ONline Bardejov

„Bilancia“ 10 rokov práce so žiakmi s autizmom v Spojenej škole v Bardejove

„Bilancia“ 10 rokov práce so žiakmi s autizmom v Spojenej škole v Bardejove

Je to už 10 rokov, čo sme v Špeciálnej základnej škole v Bardejove začali vzdelávať žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.


Poruchy autistického spektra patria medzi závažné poruchy mentálneho vývinu. Vývin jedinca s autizmom od útleho veku je úplne odlišný vzhľadom k intaktnému jedincovi. Ide teda o pervazívnu vývinovú poruchu, kde slovo pervazívna znamená prenikajúca a vyjadruje fakt, že vývin dieťaťa je narušený do hĺbky vo všetkých smeroch.

Budovanie dôvery je veľkou výzvou

A je dobré obzrieť sa za uplynulým obdobím, ktoré bolo náročné, ale z pohľadu nás pedagógov nádherné a obohacujúce. Začiatky neboli ľahké a bolo potrebné si so žiakmi s autizmom vytvoriť priateľský vzťah, aj napriek možným ťažkostiam. Postupom času bolo možné meniť konanie žiakov a vhodne načasovať jednotlivé kroky. Aby žiaci reagovali kladne na našu snahu, museli nám dôverovať. A to bola výzva….

Uvedomovali sme si, že špecifikom vzdelávania je ovplyvniť vývin tak, aby dosiahol úroveň čo najväčšej nezávislosti pri využívaní osvojených vedomostí zručností a návykov. Hlavným cieľom vzdelávania žiakov s autizmom je pozitívne ovplyvňovanie poškodených oblastí. Žiaci s autizmom sa často nehrajú alebo si zvolia za hračku predmet, ktorý by sme za hračku bežne nepovažovali. Dezorientácia v priestore a v čase spôsobujú deťom s autizmom strach a neistotu.

Spojená škola, Pod papierňou, ktorá vzdeláva žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím.

Tri úrovne vzdelávania

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s autizmom ide o žiakov s rôznymi diagnostickými kategóriami a z toho vyplývajúcimi symptómami, ktoré zásadne ovplyvňujú nielen aktuálny vzdelávací proces, ale aj ich výchovu. Obsah a ciele jednotlivých vyučovacích predmetov je potrebné prispôsobovať individuálnym osobitostiam každého žiaka. Obsah vzdelávania pre žiakov s autizmom je vytvorený na troch úrovniach. Prvá úroveň zahŕňa najnižšie požiadavky z hľadiska obsahu učiva a posledná, tretia úroveň určuje najvyššie požiadavky. Vzhľadom na autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy je potrebné zdôrazniť, že voľba úrovne (obsahu vzdelávania) sa nemôže riadiť diagnostikovaným stupňom mentálneho postihnutia žiaka. To znamená, že žiak, ktorý podľa psychologického vyšetrenia má napr. stredný stupeň mentálneho postihnutia, nepostupuje automaticky podľa strednej, t. j. druhej úrovne obsahu vzdelávania príslušného vyučovacieho predmetu, ale pedagóg zvolí pre neho tú úroveň, ktorú je na základe svojich predpokladov schopný zvládať.

Ľudovo povedané: „Šijeme individuálny vzdelávací program na mieru“.

Vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu je spoločným dielom viacerých zúčastnených. Svoj podiel na ňom má triedna učiteľka, učitelia jednotlivých predmetov, výchovný poradca, logopéd, psychológ a špeciálny pedagóg. A samozrejme rodič, s ktorým celý program konzultujeme.

Účinným a významným prístupom pri výchove a vzdelávaní autistických detí je štrukturovaná behaviorálna terapia. Ide o program, ktorý je vo svete veľmi rozšírený, je známy pod skratkou TEACCH – Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (Liečba a vzdelávanie detí s autizmom a poruchami komunikácie). Je zameraný na rozvoj všetkých troch poškodených oblastí, pričom je potrebné využívať rôzne techniky.

Zo skúseností nám vyplynulo, že táto metodika výchovy a vzdelávania pomáha žiakom porozumieť tomu, čo sa od nich očakáva a minimalizovala problémy so správaním. So štrukturovaným vzdelávaním sa využíva aj alternatívna komunikácia a globálne čítanie, keď sa žiak učí celé slovo ako celok. Jednotlivé slová sú doplnené obrázkami a žiak si tak fixuje nápis, celok patriaci k obrázku. Vhodné je štrukturovať prostredie, v ktorom sa žiak pohybuje. V škole to sú jednotlivé pracovné kútiky, v ktorých sa žiak pohybuje a nie je rušený svojimi spolužiakmi.

Vo výchove nezabúdame na silu pochvaly. Pochvala je veľmi silná motivácia. Veta: ,,To sa ti podarilo“ zvyšuje sebavedomie každého žiaka. Dôležitou súčasťou edukačného procesu je odpočinok a relaxácia, ktorá je u nás doplnená prvkami terapií. V prostredí našej školy aktívne využívame prvky muzikoterapie s využitím Orffovho inštrumentária a ďalších zdrojov zvuku, ďalej prvky arteterapie, kedy deti tvoria aj s pomocou asistenta učiteľa a prvky bibliografie spojenú s dramatoterapiou v školskej knižnici.

Nechýba bohaté vybavenie

V škole využívame služby psychológa, špeciálneho pedagóga a logopéda v centre špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré pôsobí priamo v našej škole. Žiaci pravidelne absolvujú reedukačné cvičenia. Na hodinách telesnej výchovy žiaci navštevujú rehabilitáciu, kde im rehabilitačný pracovník na odporúčanie lekára poskytuje rehabilitačné služby. V priestore školy sa nachádza posilňovňa, relaxačná miestnosť a guličkový bazén.

Spojená škola, Pod papierňou č. 2671 v Bardejove v školskom roku 2017/2018 vzdeláva žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím:

  • v 2, 5, 6. ročníku základnej školy pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím
  • v 4, 8, 9. ročníku základnej školy pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím

Špeciálna materská škola (ďalej len ŠMŠ) zaškoľuje deti s autizmom v poldennom výchovno-vzdelávacom programe. Pripravujeme vzdelávanie žiakov s autizmom v praktickej škole.

Vzdelávanie žiakov s autizmom podporuje Občianske združenie: „Pomôžme postihnutým deťom“, ktoré pracuje pri Spojenej škole v Bardejove.

V školskom roku 2018/2019 odštartujeme aktívnu spoluprácu s občianskym združením Haliganda v Košiciach, ktoré už viac ako 15 rokov pracuje v oblasti produkcie programov pre deti, v posledných rokoch aj pre deti s autizmom.


Autizmus je ochorenie, ktoré komplikuje život jeho majiteľovi, rodine, ale najviac jeho rodičom. Rodičia sú tí, ktorí znášajú bremeno starostlivosti o svoje dieťa. Preto aj my, učitelia, sa snažíme správnym odborným prístupom napomáhať k riešeniu mnohých problémov. Za dôležitú vlastnosť učiteľa považujeme to, aby empaticky načúval žiakovi, aby vidiel problematiku a perspektívy žiaka a mal schopnosť vcítenia sa do jeho prežívania. Veríme, že sa nám to bude dariť aj naďalej.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Text – zdroj: Mgr.Viera Jurčišinová, Mgr. Lucia Kancianová / Foto: Spojená škola, Pod papierňou

Podobné príspevky

guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x
()
x