10 rád ako zvládnuť vykurovaciu sezónu

10 rád ako zvládnuť vykurovaciu sezónu

Územie Prešovského samosprávneho kraja sa rozprestiera v severnej časti východného Slovenska. Aj z toho dôvodu tu vykurovacia sezóna trvá niekedy dlhšie ako pol roka. Teplo v domácnosti je nevyhnutý komfort, ktorý často spôsobuje ekonomickú, ale aj zdravotnú záťaž. Vykurovanie domácnosti sa na Slovensku podieľa až na troch štvrtinách emisií prachových častíc PM10 a PM2,5. Súvisí s tým aj členitý terén a percento plynofikácie územia. Problémom sú hlavne zastarané vysokoemisné vykurovacie zariadenia, používanie nekvalitného paliva, nesprávna technika vykurovania a nízka energetická hospodárnosť domácnosti v podobe únikov tepla.


Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia má za cieľ prispievať k zlepšeniu kvality ovzdušia na Slovensku opatreniami na znižovanie koncentrácií znečisťujúcich látok PM10, PM2,5 – prachové častice o rozmere 10 a 2,5 µm, benzo(a)pyrén a NO2 – oxid dusičitý. Jedným z opatrení je vytvorenie národnej siete manažérov kvality ovzdušia, ktorí majú za úlohu prepojiť inštitúcie zodpovedné za riadenie a rozhodovanie vo veciach súvisiacich s kvalitou ovzdušia, a v neposlednom rade zvyšovať povedomie o tejto problematike pre verejnosť. Na  stránke projektu – www.populair.sk ako aj na webovej aplikácii www.dnesdycham.sk je prehľadne rozoberaná téma kvality ovzdušia v článkoch, rubrikách, videách, plagátoch, podujatiach a dokonca aj aktuálny stav kvality ovzdušia na prehľadnej mape.

Viac informácií ako vykurovať inak nájdete aj na: http://vykurovanie.enviroportal.sk/.


Desatoro správneho kuriča

Vďaka projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, projektový tím nadviazal spoluprácu aj s Technickou Univerzitou v Ostrave, na ktorej pôde je Výskumné energetické centrum, ktoré prináša desať rád, ako správne vykurovať v domácnosti (zdroj: Příručka správného vytápění).

Nebuď ľahostajný k sebe ani k svojmu okoliu, zaujímaj sa o to, čo ide z tvojho komína

Ak by dym z „môjho“ komína rešpektoval hranice môjho pozemku, tak potom môže byť každému jedno čo, ako a v čom spaľujem. Lenže dym nerešpektuje hranice nielen pozemkov, ale ani štátov.

Zdroj: freeImages.com

Suš drevo minimálne jeden až dva roky

Čerstvé drevo je rôzne mokré podľa toho, v ktorom ročnom období bol strom vyťažený (v zime je suchšie). Pokiaľ sa jedná o „živý“ strom, je obsah vody v drevnej hmote cca 35 až 60 %. Pre obsah 50 % to znamená, že ak priložíme do kachlí jeden kilogram dreva, dáme do ohniska pol kilogramu drevnej hmoty a pol litra vody. Pretože voda nehorí, najskôr sa ohreje a potom sa začne v ohnisku vyparovať, čo spotrebuje časť tepla a následkom je nižšia teplota v ohnisku a horšia kvalita spaľovania. Ak necháme sušiť drevo v dobre vetranej drevárni alebo vonku pod prístreškom, cca za jeden až dva roky klesne obsah vody pod 20 %. Drevo s takýmto obsahom vlhkosti už môžeme považovať za suché a vhodné na spaľovanie v kachliach či kotloch.

Zdroj: freeImages.com

Nespaľuj odpadky

Domový odpad v malých spaľovacích zariadeniach síce zhorí, ale len za cenu nadmernej produkcie emisií celej škály znečisťujúcich látok. Namerané koncentrácie prachu boli približne desať až sto krát vyššie ako pri spaľovaní suchého dreva. Rovnako tak dramaticky narastie preukázateľne karcinogénny benzo(a)pyrén – B(a)P. Okrem toho je spaľovanie odpadu podľa zákona č. 137/2010 protizákonné a môže byť sankcionované.

Nastav regulačné klapky tak, aby vzduch prúdil k palivu, oheň nedus

Pre spálenie jedného kilogramu dreva a uhlia je potrebné do kachlí či kotla priviesť približne 10 m3 vzduchu. Ak sa kyslík k horľavine nedostane v potrebnom množstve, zhorí horľavina len čiastočne alebo vôbec. Tým sa znižuje miera využitia energie paliva a tiež sa zvyšuje produkcia znečisťujúcich látok. Oheň potrebuje vzduch, najhoršie je kotol naložiť a zatvoriť všetky prívody spaľovacieho vzduchu. Palivo síce vydrží až do rána, ale účinnosť spaľovacieho procesu je veľmi malá a produkcia znečisťujúcich látok veľká. Skutočnosť, že dym z komína nie je viditeľný, ešte nezaručuje, že spaľovanie je kvalitné.

Prikladaj častejšie menšiu dávku paliva, ako jednu veľkú dávku za dlhý čas

Pri prehorievacom kotly je celá dávka paliva pre jednu spaľovaciu periódu (niekoľko hodín) priložená naraz do spaľovacej komory. Pri automatickom kotly je palivo do spaľovacej komory dopravované postupne, a množstvo paliva v spaľovacej komore je o dva rády menšie (stovky gramov) ako pri prehorievacievacom kotly. Ak budeme palivo do prehotievacieho kotla prikladať častejšie po menších dávkach a k horľavine sa dostane dostatok vzduchu, bude kvalita spaľovania lepšia. Starý kotol ročne vypustí do ovzdušia približne 50 až 300 kg prachu. Nové kotly sú podstatne kvalitnejšie, a ak sú správne prevádzkované, potom za rok do vzduchu vypustí menej ako 15 kg prachu. Zlepšenie nastane aj u ďalších škodlivín.

Zdroj: freeImages.com

Pravidelne čisti kotol a komín

Nevyhnutná je údržba kotla a komína. Sadze a popolček usadený na výmenníku vrátane skondenzovaných dechtov sa správajú ako izolácia a bráni odovzdávaniu tepla spalín vykurovacej vode. Teplota spalín vychádzajúcich z kotla je vyššia, takže miera využitie tepla z paliva sa zmenšuje, rastie komínová strata. Rovnako sa môžu tvoriť nánosy v komíne. Ten je nutné čistiť najmä kvôli bezpečnosti, pretože u znečisteného komína môže dôjsť k horeniu sadzí.

Používaj moderný kotol či kachle

Typ spaľovacieho zariadenia zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu spaľovacieho procesu. Moderné spaľovacie zariadenie znamená použitie modernej technológie, ale nemá to nič spoločné s dátumom kúpy zariadenia. Všeobecne patria medzi kvalitné technológie automatické a splyňovacie kotly.

Zdroj: freepik.com

Udržuj teplotu spalín za kotlom medzi 150 až 250° C

Ak pri správnom prebytku spaľovacieho vzduchu je teplota spalín vyššia ako 250° C, je komínová strata zbytočne veľká (vypúšťate teplo komínom). So znižujúcou teplotou spalín sa zmenšuje komínová strata, a teda rastie miera využitia energie z paliva. Ak však by teplota spalín bola veľmi nízka (podľa typu zariadenia menšia ako cca 100 až 150° C), hrozí kondenzácia vodnej pary a dechtov, čo znižuje životnosť komína a spaľovacieho zariadenia.

Nevyhadzuj teplo oknom, neprekuruj a kúr len tam, kde potrebuješ

Spotrebu tepla ovplyvňujú parametre stavby, spôsob jej využívania a tiež požadovaná teplota v jednotlivých miestnostiach a chodbách obytných domov. Zvážte, kde potrebujete ako kúriť a optimalizujte spotrebu tepla (Termostatické hlavice, riadená regulácia). Zníženie teploty v miestnostiach o 1 ° C ušetrí približne 6% ročných nákladov na vykurovanie.

Zdroj: freeImages.com

Kúr tak, ako chceš, aby kúril tvoj sused

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x