Mesto tvrdilo, že je všetko v poriadku, ministerstvo potvrdilo opak

Mesto tvrdilo, že je všetko v poriadku, ministerstvo potvrdilo opak

Medializovaná kauza stavby čerpacej stanice na Ťačevskej ulici sa dočkala svojho výsledku, ktorý rozhodne o jej osude a je vysoko pravdepodobné, že si na nej pohonné hmoty nikdy nikto nenatankuje alebo sa tak stane o niečo neskôr, kým sa stavba dodatočne nezlegalizuje, ako tu už býva v našej krajine bežnou praxou.


Ministerstvo dopravy a výstavby SR po dlhých mesiacoch sporov medzi investorom a obyvateľmi blízkej bytovky rozhodlo. Po preskúmaní žiadosti spoločnosti ALIANS s.r.o. vo svojom rozhodnutí uviedlo zamietavé stanovisko k ich odvolaniu v predmetnej veci. Ministerstvo tak potvrdilo rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 13. 10. 2016.


Aké bolo rozhodnutie Okresného úradu Prešov?

Okresný úrad skonštatoval, že mesto Bardejov pochybilo pri vydávaní stavebného povolenia na čerpaciu stanicu na Ťačevskej ulici. V stanovisku úradu sa písalo, že „Predbežné výsledky šetrenia vo veci nasvedčovali tomu, že uvedené právoplatné rozhodnutie stavebného úradu nebolo možno ponechať v platnosti z dôvodu, že postup stavebného úradu a rozhodnutie, ktoré vydal, nezodpovedá v celom rozsahu zákonu.“ To znamená, že už pri vydávaní stavebného povolenia neboli dodržané podmienky o umiestnení predmetnej stavby. Teda nebolo vydané na základe väzného stanoviska príslušného cestného správneho orgánu, a tu došlo k porušeniu zákona.

Okresný úrad odôvodnil svoje zrušujúce rozhodnutie zo dňa 13. 10. 2016 najmä tým, že stavebný úrad pred vydaním stavebného povolenia postupoval v rozpore so konom, ked‘ nezistil, že k navrhovanému dopravnému riešeniu napojenia stavby čerpacej stanice pohonnych hmôt na pril‚ahlú kornunikáciu III/3507 nebolo vydané záväzné stanovisko podľa § 3b ods. 3 a 4 cestného zákona Okresným úradom Bardejov, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Vo svojom odvolaní voči tomuto rozhodnutiu z novembra 2016 obchodná spoločnosť ALIANS, s.r.o. argumentovala najmä tým, že: 

 • neboli splnené podmienky na preskúmanie a zrušenie stavebného povolenia v mimoodvolacom konaní
 • rozhodnutie správneho orgánu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
 • došlo k neoprávnenemu narušeniu princípu právnej istoty
 • v doplneni odvolania uvádza, že stavebník medzičasom podal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • uvádza, že písomnosti boli účastníkom konania doručované verejnou vyhláškou v súlade so smernicou primátora mesta Bardejov
 • stavba čerpacej stanice je umiestnená vo vzdialenosti 40,50 m od bytového domu, a nie 15 m, ako tvrdí pisatel’ka podnetu
 • predmetná stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Bardejov
 • prípojky inžinierskych sietí boli právoplatne povolené

Na XV. zasadnutí  MsZ 22. 09. 2016 sa k tejto veci vyjadril aj Ing. Jozef Mačejovský, ktorý má na starosti územné plánovanie, kde vysvetlil prečo neprizval k rozhodnutiu o výstavbe čerpacej stanice aj Okresný úrad: / zdroj: Bardejovská televízia TV Kanál


Aktuálne stanovisko nám poskytol poslanec MsZ, Milan Pilip, ktorý v spore zastupoval dotknutých obyvateľov:

Pracovník mestského úradu priamo na zasadaní mestského zastupiteľstva v septembri 2016 priznal, že zamietavé stanovisko dopravy sa do úvahy nebralo, lebo sa rátalo s tým, že sa zmení status priľahlej komunikácie. Ale v čase vydávania rozhodnutia zmenený nebol. Úrad nemôže konať podľa dohadov, čo bude v budúcnosti, ale podľa toho, aký je aktuálny stav. Takže mestský úrad pochybil. Následne bolo v diskusii povedané, že financie na prenesený výkon štátnej správy, vrátane stavebného úradu, sú pre mesto poskytované od štátu. Ale nebolo už povedané, že financie na prípadné odškodné už štát nedáva, a za prípadné chyby nášho úradu zaplatíme škody z rozpočtu mesta.“

O stanovisko sme požiadali aj hovorcu primátora mesta Bardejov. Jozef Guliga poskytol nasledujúce vyjadrenie:

Po doručení právoplatného rozhodnutia OÚ Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky o zrušení stavebného povolenia na stavbu čerpacej stanice pohonných látok stavebný úrad mesta Bardejov bude vo veci ďalej konať v zmysle platných predpisov.“

O vyjadrenie sme požiadali aj Petra Verčimáka, splnomocneného zástupcu obchodnej spoločnosti ALIANS, s. r. o.. Pred uzávierkou príspevku sme obdržali textovú správu:

,,Momentálne, nemôžeme poskytnúť vyjadrenie. Je to čerstvá informácia a musí ju zhodnotiť firemný právny zástupca po konzultácii s majiteľmi spoločnosti ALIANS, s. r. o..


Obrátili sme sa aj na zástupkyňu nespokojných obyvateľov Máriu Ferkovú, čo hovorí na rozhodnutie MDV SR:

 • Čo znamená pre Vás v tejto chvíli zverejnenie rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR?

,,Konečne sa budú riešiť správne všetky papiere, vrátane územného rozhodnutia, pretože pochybenie nastalo už pri územnom rozhodnutí.

 • Aké kroky teraz očakávate od Samosprávy mesta Bardejov? Viete predpovedať, čo bude nasledovať?

,,Nebudem predpovedať, čo bude nasledovať. Ide o to, že samospráva musí vyriešiť problém, ktorý vznikol, to znamená – budú musieť vyriešiť, to že stavebné povolenie bolo vydané nezákonne, ďalej budú musieť vyriešiť, že územné rozhodnutie nie je v poriadku, čo predpokladám, že k územnému rozhodnutiu sa nikto nebude vyjadrovať ani ho nebude chcieť riešiť. My však budeme trvať na tom, aby sa územné rozhodnutie taktiež riešilo. Celý proces vrátime na začiatok, aby všetko bolo vyriešené ako má byť.“

 • Investor plánoval čerpaciu stanicu pohonných hmôt otvoriť do konca roka 2016. Nepodarilo sa. Budete rešpektovať, ak sa kolotoč schvaľovaní a rozhodnutí na Stavebnom úrade mesta Bardejov opäť roztočí a čerpacia stanica bude nakoniec zlegalizovaná a otvorená?

,,Ak to všetko bude v súlade so zákonom, my nebudeme môcť nič iné urobiť. My musíme rešpektovať to, čo je v súlade so zákonom. My si nemôžeme dovoliť teraz povedať, že nebudeme rešpektovať zákon. My sme od začiatku sporu tvrdili, že dané rozhodnutia nie sú v súlade so zákonom.“


Čo bude s čerpacou stanicou ďalej?

Existuje viacero scenárov. Ten najoptimistickejší pre investora a naopak najhorší pre dotknutých obyvateľov je dodatočné zlegalizovanie stavby, čo na Slovensku nemusí byť až taký veľký problém. Známe sú mnohé prípady, kde sa z čiernej stavby stane legálna. K zbúraniu takýchto stavieb sa pristúpi len v naozaj výnimočných prípadoch, ak vôbec. Stavebný zákon je v týchto prípadoch k stavebníkom zdá sa zhovievavý. Ďalším je, že objekt a celý areál sa zakonzervuje, spustne a nebude slúžiť žiadnemu účelu. Nebudú tam síce autá a ruch spojený s prevádzkou benzínky, no územie bude tak či onak znehodnotené. Najideálnejším scenárom zo strany odporcov by bolo odstránenie stavby a vrátenie parcely do jej pôvodného stavu. To však skôr znie ako scifi, v našom „právnom“ štáte.


Pripomeňme si ako dotknuté územie o celkovej výmere 2945 m2 (štyri parcely) s ihriskom vyzeralo tesne pred začatím stavebných prác, v čase výstavby juho-západného obchvatu, júl 2016:

Dnes je na tejto ploche takmer dokončená stavba, chýbajú ešte samoobslužné boxy autoumyvárky, ktoré plánovali dokončiť na jar tohto roka:


Pozrite sa, v akom stave sa takmer dokončená stavba náchádza dnes. Čakalo sa na lepšie počasie, aby sa všetko dostalo do svojej finálnej podoby, rátalo sa aj s výsadbou zelene.


FOTOGALÉRIA:


Myslíte si, že dôjde k odstráneniu tejto stavby, alebo naopak bude raz v plnej prevádzke?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

SÚVISIACE PRÍSPEVKY

Spracoval: M.M., D.P.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x