Ako vyzerá bytová výstavba vo vybraných obciach nášho okresu. Boli sme sa pozrieť na možnosti bývania.

Množstvo ľudí tužiacich po samostatnom bývaní na vidieku, dlhé roky počúva len prísľuby o naštartovaní výstavby nájomných bytov. V obciach bardejovského okresu existuje aj takáto forma cenovo dostupnejšieho bývania, no obecných nájomných bytov je obmedzené množstvo. Výstavba nových sa realizuje len veľmi pomalým tempom a niekedy sa na nový byt čaká aj roky. Druhou stránkou veci je, že žiadateľ o nájomný byt musí splniť množstvo podmienok.


Napomôcť celému procesu má v blízkom období legislatívna zmena v zložitých dotačných schémach na podporu samospráv pre výstavbu nových nájomných bytov. Novela zákona by mala uľahčiť výstavbu takého druhu bývania, ktorého ja na Slovensku výrazný nedostatok. V našej krajine tvoria nájomné byty a obecné nájomné byty len okolo šesť percent z celkového počtu bytov.

Ako je to v obciach bardejovského okresu? Hýbu sa veci vpred alebo samosprávy v tejto oblasti stagnujú? Vybrali sme sa do pár z nich, aby sme videli, aká je realita. Pozrite sa, čo sa podarilo alebo sa chystá v desiatich vybraných obciach nášho okresu.


Mokroluh

V obci, ktorá je len pár kilometrov od Bardejova doposiaľ nenájdeme žiadnu bytovku s nájomným bývaním. Dopravné spojenie je pritom vynikajúce a cesta z Bardejova trvá po zrekonštruovanej ceste s napojením na juhozápadný obchvat mesta lén pár minút. Samospráva obce má však smelé plány tento stav zmeniť.

V minulosti došlo k požiadavke na prerokovanie zmeny územného plánu na parcelách pôvodne určených pre občiansku vybavenosť. Rozľahlý areál v okolí objektu Základnej školy by mal byť v územnom pláne prekvalifikovaný na polyfunkčné plochy bytových domov a občianskej vybavenosti.

Na danom území sú navrhované tri trojpodlažné bytové domy, s novými komunikáciami, parkoviskami, spevnenými plochami a detským ihriskom. Súčasťou projektu má byť aj čistička odpadových vôd. Objekty jedného bytového domu by mal mať podľa projektu zastavanú plochu 195,5 m².

Zaujímalo nás, v akom štádiu je zámer v súčasnosti. Starosta obce Mokroluh Marián Beňa je optimista, aj napriek pandémii verí, že sa s výstavbou začne už na budúci rok.

„Obecné zastupiteľstvo v Mokroluhu schválilo výstavbu troch nájomných bytov v areáli školy. Aktuálne prebieha druhé pripomienkové konanie k Územnému plánu obce, ktorý rieši zmenu využitia danej plochy.  V súvislosti s ochorením Covid -19 a avizovanou zmenou zákona o verejnom obstarávaní, ktoré má uľahčiť výstavbu nájomných bytov sme pozastavili obstarávanie zhotoviteľa a budeme pokračovať po schválení uvedeného zákona. Veríme, že na druhý rok začneme s výstavbou. Skladba nájomných bytov v jednom bytovom dome je 5-krát 3 izbový a 1 garzónka.“

Obec má vypracované atraktívne 3D vizualizácie celého projektu, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii nižšie. Pevne veríme, že sa túto víziu podarí naplniť v čo najkratšom čase, keďže má obec so 770 obyvateľmi ambíciu stať sa v budúcnosti prímestskou častou mesta Bardejov.

zdroj: www.mokroluh.sk

Rokytov

Pokračujeme do obce Rokytov západne od Mokroluhu, ktorá má do 600 obyvateľov. V uplynulých rokoch tu vyrástli dva viacpodlažné nájomné bytové domy. Boli postavené v rámci Programu rozvoja bývania a úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Trojpodlažné bytovky stojace vedľa seba blízko hlavnej cesty sú situované hneď pri vstupe do obce v smere od Bardejova. Každý objekt disponuje 12-timi bytovými jednotkami a nájomcovia majú k dispozícii pomerne dosť parkovacích stojísk.

Architektúra neurazí. Byty disponujú balkónmi a súčasťou novšieho objektu sú aj tzv. francúzske okná. V bytoch je inštalované podlahové vykurovanie. Mínusom je absencia vzrastlej zelene v okolí a chýbajúci chodník. To sa však v budúcnosti môže zmeniť.


Tarnov

Menšia obec neďaleko za Rokytovom s 380 obyvateľmi realizovala v roku 2017-2019 výstavbu dvoch nájomných bytových domov v krásnej tichej lokalite. V jednom NBD sú tri 3-izbové byty, tri 2-izbové byty a dva 1-izbové byty.

Všetkých 16 bytov bolo odovzdaných do nájmu v máji 2019 prevažne mladým rodinám a občanom Tarnova. V obci podľa starostky Anky Kuľkovej evidujú veľa žiadosti o byty od záujemcov z celého okresu BJ, preto obec plánuje výstavbu ďalších nájomných bytov.

V lokalite novopostavených bytoviek sa rozširuje aj individuálna bytová výstavba rodinných domov. V roku 2020 pribudlo pri bytovkách verejné osvetlenie, zrealizované z dotácie Ministerstva financií a v závere toho istého roku bola obci schválená dotácia na dobudovanie oddychovej zóny s detským ihriskom hneď vedľa bytoviek. Bytové domy pôsobia vkusne a prirodzene zapadajú do danej lokality.

Foto – zdroj: www.facebook.com/Obec-Tarnov


Kurov

Ďalšou zastávkou bola nenápadná obec, neďaleko cestného priechodu cez Kurovské sedlo do susedného Poľska. Obec Kurov má približne 700 obyvateľov. Po vstupe do obce sme zamierili do lokality na periférii, pri obecnom cintoríne, kde nás prekvapila celkom rozsiahla štvrť s nízko podlažnými novostavbami s bytmi bežného štandardu. Ešte viac potešila architektúra a celkom vkusné stavebné prevedenie rodinného bývania pri pohľade z exteriéru. Na streche bytoviek nechýbali fotovoltaické panely, čo prináša nájomcom benefit vo forme znížených nákladov na bývanie, vďaka využívaniu slnečnej energie.

V lokalite, kde v súčasnosti prebieha aj výstavba niekoľkých rodinných domov sme napočítali dohromady tri bytovky. Najjužnejšia z nich má charakter radovej zástavby. V prvých dvoch je po 8 bytových jednotiek a v druhom objekte je dohromady 18 bytov. V blízkosti objektov majú obyvatelia k dispozícii aj menšie detské ihrisko. Parkovanie je riešené pozdĺž príjazdovej komunikácie s priečnym státím. Mínusom sú nedoriešené kontajnerové stojiská a chýbajúca zeleň. Plusom prekrásny výhľad.


Gerlachov

Otázka nájomného bývania sa aktívne rieši aj v obci Gerlachov. Obec s približne 1070 obyvateľmi plánuje výstavbu bytového domu už v budúcom roku v areáli miestnej materskej škôlky. Postavený by mal byť s finančnou podporou ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) a zdrojov obce.

Starosta obce Ondrej Ševcov pre ONline Bardejov uviedol, že obec Gerlachov má v pláne výstavbu nájomných bytov v areáli MŠ v Gerlachove. Pandémia však zdržala procesy a oddialila samotné začatie výstavby. Nových nájomných bytov sa budúci nájomníci dočkajú pravdepodobne až v budúcom roku.

„S plánovaním výstavby bytovej jednotky sme začali v novembri minulého roka, kde sa robil prieskum o nájomné bývanie v obci. Na základe toho sme začali obstarávať dodávateľa  projektovej dokumentácie . V januári toho roku bol projekt firmou ZOJOS odovzdaný pre ďalšie spracovanie. Následné bol projekt odosielaný pre jednotlivé inštitúcie ( vodárne, elektrárne, životné prostredie ,hasiči, hygiena, T-Com, atď.) pre vyjadrenie k územnému a stavebnému povoleniu. Po doručení vyjadrení bol čas na podanie žiadosti o územné konanie pre osadenie 7 bytových jednotiek bežného štandardu v území. K dnešnému dňu sme v štádiu vybavovania stavebného povolenia a postupne začíname s obstarávaním dodávateľa stavby. Keďže termín podania žiadosti je máj príslušného kalendárneho roka (5/2021) naša žiadosť na ŠFRB bude podaná z dôvodu časovej tiesni až v budúcom roku, pokiaľ nedôjde k zmene termínov. Značnom mierou sa k predĺženiu podania žiadosti podpísala aj pandémia, s ktorou tu už vyše roka bojujeme.“

Budúca obytná budova bude bežného štandardu so siedmimi bytovými jednotkami (3 trojizbové, 3 dvojizbové, 1 jednoizbový). Ďalej Ševcov v stanovisku uvádza, že v obci Gerlachov sa nachádza aj nájomný poskytovateľ bývania – firma EKOMIDO s.r.o., v časti Hola – hora. Ďalej uvádza, že vzhľadom k uskutočnenému prieskumu o potencionálnych žiadateľov o bytové jednotky v obci zistili vysoký dopyt po bývaní. Ubezpečuje, že zo strany obce budú podniknuté maximálne možné kroky, aby bola výstavba bytového domu začatá čím skôr, hoci termíny dané štátnymi úradmi nevie ovplyvniť.

zdroj: www.gerlachov-bj.sk

článok pokračuje pod anketou


Je vo vašej obci dostatok nájomných bytov?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Lukov

Obec známa predovšetkým pre svoj Drevený chrám sv. Kozmu a Damiána. Gréckokatolícky drevený kostol bol postavený v roku 1924 a v súčasnosti je chránenou národnou kultúrnou pamiatkou. Aké sú možnosti bývania v tejto malej obci s približne 650 obyvateľmi? Boli sme pozitívne prekvapení. Aj tu sme našli novšie nízko podlažné objekty, ktoré rozšírili vybavenosť o možnosť nájomného bývania. A to v dvoch bytových domoch s 8 nájomnými bytmi. Boli postavené s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania.

Štartovacie byty pre mladé rodiny sa nachádzajú v juhovýchodnej časti obce pri opustenom areáli družstva. Mínusom tohto bývania je zanedbaný priestor v okolí bytoviek, absencia zelene, sadových úprav a trochu divokejšie parkovanie. Na skôr postavenom bytovom dome už badať zanedbanú údržbu na fasáde objektu. Plusom je lokalita na okraji obce v miernom svahu a výhľadmi.


Malcov

Obec Malcov s približne 1600 obyvateľmi zabezpečila za posledné roky možnosť obecného nájomného bývania v dvoch trojpodlažných bytových domoch. V každej z bytoviek je 6 bytov bežného štandardu. Sú situované pri hlavnej ceste I. triedy v centrálnej časti obce. Neohúria vzhľadom, no sú v dobre dostupnej lokalite.

Jedna z bytoviek však ešte len čaká na nových nájomníkov. Byty sú v súčasnosti neobsadené. Prísne podmienky a kritéria pre žiadateľa o obecný nájomný byt, mnohým neumožnia zaobstarať si tento typ bývania. Nič to však nemení na skutočnosti, že obec by mala mať v tomto ohľade snahu o zabezpečenie určitého počtu nájomných bytov obstaraných s použitím verejných prostriedkov napríklad aj na účely podpory sociálneho bývania. Obec Malcov, teda spadá do kategórie obcí, ktoré disponujú, i keď menším počtom obecných nájomných bytov.

Podľa starostu obce Miroslava Cingeľa je v záujme obce postupne riešiť aj bytovú otázku marginalizovanej rómskej komunity, ktorá má v obci početné zastúpenie. Prvým krokom je podľa starostu vysporiadanie pozemkov, kde už sa už podnikli určité kroky. Riešenie pribrzdila pandémia, ale pretrváva ambícia riešiť aj tento zložitý problém s nelegálnymi stavbami a ich postupným vysporiadaním v nadväznosti na vybudovanie prestupného bývania.


Lenartov

V obci Lenartov preslávenej nájdením meteoritu v 19. storočí, naše kroky viedli do dvoch lokalít. Najskôr sme zamierili do rómskej osady, kde sme nemohli prehliadnuť rozsiahlu stavebnú aktivitu na prebiehajúcej výstavbe štyroch bytových domov po 6 bytových jednotiek.

Životná úroveň a podmienky, v ktorých žije marginalizovaná rómska komunita v tejto osade je nehodná 21. storočia a rovnako sa rozchádza s ľudskou dôstojnosťou. Kontrastom, k pôvodnému osídleniu, prevažne v chatrčiach je práve prebiehajúca výstavba celkom vkusne riešených objektov s prihliadnutím na spôsob života danej skupiny obyvateľstva.

Takzvaný projekt prestupného bývania má podľa starostky Jany Bľandovej napomôcť v rámci komplexného rozvoja rómskej komunity. Realizovaná výstavba 4 bytových domov má spadať do kategórie obecných tréningových bytov, kde sa budú nájomníci učiť finančnej disciplíne, ruka v ruke so zodpovedným narábaním so zvereným majetkom obce.

Treba povedať, že nové objekty sú zasadené do atraktívneho prostredia, odhliadnuc od osady by sa celá zóna mohla časom transformovať do novej modernej podoby. Chcieť však musia predovšetkým samotní obyvatelia. Nové nájomné bytové jednotky vyzerajú po architektonickej stránke aj napriek nízkemu štandardu pekne už pred dokončením. Veríme, že sa novým nájomcom bude dariť a začlenia sa do majority.


V obci sme neobišli ani novostavbu s upraveným okolím, skolaudovanú v roku 2017 s 12-timi bytmi. Súčasťou objektu v značne svahovitom teréne je oporný múr, parkovisko, chodník a drevené boxy s úložným priestorom. Nájomný bytový dom bol podporený dotáciou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja bývania a úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2018.


Zborov

Nevynecháme obec s najvyšším počtom obyvateľov v bardejovskom okrese, nad ktorou sa týči stredoveký hrad Makovica. Podľa posledných údajov má v obci trvalý pobyt takmer 3600 obyvateľov. Dá sa teda predpokladať, že v obci nenájdeme len rodinné domy, ale časť obyvateľstva býva vo viacpodlažných bytových domoch. Taktiež je v obci početná rómska komunita a jej marginalizovaná časť. Aký je podiel nájomného bývania v najväčšej obci bardejovského okresu? Opýtali sme sa starostu Jána Šurkalu.

„Potvrdzujem, že obec Zborov má značne rozvinutý bytový fond – teda vlastní obecné nájomné byty v relatívne veľkom počte. Obec Zborov vlastní 63 bytov bežného štandardu v 9 bytových domoch v dvoch lokalitách. Okrem toho vlastníme 105 bytov nižšieho štandardu (určených prevažne pre našich Rómov).“ 
V obci aktuálne prebieha výstavba nového objektu na bývanie a vo veľkom je tu snaha zlepšiť podmienky, v ktorých žije početná marginalizovaná rómska komunita. Obec Zborov aktuálne buduje nový bytový dom s 13 bytmi bežného štandardu v centre obce na mieste bývalého kina. Výstavbu realizuje obecný podnik ZBOR-STAV, s.r.o., registrovaný sociálny podnik. Z hľadiska prípravy sa obec Zborov chystá zapojiť do projektu tzv. prestupného bývania pre Rómov, v rámci ktorého chce zrekonštruovať časť existujúcich bytoviek a zároveň postaviť jeden nový bytový dom s 18-bytmi nižšieho štandardu.
Ako ďalej dodal „zároveň prebiehajú prípravné a projektové práce na ďalší bytový dom s 13 bytmi bežného štandardu v centre obce. Tu sa plánujeme uchádzať o zdroje z Ministerstva dopravy a výstavby (dotácia) a ŠFRB (úver) ešte v tomto roku. V súčasnosti evidujeme enormný záujem o nájomné bývanie – tak zo strany majority ako aj zo strany našich Rómov. Dopyt výrazne prevyšuje ponuku, preto sa chystáme pokračovať v ďalšej výstavbe v dynamickom tempe,“ uviedol starosta obce Zborov Ján Šurkala.

Vaniškovce

Na záver ešte pridáme jeden súkromný projekt bytového domu v obci Vaniškovce. Aj keď nejde o objekt postavený na zelenej lúke, ale komplexnú prestavbu staršej dvojpodlažnej budovy slúžiacej niekdajšiemu JRD Zlatý klas.

Nový bytový dom v obci Vaniškovce, v tesnej blízkosti Raslavíc je v pohodlnej vzdialenosti od Bardejova či Prešova. Bytový dom je umiestnený na súkromnom ohradenom pozemku s vlastným parkoviskom. Bytovka je situovaná na periférii pri miestnom cintoríne a ponúka pekné výhľady na všetky svetové strany.

Nachádza sa v nej šesť 3-izbových bytov a jeden 4-izbový byt s výmerami od 70 m² do 80 m². Ku každému bytu prináleží veľký balkón, murovaná pivnica v suteréne bytového domu. Pre nových obyvateľov budú k dispozícii aj dve parkovacie miesta a podiel na priľahlom pozemku s výmerou viac ako 2 000 m². V čase našej návštevy ešte neboli dokončené spevnené plochy v areáli a realizovali základné terénne úpravy pozemku.


V článku sme odprezentovali náhodný výber obcí alebo pripravované projekty, ktoré sme v poslednom období evidovali. Radi sa vyberieme aj do ostatných obcí bardejovského okresu, ktoré aktívne pristupujú k riešeniu nájomného bývania. V okrese Bardejov je dokopy 86 obcí. Ak viete o zaujímavom projekte alebo sa vo vašej obci realizuje výstavba nájomných bytov, dajte nám určite vedieť. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie článku.

Spracoval: M.M.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x