výzvy, ktoré je potrebné realizovať. Prečo teda hneď negativisticky a hovoriť o problémoch. Problémy vždy boli a budú. Ale problémy treba riešiť a nie ich vytvárať. Neraz vás prekvapia okolnosti, ktoré ste nedokázali predvídať. Reálne vznikne problém, ktorý musíte vecne riešiť. Nikdy som nešiel cestou medializácie, šírenia poplašných správ. Vždy sme si sadli za stôl a vecne riešili veci, aj večer, aj cez víkend. Všeobecne je to o pozitívnych postojoch a atmosfére, ktorá prináša riešenia a nie vytváranie pesimizmu vo chvíľach, kedy je naopak potrebný pokoj, nadhľad a rozvaha. Emócie musia ísť bokom. Problémom sú tak kritické situácie, ako keď prichádza povodeň a napriek tomu, že ste urobili všetko čo je vo vašich silách, prichádza bezradnosť, pretože sú ohrozené životy a majetok ľudí a to je skutočný problém. Samozrejme, že ma trápi vysoká migrácia za prácou. Bol by som najradšej keby všetci Bardejovčania mali stabilnú a slušne ohodnotenú prácu v Bardejove. Aby mohli žiť plnohodnotný život vo svojom meste. A robíme preto všetko, čo je v našich silách, na čo máme reálny dosah a kompetencie. Nesľubujeme vzdušné zámky, ale robíme reálnu robotu a máme aj reálne výsledky. Nie pre politické body, politické divadlo, či prestíž, ale preto, že mi osobne,  ľudsky na tom mimoriadne záleží. Koľko a ako bol kritizovaný Hnedý priemyselný park. Koľko kritiky a ako hovoríte problémov tam bolo. Dnes je naplnený, zdôrazňujem, ako jeden z prvých na Slovensku. Pracuje tam viac ako 500 zamestnancov a my ideme ďalej. Prežili sme všetky ataky, ale tie ľuďom nikdy nedali robotu, preto sme sa venovali tomu podstatnému a budeme sa venovať ďalej. Urobili sme všetko preto, poskytli súčinnosť a rokovali so všetkými kompetentnými, aby sme do Bardejova získali strategického investora spoločnosť Kamax. Už viac ako desať rokov pôsobí v Bardejove, ľudia sú slušne finančne ohodnotení a v období kedy sa rozhodovali, kde a akým spôsobom bude spoločnosť  pokračovať v rozvoji sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, založené na dlhodobo budovaných korektných vzťahoch , aby práve v Bardejove pokračovali v rozširovaní výroby a vytváraní nových pracovných miest. Toto sú reálne riešenia vecí, ktoré sa nedajú zvládnuť za rok, majú svoj vývoj a postupnosť. Sú prirodzene ďalšie veci, ktoré je potrebné riešiť. Mnohé sú otázkou zabezpečenia financií. Stále tvrdím. Peniaze boli a budú, akurát momentálne ich nie je toľko koľko by sme potrebovali. Aj preto sme veľmi aktívni v získavaní zdrojov mimo rozpočtu mesta, či prostredníctvom dotácií, eurofondov, grantov. Neplačeme nad týmto konštatovaním, ale hľadáme riešenia, aby sme vytvárala hodnoty a robili život v meste, z hľadiska jeho kvality, čo najlepším.”

 • Čo ste už urobili pre Bardejov?

„Toto je otázka, ktorú mne neprislúcha hodnotiť. To musia posúdiť  obyvatelia mesta. Nikdy som nebral post primátora ako majestát. Nikdy som si nepotrpel na vlastnej osobe. Vždy som to bral ako výzvu a záväzok, ktorý treba zodpovedne naplniť a tak to beriem i teraz. Skúste na chvíľu zatvoriť oči a pozrieť sa na to ako vyzeral Bardejov pred piatimi, desiatimi, či dvadsiatimi rokmi a možno nájdete odpoveď.”

 • Čo najambicióznejšie sa chystáte urobiť počas trvania vášho mandátu?

„Tak otázka nestojí. Každá oblasť života mesta a obyvateľov je dôležitá. To najambicióznejšie je pokračovať v dynamickom rozvoji mesta vo všetkých oblastiach jeho života, využiť posledné príležitosti na získanie eurofondov v podobe ako ich dlhodobo poznáme. Priestor, ktorý mám k dispozícii mi nedovolí hovoriť podrobne o všetkom. Dokončiť začaté, realizovať pripravené a i to nové, čo stojí pred nami. Nestratiť ani jeden deň na prácu a plynule pokračovať. Za ambiciózny považujem projekt rekonštrukcie vodnej priekopy pri „Dolnej bráne“, ale i dokončenie reavitalizácie nábrežia Tople, Sídliska Vinbarg, či Obrancov mieru pri „AB-čku“, a tak by som mohol pokračovať ďalej.

 • Počas 20-ročného pôsobenia na čele samosprávy sa toho v meste udialo naozaj veľa. Množstvo pozitívnych zmien, no zarezonovali aj negatívne kauzy, ako predaj areálu kasární, predaj množstva pozemkov vplyvným podnikateľom, predaj CVČ, výstavba beznínky na sídlisku, kontroverzný protipovodňový múr, kauza hnedého priemyselného parku, naťahujúce sa spory ohľadom obchodného strediska v Bardejovských Kúpeľoch – to sú skutočnosti, ktoré rezonujú v spoločnosti dodnes. Konal by Boris Hanuščak inak, v týchto konkrétnych veciach dnes?

„Otázka je opäť postavená negatívne. Naviac mnohé témy presahujú práve končiace sa volebné obdobie. Začiatky niektorých siahajú dokonca do čias, kedy som ešte nebol primátorom. Ale my sme ani jednu z nich nezakopli pod koberec, ale seriózne riešili a prijímali i príslušné rozhodnutia. Naviac o všetkom sme veľmi podrobne informovali aj obyvateľov mesta, aj keď to nie vždy bolo za najpríjemnejších okolností. To, že má niekto na riešenie niektorých otázok iný pohľad, či názor? Že ich nazýva inak ako je to v skutočnosti? Že takto vyjadruje svoju osobnú averziu voči konkrétnym ľuďom, či svoj politický názor? Neviem, či je to správne, ale je to prirodzené. Nemôže však platiť, že kto je hlučnejší, expresívnejší vo svojom prejave, používa silné slová a vyhlásenia musí mať aj absolútnu pravdu. To, že je niekto kreatívny, emotívny pri prezentácii svojho názoru, ešte neznamená, že niečo vyriešil, alebo ponúkol konkrétne, reálne a hlavne realizovateľné riešenie. Na opätovné vysvetlenie všetkých okolností, súvislostí i tendenčných konštatovaní, ktoré zazneli v tejto otázke by nám nestačil ani šesť násobných priestor aký máme k dispozícii. Ešte raz opakujem o všetkom sme informovali keď to bolo aktuálne, vytvorili sme priestor na vyjadrenia všetkých strán a zásadné rozhodnutia boli prijaté vždy prostredníctvom uznesení mestského zastupiteľstva. Inak to ani nie je možné.  Život prinesie aj takéto zložité situácie. Stále platí, že kto niečo robí, robí aj chyby. Nikto nie je neomylný. A treba si to vedieť aj priznať, nech už sa to týka ktorejkoľvek zo strán. A povedať celú pravdu, nie iba čo nám momentálne vyhovuje.  Z kauzy zrazu nie je kauza, samotný problém má v skutočnosti iný pôvod, ale o tom sa už potom akosi nehovorí.  Toto už nikoho nezaujíma.

Zásadné rozhodnutia musíte mať dôsledne premyslené, váš zámer ako ich naplniť neraz ovplyvnia okolnosti, ktoré idú mimo vás a vy na nich musíte reagovať. Ale základné postoje v principiálnych veciach nemôžete meniť podľa toho ako fúka vietor, aby vám nebodaj neuškodil. Vtedy prejavujete väčšiu lásku sebe ako tým, o ktorých tvrdíte, že vám na nich a ich dobre záleží.

 • Čo odkazujete voličom.

„Tých informácií, ktoré sa na Vás v súčasnosti valia z každej strany je veľmi veľa. Nie každá má rovnakú výpovednú hodnotu. Ja Vám želám, aby ste s nimi naložili rozumne, riadili sa srdcom, ale i rozumom, ale hlavne aby ste 10. novembra prišli vyjadriť svoj názor k volebným urnám.”


[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”square” style=”custom” custom_text=”#1e73be”]

Čítajte tiež: 

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Stanislav Soroka

Založil a vybudoval úspešnú stavebnú firmu, má dve reštaurácie a ako uvádza na svojej webstránke, dáva prácu takmer 300 ľudom…[/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”square” style=”custom” custom_text=”#1e73be”]

Čítajte tiež: 

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! (Ne)odpovedá Andrej Gmitter

Je ním 53-ročný rodený Stropkovčan s trvalým bydliskom v Bardejove, SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba), otec dvoch detí, obchodný…[/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

Boris Hanuščak uzatvára sériu článkov o budúcom možnom primátorovi, ktoré sme pre vás pripravovali. Každý nami oslovený kandidát obdržal rovnaké otázky (okrem jednej bónusovej, šitej na konkrétneho kandidáta). Ich odpovede ste si mohli prečítať v siedmich publikovaných článkoch. V závere každého bolo možné zahlasovať v ankete – veľkom online prieskume, kde ste mohli prejaviť svoje sympatie vybranému kandidátovi. Hlasovať bolo možné len raz a to z jednej IP adresy. Z dôvodu prísneho dodržania moratória už v ankete nie je možné zahlasovať. Do ankety sa od jej spustenia zapojilo 2217 respondentov.


(Hlasovanie bolo spustené od 19. septembra do 26. októbra 2018)

*Hlasovanie je ukončené

Ak by sa voľby konali už tento víkend, komu by ste dali svoj hlas na post primátora mesta Bardejov?

 • Milan Pilip (SaS, OĽaNO, Sme Rodina – Boris Kollár, Šanca, Spolu – občianska demokracia) (22%, 487 x)
 • Boris Hanuščak (Smer-SD, SNS a Most-Híd) (22%, 480 x)
 • Stanislav Soroka (nezávislý) (16%, 358 x)
 • Juraj Bochňa (nezávislý) (13%, 278 x)
 • Marián Matej (KDH) (10%, 214 x)
 • Nepôjdem voliť alebo ma nepresvedčil nikto. (8%, 179 x)
 • Andrej Gmitter (nezávislý) (7%, 148 x)
 • Stanislav Jurčišin (nezávislý) (3%, 73 x)

Spolu hlasovalo: 2 217

Loading ... Loading ...

 

Dňa 30.10. 2018 odstúpil od kandidatúry Marián Matej. Kandidát s podporou KDH sa vzdal v prospech Juraja Bochňu. V čase publikovania tohto článku zostali v boji o primátorské kreslo šiesti kandidáti. 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018. Voľba je jednokolová. Viac informácii o voľbách nájdete tu.


SÚVISIACE ČLÁNKY:

Spracoval: M.M. / zdroj: borishanuscak.sk

Podobné príspevky

guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x
()
x