Na štátnych cestách nášho okresu v minulom roku nevyhasol ani jeden ľudský život

Na štátnych cestách nášho okresu v minulom roku nevyhasol ani jeden ľudský život

Vývoj dopravno-bezpečnostnej situácie na pozemných komunikáciách okresu Bardejov vo vzťahu k následkom dopravných nehôd možno z dlhodobejšieho pohľadu považovať za stabilizovaný, priebežne sa zlepšujúci.


V roku 2017 došlo na pozemných komunikáciách v teritoriálnej pôsobnosti OR PZ Bardejov  k 144 dopravným nehodám (ďalej len „DN“). Pri týchto DN nedošlo k usmrteniu osoby, došlo k ťažkému zraneniu 12 a ľahkému zraneniu 55 osôb. Alkohol asistoval u vinníkov DN v 18 prípadoch.

Predmetný stav dopravnej nehodovosti v okrese Bardejov možno považovať za veľmi priaznivý, prioritne z pohľadu spôsobených následkov na živote a zdraví účastníkov cestnej premávky. Dozaista najpozitívnejšie je konštatovanie, že na cestách nášho okresu v minulom roku nevyhasol pri DN ľudský život (pozn. na cestách Slovenskej republiky nedošlo k vzniku DN s najťažším následkom v rámci pozemných komunikácií   troch OR PZ : Bardejov, Svidník a Šaľa). Zároveň došlo k výraznému poklesu ťažko zranených a ľahko zranených osôb, ako   aj k opätovne  nízkemu počtu DN, pri ktorých bolo zistené u  ich vinníkov požitie alkoholických nápojov.

Hlavnými príčinami vzniku DN v okrese Bardejov sú porušenie základných povinností vodiča, rýchlosť jazdy, nesprávny spôsob jazdy, zvlášť nesprávna jazda cez križovatku a nesprávne odbočovanie. Z hľadiska dňa v týždni došlo k najväčšiemu počtu DN v piatok (32), potom v pondelok (25) a vo štvrtok (24). Z časového hľadiska k najväčšiemu počtu DN v sledovanom období došlo v čase od 16.00 hod do 20.00 hod (34) a v čase od 12.00 hod. do 16.00 hod (24).

Na základe analýz DN sa navrhuje a následne realizuje súbor opatrení v cestnej premávke smerujúci k eliminácii vzniku DN a  ich následkov. V praxi tento súbor opatrení sa premieta do vykonávania jednotlivých foriem dohľadu nad cestnou premávkou. V minulom roku bolo v okrese Bardejov (okrem bežného výkonu služby) vykonaných celkom 148 osobitných foriem dohľadu nad bezpečnosťou a  plynulosťou cestnej premávky, prioritne so zameraním na tie porušenia zákona o cestnej premávke, z príčin ktorých dochádza k najväčšiemu počtu DN a ich následkov.

Nezastupiteľné miesto má preventívno-výchovná činnosť spočívajúca v prednáškovej činnosti v školských zariadeniach, autoškolách, vo vysvetľovaní potreby používania reflexných bezpečnostných prvkov v blízkosti škôl, v domovoch dôchodcov, ako aj realizácia dopravno-preventívnych projektov. Osobitný dôraz je v poslednom období venovaný správaniu sa motorových účastníkov cestnej premávky voči chodcom, ale aj dodržiavaniu povinností chodcov v cestnej premávke z dôvodu zvýšeného počtu DN s účasťou chodca.

Z hľadiska miesta (úseku) vzniku  DN evidujeme 1 nehodový úsek, ktorý sa nachádza v prieťahu cesty I/77 mesta Bardejov. Úsek sa začína na ul. Štefánikovej od križovatky s ul. Mlynská – T. Ševčenku, pokračuje po ul. Dlhý rad, ul. Slovenskej, ul. Duklianskej a končí pred vjazdom k záhradnému centru na ul. Duklianskej v Bardejove.  Realizácia jednotlivých foriem dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky  je plánovaná okrem uvádzaného nehodového úseku do ďalších úsekov, kde na základe priebežne spracovaných analýz DN dochádzalo v posledných rokoch k vzniku DN s následkom   na živote a zdraví. Ide hlavne o úsek cesty I/77   od obce Lenártov po križovatku cesty   I/77 Snakov – Hrabské, úsek cesty I/77 od obce Gerlachov   po križovatku cesty I/77 Tarnov – Sveržov, úsek cesty I/77 od mestskej časti Dlhá Lúka   po obec Smilno, úsek cesty II/545  od ul. Krátky rad, ul. Mičkovej po obec Kľušov a úsek cesty II/545 od obce Kobyly po križovatku Janovce -Tročany. Zvýšený výkon služby je vykonávaný aj v ďalších úsekoch, prioritne tam, kde na základe poznatkov od občanov, nezriedka starostov obcí, dochádza k ohrozovaniu účastníkov cestnej premávky.

Napriek aktuálnemu dobrému stavu dopravnej nehodovosti v našom okrese je potrebné poukázať aj na negatíva v cestnej premávke. Asi najvýraznejším je neklesajúci počet DN so vznikom závažných spôsobených následkov na zdraví, ktoré zavinili vodiči vekovej kategórie do 25 rokov resp. vodiči s vodičským oprávnením do 5 rokov. Nemožno tvrdiť, že v minulosti k zavineniu DN predmetnou kategóriou účastníkov cestnej premávky nedochádzalo resp. nezakladá sa na pravde, že zavinia výrazne viac DN, než vodiči ostatných vekových kategórii. Problém je vo vzniknutých následkoch, ktoré spôsobujú, keď v roku 2017 zavinili takmer 50 % DN, pri ktorých došlo k ujme na zdraví účastníka cestnej premávky.

Príčiny týchto DN sú spravidla rovnaké : ide o neprimeranú rýchlosť, nezriedka podporenú bezohľadným, až agresívnym štýlom jazdy na výkonných vozidlách, následné nezvládnutie vedenia vozidla, s pridruženým zlým odhadom vzniknutej situácie v cestnej premávke, často po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov. Mladí vodiči po získaní vodičského oprávnenia sú síce odborne spôsobilí na vedenie vozidla, avšak následné správanie sa v cestnej premávke niektorých z nich hraničí s psychickou nespôsobilosťou na vedenie motorového vozidla. Títo vodiči si musia uvedomiť, že ak svojím nezodpovedným, hazardným konaním v cestnej premávke ohrozujú iných, budú oni „ohrozovaní“ primeranou tvrdosťou zákona pri ukladaní sankcií a musia byť pripravení na to, že príslušný orgán Policajného zboru využije všetky svoje zákonné oprávnenia k zadržaniu vodičského preukazu, prípadne k odobratiu vodičského oprávnenia.

Zásadným prínosom k  pozitívnemu vývoju dopravno-bezpečnostnej situácie je rozsah a kvalita cestnej siete. Dôvod tohto konštatovania je jednoduchý: neustále sa zvyšujúca motorizácia. Vo víre plnenia dennodenných povinností si možno tento trend ani neuvedomujeme. Avšak hlavne starší vodiči sa stotožnia s tvrdením, že z pohľadu počtu vozidiel je výrazne citeľný rozdiel jazdiť v aktuálnej premávke v porovnaní s premávkou pred trebárs 10-15 rokmi.

Z tohto pohľadu zníženiu počtu DN, ale hlavne ich následkov  v meste Bardejov prispela zmena organizácie dopravy v najfrekventovanejších križovatkách, najmä zrealizovaním kruhových objazdov. Zároveň ich vybudovanie zásadne prispelo k zrýchleniu priepustnosti frekventovaných križovatiek. Úplným sfunkčnením a čiastočným znovunastavením svetelnej signalizácie v prieťahu cesty I/77 došlo k celkovému zníženiu počtu udalostí v cestnej premávke v riadených križovatkách.

Postupné využívanie juhozápadného obchvatu mesta znížilo intenzitu cestnej premávky v časti nehodového úseku ul. Štefánikova, Dlhý rad, eliminovala sa podstatná časť tranzitu nákladnej dopravy. Veľmi vítaným je vlastný prínos mnohých obcí k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. V minulom období došlo k rekonštrukcii niektorých úsekov hlavných cestných ťahov okresu, čo zásadne napomôže kvalite dopravného prostredia, s  tým úzko súvisiacej bezpečnosti cestnej premávky. Je však rovnako potrebné apelovať na zhotoviteľov, správcov ciest,   aby   pri príprave opráv, rekonštrukcií úsekov… vždy zohľadňovali chystané obmedzenia cestnej premávky, zvlášť na hlavných cestných ťahoch, pretože žiadnou rekonštrukciou cesty by nemali byť vytvárané predpoklady pre zníženie bezpečnosti motoristickej verejnosti.

V rámci dopravného systému vodič – vozidlo – vonkajšie prostredie je to práve vodič, ktorý má najväčší vplyv na vznik kolíznych situácií v cestnej premávke. Z tohto pohľadu sa za opätovne výrazne zlepšený stav dopravnej nehodovosti z dôvodu zlepšenej dopravnej disciplinovanosti treba prioritne poďakovať účastníkom cestnej premávky, teda vodičom, ale aj chodcom, cyklistom….. Udalosti v cestnej premávke sú však niekedy dielom mnohých, ľudskými zmyslami ťažko vysvetliteľných javov, ktoré je niekedy možné len veľmi ťažko ovplyvniť. Zostávame v pozitívnom presvedčení (a to napriek vzniku veľmi vážnej udalosti v cestnej premávke, ku ktorej došlo dňa 25. 01. 2018 na miestnej komunikácií ul. Fučíkovej v Bardejove),  že prostredníctvom naďalej sa zlepšujúcej disciplíny účastníkov cestnej premávky, ich vzájomnej ohľaduplnosti, dôsledného zabezpečovania dohľadu nad jej bezpečnosťou a plynulosťou zo strany PZ, zodpovedného prístupu správcov komunikácií k údržbe ciest, cielenej podpory orgánov štátnej správy, samosprávy, najmä v pozitívnom ovplyvňovaní dopravného prostredia, sa podarí aspoň čiastočne nadviazať na veľmi priaznivý vývoj dopravnej nehodovosti a hlavne jej následkov z predchádzajúceho obdobia.


Spracoval: M.M. / Text- zdroj: ODI OR PZ 

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x