Vybrané osoby spoločenského života mesta Bardejov získali Cenu primátora za rok 2016

Vybrané osoby spoločenského života mesta Bardejov získali Cenu primátora za rok 2016

Oslavy 72. výročia oslobodenia mesta Bardejov boli aj tento rok spojené s odovzdávaním Ceny primátora. Sedemnásť osôb a dve organizácie si dnes v obradnej sieni Mestského úradu v Bardejove prevzali z rúk primátora Borisa Hanuščaka najvyššie ocenenie.


Pred samotným udeľovaním cien sa zástupcovia samosprávy, štátnej sféry, politických strán a širokej verejnosti stretli pri Pamätníku vďaky na Námestí SNP. Žiaci základných škôl a deti z materských škôlok v pôsobnosti mesta Bardejov položili svoj veniec padlým hrdinom, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie mesta a okresu pred 72 rokmi.

Zhromaždenie pri Pamätníku vďaky

CENA PRIMÁTORA

Podľa Štatútu mesta čl. 30 a VZN č. 103/2010 čl. II a čl. IX Cena primátora sa udeľuje za:

 • vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti,
 • činnosť osôb, ktoré sa významnou mierou pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, humanitárnu činnosť a propagáciu mesta doma i v zahraničí,
 • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a obyvateľov mesta.

Ocenení:

 • Marcel Tribus – riaditeľ Gymnázia Leonarda Stőckela v Bardejove

Riaditeľ, pedagóg, ale aj dlhoročný komunálny politik RNDr. Marcel Tribus získal Cenu primátora za celkovú  odbornú a  spoločenskú angažovanosť a erudovanosť, za dlhoročnú aktívnu prácu riaditeľa a pedagóga školy, ktorá si už dlhé roky drží vysoký kredit medzi strednými školami na Slovensku, za celkový intelektuálny rozvoj osobností a úspešnú výchovu a vzdelávanie mladých ľudí, z ktorých mnohí  nachádzajú uplatnenie na dôležitých postoch nielen doma, ale aj v zahraničí, ďalej za aktívnu mimoškolskú činnosť najmä za rozvoj a napredovanie Klubu biatlonu pri Gymnáziu, ktorý pod jeho vedením dosahoval výborné výsledky na rôznych súťažiach v okrese, ale aj ďaleko za jeho hranicami. Členmi tohto klubu neboli len študenti gymnázia, ale aj žiaci základných škôl, iných stredných škôl a študenti vysokých škôl. Marcel Tribus bol aj výborným školiteľom a poradcom študentom, ktorí sa upísali biológii.  Jeho zverenkyne na krajských a celoslovenských olympiádach  získali popredné miesta, ba dokonca úspešne reprezentovali Bardejov na prehliadke vedeckých prác v španielskej Barcelone.


 • Vazil Hudák – podpredseda Európskej investičnej banky

Medzinárodné vzťahy ukončil na Štátnom inštitúte v Moskve a medzinárodné právo na Karlovej univerzite v Prahe. V relatívne mladom veku pôsobil v rôznych funkciách na rôznych dôležitých postoch. Z najznámejších môžeme spomenúť funkciu štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky, neskôr funkciu Ministra hospodárstva Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako splnomocnenec vlády SR pre vyjednávanie rozpočtu EÚ. Vazil Hudák získal Cenu primátora mesta za nezištnú všestrannú pomoc a podporu mestu Bardejov, za osobnú angažovanosť pre veci verejné a významný podiel zviditeľnenia mesta Bardejov, za šírenie dobrého mena a propagáciu mesta doma a vo svete.

Cenu prevzali rodičia oceneného, ktorý sa z pracovných povinností ospravedlnil listom.


 • Stanislav Hreha – riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Získal Cenu primátora mesta Bardejov ako výraz úprimného poďakovania, úcty a uznania za aktívny prístup, osobnú angažovanosť, dlhoročnú spoluprácu  s mestom Bardejov pri rozširovaní, úpravách a rekonštrukciách vodovodných a kanalizačných prác v  Bardejove a jeho častiach.


 • Andrej Havrilla – primár Rádiologického oddelenia NsP. sv. Jakuba v Bardejove

Získal tohoročnú Cenu primátora za významný podiel na príprave a spracovaní koncepcie rozvoja zdravotníctva v Prešovskom kraji. Pod Vaším vedením bolo v roku 1999 zriadené v bardejovskej nemocnici prvé pracovisko počítačovej tomografie (CT) a došlo k veľkým technickým zmenám na pracoviskách rádiologického oddelenia. Za veľký podiel na zriadení prvého digitálneho mamografického pracoviska a na zabezpečení najmodernejšieho prístroja magnetickej rezonancie. Za nezmazateľnú účasť na spracovaní a realizácii projektu na transformáciu nemocníc Prešovského samosprávneho kraja. Za výnimočné organizačné schopnosti pri organizovaní odborných podujatí na miestnej, regionálnej, republikovej, ale aj medzinárodnej úrovni. Andrej Havrilla sa výrazne podieľa aj na práci Lekárskej komory nielen na miestnej úrovni, ale aj v jej republikových orgánoch. Je členom výboru Slovenskej rádiologickej spoločnosti v Bratislave.


 • Klára Havelková

Získala Cenu primátora mesta Bardejov za významný celoživotný prínos do rozvoja farmácie v Bardejove i v rámci Slovenskej republiky a za odbornú erudovanosť a etablovanie súkromného lekárnictva. Lekárne, v ktorých v Bardejove pracovala, sa rýchlo vypracovali medzi vyhľadávané farmaceutické zariadenia. Sústavne študovala a sledovala vývoj vo farmaceutickom priemysle. Veľmi často sa lekáreň pod jej vedením stala miestom praxe pre študentov farmácie.

 


 • Milan Hoško – náčelník Mestskej polície v Bardejove

Pomáhať a chrániť je cieľom a poslaním každého policajta, a to sa stalo aj celoživotným krédom oceneného. Milan Hoško, náčelník Mestskej polície, predtým riaditeľ Okresnej polície v Bardejove,  si prevzal Cenu primátora mesta za aktívny podiel na rozvoji, formovaní a fungovaní mestskej polície, za dlhoročnú odbornú a koordinovanú prácu a všestrannú pomoc pri ochrane občanov, ich  bezpečia  a ochrane materiálnych hodnôt.

 • Anna Pavličková

Získala cenu primátora mesta za celoživotnú pedagogickú činnosť v predškolských zariadeniach, za vykonanú prácu v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania v našom meste. K šíreniu dobrého mena materskej školy prispievala organizovaním rôznych aktivít a podujatí, ktoré oslovovali deti i rodičovskú verejnosť. Svojou prácou a organizačnými schopnosťami v dlhoročnej riadiacej funkcii v materskej škole dôstojne reprezentovala mesto na verejnosti.


 • Terézia Šothová

Získala Cenu primátora mesta  za celoživotnú pedagogickú a mimoškolskú činnosť, za  výchovu, vzdelávanie a formovanie najmladšej generácie. Ako učiteľka sa angažovala v záujmovej umeleckej a ostatnej činnosti, ktorou výrazne ovplyvnila umelecký, estetický a citový život detí a mládeže. Tanečnými vystúpeniami reprezentovala nielen mesto, ale aj okres a kraj. Zúčastňovala sa s deťmi okresných až celoslovenských súťaží, kde získavala popredné umiestnenia a tým šírila dobré meno mesta v rámci Slovenska.


 • Helena Jurečková

Získala Cenu primátora mesta za aktívnu a nezištnú prácu v ženskom hnutí, najprv to bola Okresná organizácia Únie žien Slovenska a od roku 2005 je nielen aktívnou členkou, ale aj funkcionárkou Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska so sídlom v Bardejove. Dlhé roky bola neoddeliteľnou súčasťou všetkých atletických pretekov v meste, neraz ako rozhodkyňa. A čo ešte prezradíme na pani Jurečkovú? Mnoho rokov pomáha svojimi odbornými schopnosťami aj Rybárskemu zväzu v Bardejove.


 • Mária Klepáčová

Obdržala Cenu primátora mesta za dlhoročnú aktívnu prácu v ženskom hnutí, presnejšie povedané za 40 ročnú aktívnu prácu najprv v Okresnej organizácii Únie žien Slovenska so sídlom v Bardejove a od r. 2003 v Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska so sídlom v Bardejove. Za svoju výnimočnú prácu bola ocenená najvyšším vyznamenaním Ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska v Bratislave.


 • Ján Lukáč – priamy účastník odboja počas 2. svetovej vojny

Získal Cenu primátora mesta za aktívnu prácu a významný podiel na skvalitňovaní a zvyšovaní úrovne oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bardejove. Za zodpovedné plnenie úloh a zvyšovanie a šírenie národného a vlasteneckého povedomia a lásky k vlasti a mestu. Ján Lukáč je držiteľom viacerých vyznamenaní – medaily  Za pobiedu nad Germánii, k 25. výročiu oslobodenia republiky, k 50. a 60. Výročiu SNP a oslobodenia republiky, medaila M.R. Štefánika II. stupňa a v roku 2010 a 2015 to bola medaila Ministerstva obrany SR k Výročiu ukončenia 2. sv. vojny a víťazstva nad fašizmom a nacizmom.

 • Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bardejov

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi  ausburgského vyznania  na Slovensku Bardejov  získal Cenu primátora mesta
Bardejov za službu ľuďom v ich potrebách, napomáhanie vzájomnému pochopeniu a porozumeniu, znášanlivosti a vzájomnej pomoci, za vedenie k pokoju a starostlivosti o blízkych, za ekumenický postoj a prístup k ostatným cirkvám, za ochotu vzájomne spolupracovať a spolunažívať.

Ocenenie prevzal  Ján Velebír, zborový farár a senior  Šarišskozemplínskeho seniorátu.


 • EGE, spol. s r. o.

Získala Cenu primátora mesta za udržanie a rozvoj zamestnanosti v Bardejove v kategórii stredných podnikov a za skvelú propagáciu a šírenie dobrého mena mesta Bardejov nielen doma, ale aj za jeho hranicami. Spoločnosť sa zaoberá hlavne výrobou zapuzdrených vodičov, ktoré sa vyvážajú do celého sveta. Na kooperácie sa využívajú aj bardejovské firmy. Ide napríklad o dopravu, servis, revízie, striekanie alebo dovoz stravy. Do budúcnosti sú plány spoločnosti na rozšírenie priestorov a tým aj zvýšenie výroby.

Cenu prevzal Milan Pituch, konateľ spoločnosti.


 • Jozef Peta

Získal cenu primátora za aktívny podiel  na sociálnej inklúzii. Svojimi schopnosťami a zručnosťami prispieva k rozvoju efektívnosti práce s komunitou v meste a okolí, čím  si získava rešpekt a uznanie.

 

 


 • Igor Demjanič

Študent Spojenej školy Juraja Henischa, organizačná zložka Stredná odborná škola polytechnická – odbor mechanik nastavovač, získal Cenu primátora mesta nielen za vynikajúce študijné výsledky, ale najmä za vzornú reprezentáciu školy a mesta  v  súťažiach ZENIT, kde na krajských a slovenských súťažiach obsadil popredné miesta. V školskom roku 2015/2016 sa stal ich víťazom.

Cenu prevzal riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa, Peter Dulenčin.


 • Daniel Kukľa

Slovenský paralympionik, popredný pretekár na vozíčku, člen Slovenského zväzu telesne postihnutých je úspešným viacnásobným účastníkom majstrovstiev sveta, účastník paralympiády a pravidelný účastník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Jeho doménou je handbiker – ručný bicykel. Za roky pretekania dosiahol nespočetné množstvo popredných umiestnení,  uvedieme aspoň tie posledné: 1. miesto polmaratón Čečechov, 1. miesto polmaratón Pardubice, 2. miesto maratón Krakov. Jeden z posledných úspechov z 2.10.2016 – 2. miesto na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach.

Úspešnému športovcovi a vzornému reprezentantovi za skvelú reprezentáciu, propagáciu a šírenie dobrého mena mesta nielen doma, ale aj ďaleko za jeho hranicami udelil primátor mesta ako prejav úcty, poďakovania a uznania  Cenu primátora mesta Bardejov za rok 2016.


 • Jozef Varali

Bol prezidentom klubu v čase, keď futbalisti Partizána Bardejov postúpili do 1. Celoštátnej slovenskej ligy. Je zakladateľom, ale aj garantom bardejovského futbalového klubu FC OLD BOYS 2000, ktorý pravidelne celoročne zabezpečuje tréningovú prípravu a tradične organizuje turnaj bývalých aktívnych futbalistov vekovej kategórie nad 50 rokov. Jozefovi Varalimu je Cena primátora mesta Bardejov udelená za aktívny podiel na rozvoji a napredovaní bardejovského futbalu, za podporu, prípravu a vytváranie herných podmienok  ďalšej generácie futbalistov. Ocenený sa zaslúžil aj o projekčnú prípravu Hnedého priemyselného parku.


 • František Kuľka

Koordinátor ženského futbalového tímu senioriek Partizána Bardejov získal Cenu primátora mesta za neúnavnú profesionálnu prácu, pozitívny a zodpovedný prístup k  zvereným úlohám, za prípravu a vytváranie podmienok v čase príprav a súťaží ženskej futbalovej ligy.

 

 


 • Jaroslav Duleba

Získal Cenu primátora za zveľaďovanie rybárstva a ochranu pred škodlivými vplyvmi a za aktívny dozor nad vodami a ochranou rýb, za rozvoj a podporu športového rybárstva a za starostlivosť o odbornosť členov formou prednášok, schôdzi a propagovaním odbornej rybárskej literatúry.

 

 

O hudobným program sa postarali žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Michala Vileca a dievčenský spevácky zbor Hotelovej akadémie Jána Andraščíka pod dirigentskou taktovkou Ivice Clémentovej. Slávnosť pripravil Zbor pre občianske záležitosti mesta Bardejov. Sprievodné slovo, scenár a réžiu pripravila Daniela Mamrošová.

Pokus o spoločný záber s ocenenými.


FOTOGALÉRIA:

Spracoval: D.P.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x