ONline Bardejov

Bapos, m.p. Bardejov reaguje na vyjadrenia prezidenta Športového klubu Partizán Bardejov, o.z. ako nájomcu areálu futbalového štadióna.

Bapos, m.p. Bardejov reaguje na vyjadrenia prezidenta Športového klubu Partizán Bardejov, o.z. ako nájomcu areálu futbalového štadióna.

Stanovisko riaditeľa m.p. Bapos M. Novického k článku: „Poslanec a prezident Partizána Bardejov, S. Soroka, vytiahol karty na stôl. Poslancom ukázal kúpalisko, ktoré nutne potrebuje finančnú injekciu!“, zverejnenom na internetovom portáli „ONline Bardejov“, 1.4.2019.


Odkaz na pôvodnú reportáž: Poslanec a prezident Partizána Bardejov, S. Soroka, vytiahol karty na stôl. Poslancom ukázal kúpalisko, ktoré nutne potrebuje finančnú injekciu!


Stanovisko, zverejňujeme v plnom znení:

„V prvom rade musím konštatovať, že je mi veľmi ľúto, že na predmetné stretnutie nebol pozvaní nikto z mestského podniku Bapos, m.p.  Bardejov, ktorý je správcom areálu ako zástupca vlastníka Mesta Bardejov, aj napriek existujúcemu zmluvnému  nájomnému vzťahu so Športovým klubom Partizán Bardejov. Rovnako sme k niektorým redakčným vyjadreniam neboli oslovení tak, aby sme kvôli korektnosti a úplnosti mohli uviesť aj svoje stanovisko. Na základe toho Vám  zasielam  stanovisko m.p. Bapos k niektorým skutočnostiam uvedeným v  článku, keďže máme záujem o objektívne informovanie obyvateľov mesta, bez konfrontácie, v záujme vecného riešenia.”

„Na úvod je potrebné uviesť niekoľko zásadných a dôležitých skutočností . Nájomnou zmluvou,  uzatvorenou na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva  zo dňa 29.03.2012, bol prenajatý celý areál futbalového štadióna a Letného kúpaliska na Družstevnej ulici v Bardejove Partizánu Bardejov, o.z.  Na základe žiadosti nájomcu bola v súvislosti so zmenou názvu, resp. zmenou právneho subjektu  spravujúceho tento klub, táto zmluva niekoľko krát aktualizovaná. V zmysle článku V. ods. 1 zmluvy o nájme bola stanovená pôvodná výška nájomného na 32 000 € ročne. Za účelom posilnenia finančných pomerov športového klubu v oblasti rozvoja športu bola uznesením MsZ 22.06.2017 výška nájmu znížená na 999,60 € ročne. Zároveň bola zo strany Mesta Bardejov navýšená dotácia na prevádzku areálu, športovú činnosť (verejnoprospešných činností) a na úhradu nákladov spojených s prevádzkou športového areálu na  220 000 € ročne.”

„Podľa platnej nájomnej zmluvy  „ je nájomca povinný vykonávať na predmete nájmu na svoje náklady všetky opravy a bežnú údržbu“, pričom opravou sa rozumie odstránenie fyzického opotrebenia, alebo jeho poškodenia, s cieľom uvedenia majetku do prevádzkyschopného stavu. Opravou je aj výmena materiálu alebo poškodenej časti zariadenia za nový, ktorý zásadne neovplyvňuje použiteľnosť alebo funkčnosť zariadenia.

Podľa čl. VI (Podmienky nájmu) : „ Závady na predmete nájmu je povinný odstrániť nájomca na svoje náklady“.

Teda inak povedané Mesto Bardejov, na základe predmetnej zmluvy o nájme poskytuje Športovému klubu Partizán Bardejov 220 tis. Eur ročne na uhradenie nákladov na prevádzku futbalového štadióna, vrátane energií, nákladov na úpravu okolia (kosenie trávy a.p.),  jeho údržbu a nutné opravy. Teda aj na náklady spojené s prevádzkou letného kúpaliska, ktorá je časovo obmedzená iba na niekoľko krátkych mesiacov v roku. Naviac všetky príjmy z prenájmu nebytových priestorov, vrátane futbalových plôch, umelej trávy, reštaurácie, ďalších priestorov  i tržieb z letného kúpaliska, vrátane bufetu  sú príjmom nájomcu, teda Športového klubu Partizán Bardejov, o.z. Kto chce tomu rozumieť ide o veľmi výhodné a ústretové podmienky, ktorými Mesto Bardejov aktívne podporuje športovú činnosť futbalového Športového klubu Partizán Bardejov. Stručne povedané,  Mesto Bardejov tak  veľmi korektne vychádza v ústrety futbalovému klubu, ktorému poskytuje  dotovaný nájom nákladov na prevádzku a údržbu futbalového areálu, vrátane zabezpečenia prevádzky letného kúpaliska, pričom zisky  z prenájmov areálu , vrátane príjmov zo vstupného na kúpalisku  zostávajú  v rozpočte Partizána Bardejov. Je pochopiteľné, že z výhod, ktoré takto nájomcovi plynú, ako prevádzkovateľovi, vyplývajú aj zmluvne záväzné povinnosti starať sa o majetok, ktorý užíva a ten podlieha aj prirodzenému opotrebovaniu z hľadiska jeho používania. V tejto súvislosti musím, bez akýchkoľvek pohnútok nekorektného správania a vyvolávania konfrontácie, či nejakých vášni vecne konštatovať, že zo strany nájomcu došlo k zanedbaniu viacerých povinností, čím  sa dalo súčasnému stavu predísť bez toho, aby sme dnes boli konfrontovaní so súčasnou situáciou stavu a konštatovaním, že prostredníctvom zvolávania stretnutí poslancov, načo má pán poslanec MsZ legitímne právo, ale bez účasti zástupcu správcu, sa prostredníctvom médií nenavrhujú riešenia, ktoré je potrebné vecne pripraviť a hľadať spôsoby a zdroje na ich realizáciu. Mesto Bardejov i m.p. Bapos má záujem o vecné riešenie tohto problému, ktorý nenastal našou vinou. Pretože našim základným poslaním a záujmom je zabezpečenie  služieb obyvateľom mesta, to nie je klišé, ale úprimná realita.  Jedno s istotou vieme. Jednostranná medializácia nie je vecným riešením súčasného stavu. Preto sme pripravili viacero alternatív, ktoré predložíme na rokovanie orgánov mesta v postupnosti krokov, tak ako si to štandardné zásady a postupy rozhodujúcich orgánov mesta vyžadujú. Opäť to nie je v byrokracii. Z uvedeného stretnutia totiž nevyplynuli závery ako ďalej, odkiaľ a na úkor koho, ciest, chodníkov, detských ihrísk zobrať. A napokon, z toho čo som uviedol je potrebné pozrieť sa na veci v súvislostiach, aj preto prichádza do úvahy viacero riešení.”

„A na záver. Na margo prezentovaných nedostatkov na samotnom futbalovom štadióne. Je to prirodzený vývoj, s ktorým sa stretávame bežne, nakoľko sú veci, ktoré momentálne v tom, i nasledujúcom  čase, vplyvom mnohých okolností  nedokáže nikto ovplyvniť. Práve preto je na to jednoduché riešenie. Záručná doba a reklamácia. Ale na to je potrebné, aby nájomca, v zmysle platnej zmluvy,  na tieto veci upozornil správcu, resp. vlastníka teda Mesto v dostatočnom časovom predstihu. Následne sa pristúpi k hľadaniu spoločnej cesty, reklamačnému konaniu voči realizátorovi stavby. Podľa nás normálne a štandardné riešenie. Možno je to tak trochu o absencii priamej komunikácie medzi nájomcom a správcom.  Mnohé otázky, by boli rýchlo a vecne vyriešené. Mestský podnik Bapos má o takýto spôsob riešení záujem a nikdy sme nikomu spoločné rokovania neodmietli.”

 Stanovisko zaslal: M. Novický / riaditeľ Bapos,m.p. Bardejov

SÚVISIACI ČLÁNOK:

Podobné príspevky

guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x
()
x