Tri ambiciózne projekty, ktoré mali zmeniť tvár nášho mesta, no zostali len na „papieri“

Tri ambiciózne projekty, ktoré mali zmeniť tvár nášho mesta, no zostali len na „papieri“

Tak ako každé iné mesto, tak aj Bardejov nemôže zaostávať vo svojom rozvoji. Nielen starostlivosť o pamiatky a ich obnova, ale aj dalšia moderná výstavba vytvára a formuje tvár mesta, v ktorom žijeme alebo by sme chceli žiť kvalitnejšie a pohodlnejšie.


Počas rozsiahlej socialistickej výstavby v 70-tych a 80-tych rokoch sa vybudovala podstatná časť súčasnej zástavby – prevažne bytov mimo pamiatkovej rezervácie a k nej prislúchajúca občianska vybavenosť a infraštruktúra. V meste sa tak masovou výstavbou bytov znásobil počet obyvateľov a dnes má Bardejov niečo cez 30 tisíc obyvateľov. V 90-tych rokoch nastala stagnácia a žiadna ďalšia výstavba výraznejšieho charakteru, ktorá by významnejšie zasiahla do verejného priestoru sa nasledujúce desaťročie takmer nerealizovala. Dokonca dodnes nie sú dokončené a využívané niektoré objekty, ktoré sa začali stavať pred rokom 1989. Spomenieme napríklad plaváreň na Vinbargu, plavecký bazén pri Topli, ktorý bol vyše dekádu len nevyužívaným betónvým skeletom, až do doby, kým sa neprestaval pre účely tanečnej školy.

Stavebný útlm

90-te roky boli začiatkom éry nadstavieb a zatepľovania. Mnohé paneláky prikryli sedlové strechy a obliekli sa do farebných fasád. Sídliská zo šedi betónu vstúpili do pestrofarebnej éry, kde rozmanitosť fasád nepozná žiadnu reguláciu a dodnes sa neriadi žiadnymi pravidlami. Výnimkou je len sídlisko Vinbarg, kde sa ešte zatepľovanie naplno neprejavilo. Táto severná časť intravilánu mesta, kde sa po roku 1990 plánovaná výstavba takmer zastavila je dodnes prakticky nedokončený bytový súbor a v jeho západnej časti sú dodnes len lúky a polia. Dá sa povedať, že okrem pár stavieb sa toto sídlisko za posledných 20 rokov priestorovo nerozširovalo a dodnes mu dominujú len panelové domy s vyššou podlažnosťou. O súčasnej modernej výstavbe v našom meste v treťom tisícročí ťažko hovoriť.

Vízie moderného Bardejova

Za posledné obdobie však v Bardejove vznikli vízie toho ako by mohlo mesto napredovať v ďalšom rozvoji a byť o niečo modernejším miestom. Mali k tomu prispieť práve ambiciózne projekty, ktoré mali mestu priniesť nové bývanie, služby, miesto na kultúru a konečne dôstojné miesto na ubytovanie priamo v centre mesta. Avšak zostali len víziami a dodnes neuskutočnenými.  Poďme si pripomenúť najvýznamnejšie z nich.


Tri ambiciózne projekty, ktoré zostali len na papieri


CITY PARK BARDEJOV

citypark
Takto vyzerala predstava o novej modernej zóne s názvom City Park, 2010. Zdroj: www.osaatelier.sk
cityp_3
Súčasťou City Prku malo byť aj kino.

Areál bývalých kasární sa mal stať novým moderným centrom Bardejova. Rozsiahla plocha blízko centra mesta mala byť akýmsi opozitom historickému centru a malo sa stať miestom oddychu pre Bardejovčanov. Na ploche o veľkosti vyše 5 hektárov mali vyrásť nové bytové domy, obchodné centrum, škola, kino či zdravotnícke zariadenie. Táto predstava mnohým Bardejovčanov zalepila oči a veľa z nich aj verilo, že sa plán na tomto rozsiahlom území, ktorý v roku 2007 dostal Bardejov prakticky zadarmo od slovenskej armády, aj naplní. Mesto si v tom čase nevedelo rady s využitím tejto rozsiahlej plochy. Napriek nesúhlasu a petícii veľkej skupiny Bardejovčanov, ktorý tam chceli mestský park sa ich požiadavkám nevyhovelo a mesto sa kasární zbavilo. Petíciu označili za neopodstatnenú.

Podivný predaj

Písal sa rok 2010, mesto Bardejov po dvoch neúspešných pokusoch o predaj, napokon areál kasárni predalo súkromnej firme General Estate Development za 2 milióny eur. Po predaji mesto tvrdilo, že investorovi stanovili prísne podmienky, aby sa tento priestor využil čo najefektívnejšie v prospech všetkých Bardejovčanov. Podmienky boli, aby bola v priestore bývalých kasární parková a rekreačná zeleň, priestor pre občiansku vybavenosť, priestor pre polyfunkčné využitie v kombinácii s bývaním, obchodnými a administratívnymi priestormi. Podmienkou bolo dokonca aj zachovanie vtedajšej stromovej aleje.

img_25sss39
Lipová alej bola v Bardejove jedinečná.

Po roku nový investor predal časť nadobudnutého pozemku (2,1 hektára) za 1,6 milióna eur Tescu. A to je aj realita do dnešných dní. Polovicu pozemku zaberá práve hypermarket s parkoviskom a druhá polovica je zarastená trávou a nie je nijako využívaná. Dodnes mohla na tejto ploche rásť lipová alej s deväťdesiatimi storočnými lipami, ktoré boli vyrúbané.

7
Jedinou funkciou zostávajúceho územia je rast vysokej trávy a jej kosenie, aby sa spustnutý areál udržiaval v akom takom stave.

Náplasťou na sklamanie z nerealizovanej požiadavky o zriadenie mestského parku mal byť práve nový zámer investora, ktorý si nechal vypracovať štúdiu architektonickým ateliérom z Popradu s názvom CITY PARK. Súčasťou tejto štúdie je aj v súčasnosti postavený hypermarket, no dnes vieme, že okrem neho sa ďalšia iná výstavba nerealizovala a zostala len na papieri. Bývanie v štyroch nových bytových domoch s mezonetovými bytmi, kinosála, administratívna budova, ďalšie služby a verejný park je len nenaplnenou víziou.

Moderné centrum len na obrázkoch

Po štyroch rokoch od prezentácie tohto projektu podporeného mediálnou kampaňou tušíme, že ani v najbližších rokoch sa nebude realizovať. Za zmienku stojí ešte tvrdenie bardejovského primátora, ktorý sa v tom čase vyjadril, že popri najkrajšom historickom centre bude mať Bardejov o 5 rokov i najkrajšie moderné centrum. Tento plán sa už zrejme nenaplní, ale jedno je isté, že bývalé kasárne sú veľkou premárnenou šancou Bardejova a všetkých Bardejovčanov. Kto sa pohybuje v blízkosti areálu dnes, nám dá určite za pravdu.


HOTEL REPUBLIKA – REKONŠTRUKCIA

0901
Nová podoba Hotela Republika. Pre firmu Xawax štúdiu spracovalo Giverny loft studio. Zdroj: givernyloft.wix.com

republika_2
Pôvodná Republika, postavená v roku 1894.

Objekt v tesnom susedstve kostola (dnes baziliky) sv. Egídia bol postavený koncom 40-tych rokov 20. storočia. Nahradil pôvodný mestský Hotel Republika (Hungaria), ktorý vyhorel pri ústupe nemeckej armády v roku 1945. Stavba novej budovy hotela a kultúrneho domu Dukla sa začala o dva roky neskôr v novembri 1947. Stavebne dokončený bol 14. apríla 1954. Dobudovaný bol ako Dom kultúry. Pôvodne mal celý objekt slúžiť pre účely kultúry. To však nebolo možné, z dôvodu, že ako kultúrnoosvetové zariadenie (Dom osvety) nemal oprávnenie na poskytovanie reštauračných služieb. Predná časť hotela bola odovzdaná reštaurácii s kaviarňou a ďalšia bola využívaná ako kinosála. Sála slúžila aj na vystúpenia divadelných súborov, čiže na rozvoj kultúry. Javisko so šatňami bolo slušne vybavené a jeho výbava bola najmodernejšia v kraji. V budove bola umiestnená aj Okresná knižnica, Okresný dom osvety a časť slúžila pre Okresnú organizáciu národnostnej menšiny.

republika
Hotel Dukla v časoch svojej najväčšej slávy. Niekedy okolo roku 1960.
Úpadok a snaha o obnovu

Po roku 1989 hotel vystriedal niekoľkých  majiteľov. Bol sprivatizovaný, až nakoniec prestal slúžil predošlému účelu. Zaujímavosťou bolo umiestnenie diskotéky v bývalých priestoroch kinosály. Prekážkou na toto užívanie nebola ani zošikmená podlaha, ktorá bola akousi provizórnou úpravou po bývalom hľadisku. Budova začala chátrať. Jej stav bol značne zanedbaný a jej priestory boli z veľkej časti nevyužívané. V objekte sa náchadzalo len niekoľko funkčných prevádzok.  Budovu v žalostnom stave napokon odkúpil pán A. Bartoš (Xawax) so zámerom kompletnej obnovy do podoby, ktorá by bola hodná tretieho tísícročia. Na objekte však nemohol uskutočniť svoj stavebný zámer, pretože sa nachádza v historickom jadre a Krajský pamiatkový úrad  nedovoli urobiť generálnu opravu.

Faktom je, že objekt bývalej Dukly bol už v roku 1967 určený na dožitie. V dokumente Podrobného územného plánu, ktorý bol schválený v roku 1967 bol Hotel Dukla určený na asanáciu. Dnes však vieme, že sa tak nestalo a hotel i keď v dezolátnom stave neďalej stojí na svojom mieste.

Hotel strašiakom mesta

Táto výrazne hmotovo a priestorovo preexponovaná stavba svojím pôdorysom zasahuje do zóny mestského opevnenia a výrazne porušuje urbanistické hodnoty mestskej pamiatkovej rezervácie. Pôdorysne veľkoryso riešený objekt je postavený v priestore hradobnej priekopy a nápadne sa vymyká urbanistickému sytému mesta. Tento päťpodlažný objekt svojou výškou, spôsobom zástavby, nerešpektovaním uličnej čiary výrazne narúša túto lokalitu. Odhliadnuc od architektonického riešenia stavby, rekonštrukčných zásahov v podobe úpravy fasády zo severnej strany zateplením je najväčším problémom tohto objektu jeho súčasný havarijný stav, v ktorom sa nachádza už niekoľko rokov. Odpudivý ja najmä pohľad z veže baziliky, kde vidíme hotel ako na dlani a každému turistovi sa tak naskytá pohľad, ktorý veľkým dielom znehodnocuje celú pamiatkovú rezerváciu.

p1670674
Takýto pohľad sa naskytne každému turistovi, ktorý vystúpi na vežu baziliky.

Objekt so všetkými svojimi funkciami už dávno dožil pred mnohými rokmi a nutne potrebuje rekonštrukciu. Ozývali sa aj hlasy, že najlepšie by bolo túto „opachu“ zbúrať a postaviť na jeho mieste nový objekt s nižšou podlažnosťou alebo tam nepostaviť vôbec nič a prezentovať na tomto mieste bývalú hradobnú priekopu v podobe čistého priestranstva. Tieto úvahy o budúcnosti tejto zóny však nadobro zhasli, keď sa objavil nový zámer komplexnej rekonštrukcie tejto vyše 60 ročnej budovy. To či sa naozaj uskutoční alebo táto budova zmizne z povrchu zemského, ukáže čas.


FOTOGALÉRIA SÚČASNÉHO STAVU: 


XAWAX – POLYFUNKČNÉ CENTRUM

e-img-380
Pohľad z ulice Dlhý rad na polyfunkčné centrum s premostením Kellerovej ulice. Zdroj: synergies-architects.sk

Najvýraznejšou stavbou v centre mesta, dodnes nedokončenou je bezpochyby budova polyfunkčného centra, ktoré bolo verejnosti predstavené pod názvom X-centrum alebo XAWAX Centrum. Ako už hovorí samotný názov projektu, tak investorom projektu je rovnomenná firma. Tento megalomanský projekt sa začal stavať v tichosti a bez tušenia mnohých Bardejovčanov, niekedy v závere roka 2008, kedy za budovou vtedajšej hlavnej pošty vyrástol žeriav.  V tom čase iba málokto tušil, aký rozsiahly projekt sa chystá. O pár mesiacov neskôr už bola takmer postavená prvá časť polyfunkčného centra. V prvej etape bol takpovediac vo dvore starej pošty postavený železobetónový skelet, ktorý bude centrálnou zónou interiéru s presklennou galériou nákupného centra.

img_2539
V prvej etape výstavby vyrástol za Poštou dvojpodlažný objekt.

V ďalšom priebehu výstavby po presunutí pobočky Pošty do nových priestorov do novovybudovanej časti, nasledovala postupná asanácia uličných objektov. Vtedajšie priestory Pošty boli v tom čase už nevyhovujúce a budovy svojou architektúrou na estetike zástavby v tesnom kontakte s historickým centrom mesta, nijako neprispievali. Z tejto pôvodnej zástavby bolo zachované len prízemie zo západného krídla budovy, ktoré je skryté v útrobách novej konštrukcie.

stara-posta
Pôvodné objekty Pošty pred asanáciou, júl 2009
img_3437
Objekty starej pošty po asanácii.
ZMENA PROJEKTANTA

V nových vstupných priestoroch pošty bol verejnosti na veľkoplošných paneloch prezentovaný celkový zámer investora . Projekt X-centra mal v tom čase ešte rozdielnu podobu od finálneho zámeru, pred zmenou pôvodného generálneho projektanta stavby. Tá ovlyvnila to, ako X-centrum napokon vyzerá a bude vyzerať po úplnom dokončení. Najvýraznejšími zmenami bolo to, že sa objekt navýšil o jedno poschodie, na fasáde sa objavili kamenné obklady a celkovo ubudlo preskelených plôch.

bg2
Pôvodný navrhovaný vzhľad polyfunkčného centra, kde prevažovali sklenené plochy.
KONTROVERZNÉ PREMOSTENIE

Výstavba nových objektov na mieste zbúranej pošty postupovala relatívne rýchlo. Oceľovo-betónová konštrukcia rástla poschodie po poschodí. Po dokončení hrubej stavby sa začalo diskutovať o výške objektu. Na prezentovaných prvotných zámeroch bol objekt o poschodie nižší. Viac ako samotná výška objektu však vyvolalo rozporuplné reakcie premostenie Kellerovej ulice, pri ktorom mala byť táto päťpodlažná stavba krčkom prepojená so západnou časťou ulice Dlhý rad. To sa Krajskému pamiatkovému úradu nepáčilo a boli toho názoru, že premostenie Kellerovej ulice bude negatívnym zásahom do urbanizmu mesta a spôsobí narušenie chránených pohľadov. Mesto tieto tvrdenia odmietalo a malo opačný názor, že tento objekt ponúkne ešte lepší výhlad na pamiatkovú rezerváciu zapísanú v zozname UNESCO.


NAVRHOVANÉ PREMOSTENIE
sever
zdroj: www.ars-atelier.sk

„Premostenie Kellerovej ulice (ST-02) a Centrum voľného času (ST-03) je druhou etapou stavebného súboru Xawax Polyfunkčné centrum. Premostenie (ST-02) spája Polyfunkčné centrum s existujúcou budovou Katastrálneho úradu  a Obvodného úradu na výškovej úrovni +4380 relatívnej výšky (r.v.+0,000 = +271,860 m.n.m.). Navrhovaná prejazdná výška nad ul. Kellerovou je 4,500 m. Šírka premostenia je 22m, jeho celková dlžka je 39m a z toho preklenutie Kellerovej ulice je 22,5m dlhé. Premostenie (ST-02) je riešené ako 3 podlažná stavba, s preklenutím Kellerovej na 2. podlaží na úrovni +4,380m r.v., s relatívnou výškou strechy-terasou na úrovni +9,080m  (r.v.+0,000=n.v.+271,810 ) a výškou strechy vstupnej haly +14,735m. Fasádu tvorí ľahký obvodový plášť kombinovaný s kamenným obkladom. Letná terasa baru má podlahu aj pergolu drevenú, časť strechy je vysadená zeleňou.“


8pbrx7e
Z premostenia ulice sú doposiaľ zrealizované len jeho základy.

Práce na stavbe s malými prestávkami postupovali ďalej. Na jar 2012 sa začalo s prácami na fasáde objektu. Masívnu konštrukciu s mohutnými nosníkmi postupne zahalilo opláštenie stavby. Zaujímavá členitá fasáda sa vyznačuje svojou nepravidelnosťou a pre Bardejovčanov už za tú dlhú dobu výstavby stihla aj zovšednieť.

img_0033
Dokončená časť polyfunkčného centra bez premostenia. Marec 2015
img_0818-2
Budúci hlavný vstup do centra z ulice Dlhý rad.

Stavebný ruch na X-centre utíchol v decembri 2013. Práce na dokončení sa mali rozbehnúť v máji 2015 s plánovaným termínom ukončenia diela na december 2016. Okrem ďalších vyvolaných investícií, ktoré so sebou výstavba centra priniesla sa v tomto období nič významné na stavbe neudialo. Prakticky stojí dodnes. Vyvolané investície súviseli okrem iného s presunutím evanjelickej fary na Kellerovej ulici a výstavbou novej budovy na mieste asanovaného objektu bývalého Sendy baru. V mieste hradobnej priekope tak vyrástla novostavba zborového domu ECAV. Na mieste po bývalej fare investor plánuje vytvoriť nové námestie.

p1620838
Novostavba zborového domu ECAV.

Ďalšou investíciou bolo odkúpenie pozemku s budovou bývalého Domu politických strán, ktorá bola zbúraná za účelom vzniku budúceho parkoviska pre návštevníkov X-centra.

img_3628
Uvoľnená plocha po zbúraní Domu politických strán a miesto budúceho parkoviska.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Práce sa však v avizovanom termíne (máji 2015) nezačali a nerozbehli sa ani k dnešnému dňu. Stavba stojí takmer tri roky. Treba spomenúť, že ambíciou investora bolo integrovať v rámci polyfunkčného centra aj nové Centrum voľného času. S tým súviselo ďalšie búranie objektov v zadnej časti Katastrálneho úradu, kde malo vzniknúť prepojenie s navrhovanou telocvičnou na mieste starej zasadačky. Ťažko povedať, či tento zámer naďalej trvá. S touto otázkou a mnohými ďalšími ako je aj termín začatia prác, sme sa obrátili na firmu Xawax opakovane. Na naše otázky nám však do dnešných dní nikto nezodpovedal.

img_2ffff539
Vytvorenie prieluky pre budúci prepojovací objekt k budúcej telocvični.
PREDAJ BUDOVY CVČ

Poslednou aktivitou, ktorá sa udiala v súvislosti s firmou Xawax a nedostavaným centrom bol predaj budovy zrušeného Centra voľného času firme Xawax za 200-tisíc eur v júni tohto roku. Budova sa predala priamym predajom s osobitným zreteľom na dokončenie polyfunkčného objektu X-centra. Mesto obhajovalo predaj budovy tým, že nemá na rekonštrukciu, a že v súčasnosti sú už Centrá voľného času integrované na základných školách. Budova má navyše narušenú statiku. Otázne je však, či k samotnému narušeniu statiky nedošlo práve výstavbou polyfunkčného centra, ktoré je v tesnom kontakte s touto budovou.

img_0038
Budova zrušeného Centra voľného času.

NOVÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

„CVČ je riešené ako štvorpodlažná budova s relatívnou výškou strechy +13,320m. Je majetkovo i prevádzkovo samostatný objekt, hoci je konštrukčne a staticky spojená s premostením. Dve dolné podlažia učební a multifunkčnej sály tvoria podnož, ktorú presahuje na všetky strany dvojpodlažná telocvičňa so zázemím. Funkčné určenie priestorov je prenesené do fasády – učebne majú veľké presklené plochy, telocvičňa zasa plnú stenu s pásovými oknami pod strechou.“

zdroj: www.ars-atelier.sk
5
Premostenie (naľavo) a CVČ (napravo). Zdroj: synergies-architects.sk
e-img-811
Interiér X-centra s eskalátromi.

Je otázne kedy sa opätovne spustia práce na dokončení tohto projektu. Vo finále by mal Bardejovčanom a návštevníkom ponúknuť:

„V úrovni parteru na ulici Dlhý rad sa nachádza vstup do centra priamo z ulice. Na západnej strane budú z ulice Kellerova priamo prístupné kiosky. Na severnej strane sa nachádza vstup do pošty a vstup do schodiska pre diskotéku. Na 1NP sa budú nachádzať obchodné prevádzky, prevádzky rýchleho občerstvenia spolu so zázemím a priestory technológie. Na 2NP budú obchodné prevádzky a priestory pošty. Na 3NP sa budú nachádzať obchodné prevádzky, vstupné podlažie do diskotéky spolu s kaviarňou. Na 4NP sa nachádza reštaurácia, priestory pošty, nástupné podlažie do administratívnych priestorov firmy Xawax a druhé podlažie diskotéky. Na 5NP bude druhé podlažie reštaurácie, druhé podlažie administratívnych priestorov firmy Xawax a tretie podlažie diskotéky. Na 6NP budú umiestnené administratívne priestory firmy Xawax. Na úrovni +9,050 ( 4NP ) je navrhnutá vyhliadková reštaurácia so zázemím a terasou.“ 

zdroj: www.ars-atelier.sk

1505430_672426106146119_9177058371523628815_n
Súčasťou fásády objektu by mala byť aj nočná iluminácia. Zdroj: synergies-architects.sk
Spracoval: M.M.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
4 (KOMENTÁRE)
najstaršie
najnovšie najlepšie hodnotené
Inline Feedbacks
View all comments
wivien

Zaujímalo by ma, kedy už konečne bude mať Bardejov ,,KINO,, a nie zas a znova x 500 butikov z handrami… OMG

Jozef

Prečo sa naplno nevyužijú pracovníci VPP? Mesto by samo všetky projekty ukončilo,bez hocakej pomoci.
A keby ste bezdomovcom dali najesť a vyspať v teple,tiež by prispeli,potom by mohli fungovať ako strážnici,alebo upratovači,alebo hocako,proste možnosti je veľa, ale to by sa najprv muselo chcieť.

monika

skús dať bezdomovcovi prácu a ma tisíc výhovoriek. Skús to s nimi pracovať a ani sa nepozrú na metlu a nie to ešte niečo pozametať.

rudo

je smutne ze na ciernych sklsdkach odpadu konci aj mnozstvo stavebneho odpadu.Pritom v obci Zborov uz par rokov existuje recyklacne stredisko stavebneho odpadu.bohuzial mnohy starostovia ako aj vedenie mesta nemaju zaujem o tuto sluzbu v prospech obcanov ale hlavne v prospech zivotneho prostredia .Smutne je taktiez aj necinnost okresneho uradu zivotneho prostredia ktory nikdy o nicom nevie aj ked jeho pracovnici mozno aj okolo nejakej skladky prechadzaju do prace.Ich heslo asi je co ta nepali nahas.Prikladom je obec Smilno medializovane pre vrt ale vlastnu spinu nevidia alebo ticho ignoruju.

4
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x