Obyvateľov Mihaľova trápi množstvo problémov! Vedenie mesta ich dlhodobo nerieši.

Obyvateľov Mihaľova trápi množstvo problémov! Vedenie mesta ich dlhodobo nerieši.

Ľudia na Mihaľove majú pocit, že sa na nich zabudlo. Rozbitá cesta sa roky len pláta, chýba základná vybavenosť, kanalizácia a zanedbaná je aj bežná údržba. Na Mihaľove sa angažuje aj miestne občianske združenie Bardejov – Mihaľov, ktoré sa snaží vedeniu mesta tlmočiť svoje požiadavky. Avšak márne, situácia sa nemení k lepšiemu a komunikácia viazne. Rozhodli sme sa preto vybrať do tejto časti mesta a pozrieť sa za účasti členov občianskeho združenia na problémy Mihaľovčanov.


Predsedníčka OZ Bardejov – Mihaľov, Martina Vilčeková nás pri stretnutí oboznamuje o aktivitách združenia, ktoré má približne 38 členov. Združenie sa zaoberá hlavne kultúrno-spoločenskou činnosťou, no rovnako má ciele v oblasti skvalitnenia verejného priestoru v obci. Tu sú podľa predsedníčky veľké medzery. Našu pozornosť upriamuje hlavne na rozbitú cestu, ktorá trápi tunajších obyvateľov zrejme najviac. Zo strany združenia boli podniknuté viaceré kroky. V zastúpení občanov mestskej časti Bardejov – Mihaľov predložili 4 listy, kde dali dokopy všetky nejnevyhnutnejšie požiadavky o skultúrnenie a zlepšenie životnej úrovne obyvateľov Mihaľova. Mesto na ich podnety písomne reaguje, riešení sa však nedočkali. Obrátiť sa na orgány územnej samosprávy formou petície sa ešte neodhodlali.

Bardejov má dve mestské časti: Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka a časti Bardejova: Bardejovské Kúpele, Bardejovská Zábava a Mihaľov.

Ako už bolo spomenuté, najpalčivejším problémom obyvateľov Mihaľova je miestna komunikácia. Tá sa desiatky rokov opravuje len provizórne. Posledná nevyhnutná oprava sa uskutočnila len pred pár dňami. Cesta s množstvom výtlkov sa zalátala, ako sú obyvatelia zvyknutí. Cesta dlhodobo v dezolátnom stave, prešla zatiaľ len čiastočnou opravou, ktorá zďaleka nezodpovedá štandardom 21. storočia. Zanesené odvodňovacie žľaby dokresľujú obraz dlhodobého nedostatočného záujmu o túto časť mesta. V úseku sme pred opravou našli ešte mnoho výtlkov, ktoré čakajú na nový asfalt. Aj samotná oprava je vykonaná na etapy. Medzi nimi je však rozostup aj niekoľko týždňov.


Vo veci dezolátneho stavu vozovky sa OZ Bardejov – Mihaľov obrátilo na oddelenie podnikateľských činnosti MsÚ v Bardejove ešte v októbri 2018. Z obdržaného stanoviska od primátora mesta Borisa Hanuščaka vyplynula snaha odd. podnikateľských činností ako správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie vyčleniť financie v objeme  130.000 eur na realizáciu investičnej akcie týkajúcej sa komplexnej obnovy asfaltových povrchov, vrátane dopravného značenia v lokalite Mihaľov. V závere stanoviska je však uvedené, že samotná realizácia bude závislá od finančných možností a priorít mesta Bardejov. Je druhá polovica roka 2020 a komplexná oprava v nedohľadne.

Prejazd po takto opravenej ceste nie je ničím príjemným. Obyvatelia Mihaľova si už zvykli.

Zložitejším problémom sú samotné parametre komunikácie, ktoré sú pre súčasnú frekvenciu dopravy nepostačujúce. Rovnako v obci neexistuje bezpečný chodník pre chodcov. Ak by v budúcnosti malo dôjsť k rozšíreniu komunikácie, ukrojiť zo svojich pozemkov by museli samotní obyvatelia domov podĺž miestnej komunikácie. Ak však poznáte priestorové možnosti v tejto časti územia, bez radikálnych zásahov to zrejme nebude možné. Hlavným argumentom, ktorý miestny počúvajú už roky, prečo cesta nemá súvislý asfaltový koberec je, že najskôr je potrebné v obci vybudovať kanalizáciu. Následne sa vyrieši nová cesta. Kedy však dôjde k odkanalizovaniu obce nevedno. Pre obce s nízkym počtom obyvateľov je pripojenie na jestvujúcu kanalizáciu a ČOV extrémne nákladné. Na Mihaľove je na trvalý pobyt prihlásených okolo 300 obyvateľov. Dodávame, že na Slovensku má len necelých 40 % obcí vybudovanú alebo čiastočne vybudovanú verejnú kanalizáciu.

Ak sa na ceste stretnú oproti sebe dve vozidlá, obísť sa nemusí byť jednoduché.

Ako vyzerá cesta v strede obce a jej provizórna oprava si pozrite vo fotoalbume:


Aj v súčasnosti nájdeme v obci pozostatky nefunkčného miestneho rozhlasu. Zabudnutá infraštruktúra stĺpov s ampliónmi a nepotrebnými vedeniami „zdobia“ obec dodnes. Dodávame, že v obci chýba aj varovná siréna. Samozrejme dnes existujú iné modernejšie spôsoby varovania obyvateľstva, avšak aj funkčná siréna by mala byť súčasťou varovania počas mimoriadnych udalostí.

Ľudovú hudbu či hlásenia oznamov z rozhlasu na Mihaľove už roky nepočuť.

Jedným z vypuklejších problémov na Mihaľove je rozpadávajúci sa oporný múr. Masívny betónový múr lemuje komunikáciu niekoľko desiatok metrov. Hlavnou úlohou múru je stabilizácia svahu. V stave, v akom sa však náchádza je otázne, či nedôjde časom aj k jeho zrúteniu. Zvetraná vrchná časť a nestabilné prefarbrikované panely sú na konci svojej životnosti. Na spodnej časti múru nájdeme aj dodatočné provizórne spevnenie roxormi, ktoré by malo zabrániť zosuvu celej konštrukcie. Za posledných desať rokov sme nezaregistrovali žiadnu aktivitu na riešenie havaríjneho stavu tohto oporného múru. Čerešničkou je prerastajúca burina, ktorá aspoň čiastočne prekrýva veľké praskliny a dutiny. Zanesený a zarastený odvodňovací zľab v línii múru nas už nijako neprekvapuje.

Dezolátny stav celého múru si môžete pozrieť v tejto fotogalérii:


Neobišli sme ani Dom nádeje, kde taktiež badať zanedbanú údržbu. Pred objektom sa týči rozpadnutý drevený kríž, ktorý stojí na podstavci, ktorý je v rovnakom stave. Kamenné platne už povolili, veľká časť z neho chýba alebo ho nachádzame pohodený niekde v blízkosti kríža. Všetko v okolí zarastené a betónová dlažba sa pomaly stráca v burine. Na odstránenie týchto nedostatkov netreba enormné finančné prostriedky.

Opadaný obklad pri Dome nádeje. Existuje nádej na skorú opravu?

Na opačnom konci obce sa nachádza pomerne vyhľadávané miesto. Takzvaný „komínek“ ako ho miestni označujú. Miesto pod strechou s vonkajším kozubom a posedením láka množstvo návštevníkov, ktorí si chcú v prírode poopekať alebo len stráviť čas na čerstvom vzduchu. Ľudia však za sebou často zanechávajú neporiadok. Množstvo odpadu je potrebné neustále odvážať a po neporiadnych návštevníkoch často aj vyzbierať z celého okolia altánku. Tu nastáva problém. Nahromadený odpad často zostáva neuprataný a ak sa na mieste urobí brigáda, priestor je za pár dní opäť znečistený. Chýba systém údržby a taktiež na mieste nenájdeme ani tabuľu, ktorá by návštevníkov aspoň sčasti usmernila. Smetné nádoby sú od altánku vzdialené asi 100 metrov. Samozrejme pre mnohých veľká vzdielenosť na odhodenie prázdnej fľaše. Plusom je, že Mestská polícia vykonáva v lokalite pravidelné hliadky. Verejný priestor, na ktorom murovaný altánok s kozubom stojí je vo vlastníctve Mesta Bardejov. Pozemok vrátane ihriska majú v nájme Mestské lesy Bardejov, s.r.o. Samotná stavba murovaného altánku de facto nemá majiteľa.


V máji tohto roku žiadalo OZ Bardejov – Mihaľov od vedenia mesta riešenie situácie spojenej s užívaním murovaného altánku. Listom sa obrátili na Oddelenie životného prostredia. Žiadali vybudovanie osvetlenia ihriska a zóny okolo kozuba,  zákazové značky (nezakladanie ohňa, atď.) a o zabezpečenie priestoru kamerovým systémom. Taktiež požadovali umiestnenie kontajnera v okolí kozuba a odvoz odpadu v kratších intervaloch, kedže v čase prepuknutia pandémie koronavírusu sa v okolí kozuba a pri kontajnerovom stojisku často hromadil odpad rôzneho druhu.

Za pár dní obržali odpoveď, ktorá ich veľmi nepotešila. V skratke z nej vyplýva, že o správu a údržbu musia požiadat Mestské lesy ako správca, a to uzatvorením zmluvy, resp. doplnením existujúcej zmluvy so spol. EKOBARD, a.s. na vývoz novej nádoby umiestnenej v blízkosti kozuba. EKOBARD v súčasnosti zabezpečuje vývoz odpadu z tejto lokality 1 krát týždenne. Rovnako vo veci ďalších požiadaviek zo strany členov OZ je to v kompetencii Mestských lesov, resp. vlastníka, ktorého zastupuje odd. správy majetku. Na záver dodávame, že v predmetnej časti, sú na zber komunálneho odpadu vyčlenené 2 ks 1100 litrových kontajnerov. Odpad však nie vždy končí práve tam.

Častá realita v interéri altánku – špina a neporiadok po návštevníkoch.

O správu a údržbu „komínka“ a prenájom plochy ihriska majú záujem samotní členovia občianskeho združenia. Podľa slov predsedníčky Martiny Vilčekovej je v ich záujme, aby dozreli na poriadok pri altánku oni sami, kedže v lokalite žijú. Ak by dostali altánok do svojich rúk, mali by motiváciu priestor ďalej zveľaďovať, získavať granty a príspevky na jeho skvalitňovanie. Jedným zo zámerov je aj vybudovanie plne ohradeného multifunkčného ihriska, ktoré bude slúžiť nielen obyvateľom Mihaľova. Na zmene vlastníckeho vzťahu sa však nevedia dohodnúť a komunikácia podľa ich slov viazne.

Ak by im bola zverená správa altánku formou dlhodobého prenájmu, vedia garantovať, že priestor bude pravidelne udržiavaný. Rátajú však aj so participáciou Mesta Bardejov na nákladoch, ktoré vzniknú. Brigády a zveľadovanie priestoru sa deje len na báze dobrovoľníctva. Ak je však krátko po brigáde priestor opäť znečistený, stráca sa chuť a motivácia. Ako subjekt tiež disponujú obmedzenými finančnými možnostami. Ná záver ešte Vilčeková dodáva, že ich snaha nie je priestor ohradiť a využívať len pre účely obyvateľov Mihaľova, chcú ho nechať aj ňaďalej prístupný všetkým bez rozdielu.

Pri futbalovom ihrisku sa pod lesom nachádza obľubené miesto na opekanie či posedenie.

Na Mihaľove nájdeme aj Denné centrum. Ide o sociálnu službu, ktorú zabezpečuje Mesto Bardejov. Slúži výlučne seniorom. Je to v podstate jediná verejná budova, ktorá sa na Mihaľove nachádza. Mohla by však slúžiť širšiemu publiku, najmä deťom. Podľa OZ by mohla byť budova k dispozícii aj na voľnočasové aktivity rodičov a ich detí s cieľom rozvíjania rozličných spoločných aktivít. Občianske združenie si vie predstaviť v centre organizovať napríklad tvorivé dielne, karneval či fašiangy.

Aj s prevádzkou sú však spojené problémy. Priestory sú vlhké a na omietkach sa často objavuje pleseň. Priestor sa však aj napriek tomu aktívne využíva. Prevádzku prerušila až pandémia. V centre je kuchynka aj toalety. Napriek tomu stojí v zadnej časti dvora rozpadnutá plechová latrína.

Ak by ste na Mihaľove hľadali detské ihrisko, hľadali by ste márne. Na začiatku obce nájdeme síce futbalové ihrisko, to je ale často podmáčané a využíva sa len výnimočne. Obyvateľom sa aspoň čiastočne podarilo v tejto lokalite vytvoriť priestor pre najmenších. Svojmopocne vybudovali zrekonštruovali preliezku aj hojdačku. To je ale všetko, čo tam nájdete. Na Mihaľove je 14 detí vo veku od 0 – 3 rokov, 9 detí od 4 – 5 rokov a 44 detí od 6 – 15 rokov. Deti na svoju hru často využívajú vozovku, kde je neustály prejazd vozidiel. Nič sa nedá robiť. Väčšina domov na Mihaľove je sústredná tesne vedľa cesty.

Pri výstavbe podali pomocnú ruku aj Mestské lesy Bardejov, s. r. o., ktoré dodali potebný materiál.

Na Mihaľove stojí aj drevená zvonica. Je jednou z najstarších architektúr v tejto lokalite. Zvonica je vysoká približne deväť metrov. V jej vnútri sa nachádzajú aj dva funkčné zvony. Už nejaký čas existuje snaha o jej rekonštrukciu. Na vyzbieranie financií na jej obnovu bola vydaná aj publikácia „Mihaľov – časť Bardejova“ od akademického sochára a reštaurátora Martina Kutného, ktorý vytvoril túto monografiu a rovnako stojí aj za snahou o obnovu tejto pamiatky.

Jeden z posledných reprezentantov drevenej architektúry na Mihaľove. Potrebná je však obnova.

V južnej časti Mihaľova sa v posledných rokoch rozbehla početná výstavba rodinných domov. Počas výstavby si však majitelia svojich pozemkov musia vystačiť s provizórnou nespevnenou cestou, ktorá je upravená na náklady súčasných majiteľov nehnuteľností. Podobné je to aj v iných lokalitách mesta, kde vzniká nová zástavba. Na novú cestu, chodníky či osvetlenie si musia počkať aj niekoľko rokov po dokončení. Na Mihaľove je však potrebné najskôr vysporiadať predmetné parcely, ďobudovať kanalizáciu, až tak môžu vzniknúť nároky na zvýšený komfort v podobe dobudovania infraštruktúry.

Provizórna komunikácia na konci obce s novopostavenými rodinnými domami. Fotka z marca 2020.

Situáciu na Mihaľove budeme naďalej sledovať.

Spracoval: M.M.
Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na

Warning: Attempt to read property "ID" on false in /data/8/3/834ad617-6e06-4704-90bd-d5ad1593a158/onlinebardejov.com/web/wp-content/plugins/podamibe-custom-user-gravatar/pod-custom-user-gravatar.php on line 179
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x