Čo s Hotelom Republika? Pamiatkari uprednostňujú rekonštrukciu pred zbúraním

Čo s Hotelom Republika? Pamiatkari uprednostňujú rekonštrukciu pred zbúraním

Blíži sa obdobie, keď do nášho mesta či okolia zavíta väčšie množstvo turistov. Podľa OOCR – Oblastnej organizácie cestovného ruchu počet turistov, ktorí využili ubytovacie zariadenia sa v Bardejove a  Bardejovských Kúpeľoch medziročne zvýšil o 6 percent. Počet ubytovaných osôb za minulý rok tak dosiahol 52 492 osôb. Počet  jednodňových návštevníkov sa iba v kúpeľoch pohybuje na zhruba 200 000 za rok.


Experti a ľudia zaoberajúci sa v oblasti cestovného ruchu, už dlhé roky uvažujú nad tým, ako návštevníka u nás zdržať o niečo dlhšie. Nech sem nepríde turista len na pár hodín, nanajvýš jeden deň, ale nech sa mu tu oplatí stráviť viac času. Určite je v našom meste a okolí mnoho zaujímavého, kvôli čomu sa oplatí zostať o deň, dva dlhšie. No sú tu aj veci – objekty, ktoré v návštevníkovi nezanechajú dobrý dojem. Na to stačí aj krátka prechádzka historickým centrom, aby si turista všimol, že nie všetko je v úplnom poriadku a aj párhodinová návšteva nemusí zanechať najlepší dojem.

Ruina hneď v historickom centre

Reč je o budove Hotela Republika, priamo v susedstve Baziliky sv. Egídia, ktorá sa nachádza v pamiatkovom území – Pamiatková rezervácia Bardejov zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri pamiatkových rezervácií. Dezolátny stav budovy nie je peknou vizitkou mesta zapísaného do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pozreli sme sa bližšie na tento hotel, ktorý je Bardejovčanmi často prehliadaný a zdá sa, že na jeho dezolátny stav si už rokmi zvykli. No väčšina návštevníkov jednoducho neprehliadne mohutnú opachu hneď v historickom centre mesta!

Letecký pohľad na budovu hotela s niekdajším kultúrnym domom

Vedenie mesta vo víre intenzívnej práce na obnove pamiatok akoby prestalo vnímať katastrofálny stav hotela v priamom centre mesta. Tento problém akoby neexistoval. Potvrdzuje to aj fakt, že sa táto budova nikdy neobjavila medzi víťazmi ankety Komunitnej nadácie Bardejov “Bodliak mesta“. Takže zdá sa že, je pre Bardejovčanov táto budova neviditeľná.

Najväčší bodliak mesta

Dovolíme si tvrdiť, že práve budova hotela je v súčasnosti tým najväčším bodliakom mesta. Nelichotivý pohľad na niekoľko rokov chátrajúcu budovu hotela sa ponúka turistovi hneď z veže baziliky. Pohľad zhora zvýrazňuje túto masu priamo v miestach bývalej vodnej priekopy. Určite nejeden z nich krúti hlavou nad stavom v akom sa budova nachádza.

Taký pohľad sa naskytne každému turistovi, ktorý vystúpi na vežu baziliky.

Z histórie hotela

Objekt v tesnom susedstve Baziliky sv. Egídia bol postavený koncom 40-tych rokov 20. storočia. Je dielom medzivojnovej architektonicej firmy Alois Vavrouš a syn, ktorá sídlila v Prahe. Nová funkcionalistická budova nahradila pôvodný mestský Hotel Republika (Hungaria) s divadelnou dvoranou, ktorý vyhorel pri ústupe nemeckej armády v roku 1945. Stavba novej modernistickej budovy hotela a kultúrneho domu Dukla sa začala o dva roky neskôr v novembri 1947. Stavebne dokončený bol 14. apríla 1954. Dobudovaný bol ako Dom kultúry. Pôvodne mal celý objekt slúžiť pre účely kultúry. To však nebolo možné, z dôvodu, že ako kultúrnoosvetové zariadenie (Dom osvety) nemal oprávnenie na poskytovanie reštauračných služieb. Predná časť hotela bola odovzdaná reštaurácii s kaviarňou a ďalšia bola využívaná ako kinosála. Sála slúžila aj na vystúpenia divadelných súborov, čiže na rozvoj kultúry. Javisko so šatňami bolo slušne vybavené a jeho výbava bola najmodernejšia v kraji. V budove bola umiestnená aj Okresná knižnica, Okresný dom osvety a časť slúžila pre Okresnú organizáciu národnostnej menšiny.

Po roku 1989 hotel vystriedal niekoľkých  majiteľov. Bol sprivatizovaný, až nakoniec prestal slúžil predošlému účelu. Dnes sa v budove nachádza len niekoľko funkčných prevádzok.

Budova nie je pamiatkovo chránená

Aj keď má budova už 64 rokov a je akousi „náhradou“ historizujúceho hotela Dukla, bola v Komisii pre posudzovanie pamiatkového fondu neodporučená na vyhlásenie za NKP. Dôvodom boli rozsiahle sekundárne nevhodné zásahy v 3. tretine 20. storočia a z toho vyplývajúce nedostatočné zachovanie pôvodného výrazu a architektonických prvkov objektu. Navyše aj stav interiéru bol v dezolátnom stave. Budova stojí v priestore hradobnej priekopy a nápadne sa vymyká urbanistickému systému mesta. Tento päťpodlažný objekt svojou výškou, spôsobom zástavby, nerešpektovaním uličnej čiary do značnej miery narúša túto lokalitu. Avšak treba povedať, že tento priestor bol už zastavaný v 19. storočí. Pôvodný hotel Dukla je na katastrálnej mape zakreslený už v roku 1869.

Prvé pokusy o obnovu 

Budovu v žalostnom stave napokon odkúpil bardejovský podnikateľ (XAWAX, spol s. r. o., ) so zámerom kompxnej obnovy do podoby, ktorá by bola hodná tretieho tisícročia. Vlastník Hotela Republika dňa 03. 06. 2008 požiadal Krajský pamiatkový úrad Prešov (KPÚ) o vyjadrenie k zámeru „Zmena stavby Hotel a obchodné centrum Republika v Bardejove“ prezentovanému priloženou štúdiou. KPÚ Prešov záväzným stanoviskom zo dňa 16. 06. 2008 schválil zámer komplexnej rekonštrukcie objektu podľa predloženej štúdie (autori Ing. arch. Viliam Holeva, Ing. Stanislav Kruško, jún 2008). Na ťahu zostal vlastník budovy, ktorému zostávalo predložiť  dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizačný projekt.

Tunajší úrad následne záväzným stanoviskom zo dňa 06. 04. 2009 schválil predloženú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie – „Hotel Republika zmena stavby“ (zodpovedný projektant Ing. arch. Viliam Holeva, november 2008). Po realizácii predpísanej prvej etapy archeologického výskumu KPÚ Prešov záväzným stanoviskom z 30. 03. 2010 schválil predložený rozsah podzemnej prístavby hotela Republika doložený výkresom (giverny loft, s.r.o.). Tieto záväzné stanoviská vrátane ich podmienok zostávajú naďalej v platnosti.

Podľa KPÚ Prešov je prezentovaný návrh obnovy naďalej v platnosti

Zámer sa nepodarilo realizovať

Dnes však vieme, aká je realita. Rekonštrukcia sa nikdy nezačala. Na fasáde budovy dodnes straší odprezentovaná vízia prestavby hotela do moderného šatu. Novú podobu hotela na veľkorozmernom baneri už len ťažko zachytiť. Farby vybledli a s ňou aj nádej na rekonštrukciu. Majiteľ budovy – veľkopodnikateľ nedokončil ani svoj druhý zámer s výstavbou polyfunkčnej budovy X-centra, kde sa stavebné práce zastavili ešte v decembri 2013. Onedlho to bude neuveriteľných 5 rokov, čo sa na stavbe nič nezmenilo. Najtragickejšie na tom je, že táto nedokončená stavba sa nachádza hneď oproti Hotelu Republika. Navyše s jej architektonickým výrazom, podlažnosťou, riešením fasády a svojho času plánovaným premostením nie je stotožnená veľká časť Bardejovčanov. Súčasný stav niektorých častí stavby polyfunkčného objektu je tiež značne zanedbaný. Ale vráťme sa späť k hotelu Republika.

Polyfunkčný objekt X-centra je vo „výstavbe“ už desať rokov. Jeho brány sa dodnes neotvorili.

Hotel nikoho neohrozuje

Ak sa dnes smerom od Promenádneho parku vyberiete popri hradobnom opevnení až k námestiu, pohľad aký sa vám naskytne na schátranú budovu hotela pripomína skôr katastrofický film ako prechádzku historickým mestom, ktoré chce byť zároveň moderným. Obrátili sme sa preto na Krajský pamiatkový úrad, či je možné v tejto veci z ich strany podniknúť nejaké kroky. Podľa KPÚ v prípade Hotela Republika neprebieha žiadna činnosť, ktorú by KPÚ Prešov mohol zakázať alebo obmedziť, ani neide o závažné a bezprostredné ohrozenie stavby – kultúrnej pamiatky, nehnuteľnosti v pamiatkovom území. Podľa úradu je stav hotela síce neestetický, ale dlhodobo rovnaký a nespôsobuje bezprostredné ohrozenie. Ďalej uvádza, že ak by pri výkone štátneho pamiatkového dohľadu zistili „akútny“ stav, komunikovali by s príslušným stavebným úradom. Ďalej dodávajú, že podľa pamiatkového zákona úrad komunikuje s vlastníkom objektu, nie s obcou. Počas obdobia (cca 10 rokov) boli zo strany vlastníka objektu na tému –„čo so stavbou Hotela Republika?“ sporadicky vyvolané konzultácie s Krajským pamiatkovým úradom Prešov.

Ak turisti prechádzaju popri severnej strane baziliky, naproti sa im ponúka taký pohľad.

Čo na to samospráva?

Zaujímalo nás, či zo strany samosprávy Mesta Bardejov boli podniknuté nejaké konkrétne kroky na riešenie negatívneho stavu, aj keď je majiteľom objektu a priľahlých parciel súkromná osoba. Od KPÚ Prešov sme dostali nasledujúce stanovisko:

Mesto Bardejov „na základe rokovania Mestskej rady v Bardejove týkajúceho sa obnovy Hotela Republika a jeho okolia za účelom estetizácie a reálneho využívania tejto lokality…“ požiadalo dňa 02. 02. 2015 tunajší úrad „o stanovisko, návrhy resp. odporúčania týkajúce sa ďalšieho možného využitia Hotela Republika a jeho okolia ako usmernenie pre vlastníka tejto budovy …“. KPÚ Prešov stanoviskom č. KPUPO-2015/4985-2/11901/Onf zo dňa 20. 02. 2015 informoval mesto Bardejov o už vydaných záväzných stanoviskách v zmysle optimalizácie existujúceho stavu.

Môže samospráva mesta vyzvať majiteľa stavby, aby v určitej lehote odstránil alebo minimalizoval jej nevyhovujúci stav?

Podľa KPÚ Prešov:

(1) Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.

(2) Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby stavby.

Pozrite si fotografie súčasného stavu hotela a posúdte sami či v blízkosti stavby nehrozí potencionálne nebezpečenstvo.

Na záver môžeme konštatovať, že hotel je síce neestetický a kazí imidž mesta, no jeho stav ešte nie je natoľko alarmujúci, aby príslušný stavebný úrad konal. A majiteľovi je to zdá sa už jedno. Zo strany vlastníka boli prezentované aj úvahy o odstránení tejto stavby. KPÚ Prešov však uprednostňuje zachovanie stavby – jej architektonizáciu a prinavrátenie hmoty z doby výstavby – pred jej asanáciou, na základe už schválenej projektovej dokumentácie alebo nového zámeru, ktorý bude spĺňať požiadavky ochrany pamiatkového územia Pamiatkovej rezervácie Bardejov.

Hotel Dukla v časoch svojej najväčšej slávy bez sekundárnych zásahov. Niekedy okolo roku 1960.

V platnom územnom pláne ja lokalita vyznačená ako plocha občianskej vybavenosti (nie ako stavba určená na dožitie), aj keď by si to mnohí z Bardejovčanov želali, aby objekt zmizol z povrchu zemského a otvorili sa tak nové pohľady na baziliku, priznala vodná priekopa či rozšírilla plocha Promenádneho parku. Avšak na druhej strane je táto stavba súčasťou centra mesta Bardejov už vyše 60 rokov a skôr narodeným Bardejovčanom sa k nej viažu aj mnohé spomienky. Tí mladší si pamätajú kino a neskôr diskoklub v priestorch bývalej kinosály.

Budova hotela v pozadí s Promenádnym parkom so Severnou baštou

Svoj názor, čo s budovou hotela už v minulosti vyjadrili aj naši čitatelia v ankete. Väčšina z nich sa priklonila k názoru, že hotel do centra mesta patrí a mal by sa rekonštruovať do reprezentatívnej podoby. (45 %)

Aká by mala byť budúcnosť hotela Republika?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

SÚVISIACE ČLÁNKY:

Spracoval: M.M. / Foto: M.M., R.C.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x