ONline Bardejov

Mýty a fakty o ťažbe v Smilne. Aká je pravda?

Mýty a fakty o ťažbe v Smilne. Aká je pravda?

Po menšej prestávke sa ťažiari opäť vrátili do Smilna a sú odhodlaní dosiahnuť svoj cieľ. V pláne majú spustiť prípravné práce a následné vŕtanie v danej lokalite. To všetko v súlade s platnými predpismi a zákonmi SR, apoň podľa vyjadrenia spoločnosti Alpine Oil and Gas, s.r.o.


Pozemok okolo vŕtnej plošiny chráni plot. Celý areál a jeho blízke okolie je chránené ochrankou. Nechýba ani množstvo zákazových tabuliek rozmiestnaných na priľahlých plochách, na ktorých stojí: POZOR! Pozemok strážený súkromnou bezpečnostnou službou. Samotní vlastníci sa tak k svojím pozemkom nemôžu ani priblížiť. Zákaz je povolený len so súhlasom Biodružstva Smilno, ktorý si prenajal tieto pozemky. Podľa aktivistky Marianny Varjanovej: „družstvo nesmie používať pôdu na iný než poľnohospodársky účel, nesmie ju zneužívať a je povinné dodržiavať tak zmluvné, ako zákonné podmienky prenájmu.

Spoločnosť Alpine Oil and Gas, s. r. o. uvádza vo svojej tlačovej správe zo dňa 9.11. 2016:

„V tomto období  spoločnosť AOG vyznačila a ohradila pracovnú plochu dočasným oplotením z pletiva za účelom ochrany zdravia a zachovania bezpečnosti ako pracovníkov na mieste vrtu, tak aj obyvateľov obce a náhodných okoloidúcich. Vyznačenie a ohradenie pracovného miesta je plne v súlade s platnou legislatívou. Pozemok, na ktorom sa prípravné a vŕtacie práce realizujú, má AOG v legálnom prenájme a taktiež plánuje využívať verejnú prístupovú cestu k týmto pozemkom podľa platných predpisov a zákonov SR.”

14991195_379345039071771_877428779666014218_o
Poliaci dokončili oplotenie a Biodružstvo sa v poliach okolo vrtnej plochy “zabezpečilo” zákazovými tabuľkami. Zdroj: Facebook/Ropa v Smilne.

Čo sa bude diať 

Spoločnosť Alpine Oil and Gas, s. r. o. (AOG), v súlade s platným predĺžením licencií na prieskum,  sa pripravuje  v najbližších dňoch obnoviť práce na prvom skúšobnom vrte v obci Smilno. Prípravné práce a následné vŕtanie v danej lokalite sú realizované v súlade s platnými predpismi a zákonmi SR a mali  by trvať  približne dva mesiace ako uvádza vo svojej tlačovej správe. Po získaní údajov z čerpacích skúšok sa spoločnosť AOG rozhodne, či má záujem o ťažbu v lokalite, čo by vyústilo do procesu žiadosti o ťažobné rozhodnutie.

Prieskumný vrt Smilno je zameraný  na overenie prítomnosti ložiska zemného plynu. V prípade, že bude vrt úspešný, bude plyn z vrtu v budúcnosti  transportovaný do miestnej distribučnej siete plynu, čo zníži potrebu dovozu plynu zo zahraničia. Ak sa ukáže, že vrt nemá dostatočný potenciál, bude bezpečne a trvalo uzavretý a celé technické vybavenie bude odstránené. Vrtné pracovisko bude následne uvedené do pôvodného stavu.

Spoločnosť AOG zdôrazňuje, že pozemok, na ktorom budú prípravné a vŕtacie práce realizované má AOG v legálnom prenájme a taktiež plánuje využívať verejnú prístupovú cestu k týmto pozemkom podľa platných predpisov a zákonov SR. Aktivistka má na túto vec opačný názor.

15002286_379345165738425_3585334271474812317_o
Prístupová cesta, ktorá je podľa AOG v ich legálnom prenájme. Zdroj: Facebook/Ropa v Smilne.

Cesta ako orná pôda

Podľa Varjanovej 8. novembra skončila prevzatím rozsudku platnosť predbežného opatrenia vydaného Okresným súdom V Bardejove. Alpine Oil and Gas tým prišla o spoluvlastnícky podiel na prístupovej ceste. Prístupová cesta je v katastri vedená ako orná pôda a parcela registra E. Firma ju získala obídením predkupného práva ostatných vlastníkov. Každý ďalší spôsob, ktorým by sa chcela dostať k tejto parcele cez vlastnícke práva pre ňu znamená počkať na nové súdne rozhodnutie, ktorého výsledok nepozná.

„Rozhodli sa preto, že sa pokúsia o obídenie účelu použitia cesty. Procesom tzv. obnovy právneho stavu sa parcela registra E stala parcelou registra C, teda geodeticky vytýčenou a s účelom použitia ako účelová komunikácia, poľná cesta. To ale nestačí. Účelová komunikácia nie je to isté ako cesta vedená v cestnej sieti, ošetrená dopravnými značkami, kde platia pravidlá cestnej premávky a má správcu. Takže je to stále len tá istá poľná cesta ako dnes a má aj tých istých vlastníkov, ako mala a s týmito vlastníkmi sa musia ťažiari znovu vysporiadať. Ak nevymyslia a neurobia niečo iné,” vysvetľuje Varjanová.


stiahnutOd roku 2006 spoločnosť Alpine Oil and Gas na poplatkoch za prieskumné územie na Slovensku doteraz zaplatila približne 3,8 milióna EUR, pričom zatiaľ nevyťažila žiadnu ropu ani zemný plyn. Polovica z týchto poplatkov putovala priamo dotknutým obciam. V prípade úspechu prieskumných aktivít zaplatí spoločnosť Alpine Oil and Gas do štátneho rozpočtu ako aj do rozpočtov obcí vo forme poplatkov za dobývacie územie, daní z ťažby a daní právnických osôb ďalšiu,  podstatne vyššiu sumu. Okrem poplatkov za prieskumné územia by obce získali aj poplatok za dobývací priestor a 4 %  z hodnoty vyťaženého nerastu.

Proti prieskumným vrtom protestujú skupiny lokálnych aktivistov,  ktorí podľas AOG používajú nepravdivé argumenty. Vo svojej tlačovej správe AOG uvádza  mýty a fakty, ktoré sú spojené s ťažbou a potrebnými povoleniami. 

Mýty a fakty spoločnosť AOG  zhrnula do štyroch bodov. Tie sme zaslali aj aktivistke Marianne Varjanovej, ktorá k jednotlivým vyjadreniam spoločnosti zaujala svoje stanovisko.


1. MÝTUS: V oblasti sa bude ťažiť bridlicový plyn a ropa

FAKT (AOG): Nie je to pravda. Predpokladané ložiská ropy alebo zemného plynu v skúmanej oblasti sú konvenčného typu. Nejedná sa o ložiská bridlicového plynu. Pri procese ťažby sa preto nevyužíva technika hydraulického štiepenia hornín (teda frakovanie), a počas týchto aktivít nedôjde k použitiu žiadnych toxických látok a ich aplikácii do pôdy. Akákoľvek ropa alebo zemný plyn, ktorý bude vyťažený, bude prechádzať oceľovou rúrou s dvojitým plášťom, a teda v žiadnom prípade nepríde do kontaktu s okolitými horninami. Používaná technológia je rovnaká ako napríklad v prípade ťažby termálnej vody pre Bešeňovú.


portret

aktivistka: Marianna Varjanová: „Slovo “predpokladané” je kľúčové. Ani firma, ani my v skutočnosti nevieme, akého druhu by ložisko bolo.”

„Spoločnosť Aurelian Oil and Gas je pôvodný názov súčasnej Alpine Oil and Gas a aj dnes vlastní v Poľsku licencie práve na vyhľadávanie a prieskum nekonvenčných ložísk ropy a plynu z bridlíc. Územie Slovenska geologicky nadväzuje na územie Poľska a nemáme najmenší dôvod veriť, že na Slovensku nevyužije príležitosť, ak ju dostane.

Na verejnej prezentácií AOG v Oľke začiatkom roku 2015, bolo občanom prezentované práve hydraulické štiepenie – frakovanie, ako firmou zvolený spôsob dobývania nerastu.

Samotný projekt geologickej úlohy je verejnosti neprístupný a okrem úradníkov nikto nevie, akou technológiou sa bude pracovať. Pre krajinu ako Slovensko je v skutočnosti úplne jedno, či dovolí konvenčnú alebo nekonvenčnú ťažbu, pretože vzhľadom na malé územie môžu byť dôsledky v oboch prípadoch ďalekosiahle.”


2. MÝTUS: Oblasť ťažby bude kontaminovaná šesťmocným chrómom

FAKT (AOG): Nie je to pravda. Pri prieskumných vrtoch, ani pri ťažbe sa v žiadnom prípade nepoužívajú tieto nebezpečné zlúčeniny chrómu. Pri prieskumných vrtoch sa na vyplachovanie oceľových rúr používa hustá kvapalina na báze bentonitu (ílu). Ten bráni, aby kvapalina prenikala do pórov horniny mimo priestor samotného vrtu a íl tieto póry rýchlo upcháva.


3. MÝTUS: Pri ťažbe sa kontaminuje podzemná voda

FAKT (AOG): Nie je to pravda. Pri prieskumnom vŕtaní sú akékoľvek zdroje pitnej vody dôkladne oddelené a odizolované oceľovými pažnicami a cementom úvodnej pažnicovej kolóny. Zároveň sú tieto vodonosné vrstvy bezpečne chránené vnútornými rúrami, nakoľko ťažobná pažnicová kolóna i cement v medzikruží zabraňujú akýmkoľvek priesakom z vrstiev hornín nachádzajúcich sa pod úvodnou kolónou.

Akákoľvek ropa alebo zemný plyn, ktorý bude vyťažený, bude prechádzať oceľovou rúrou s dvojitým plášťom a teda v žiadnom prípade nepríde do kontaktu s okolitými horninami.


portret

aktivistka: Marianna Varjanová: Pri ťažiaroch sme sa za dva roky presvedčili, že čím viac popierajú nejaké tvrdenie, tým viac by si naňho mali dávať ľudia pozor a skúmať ho. Ani my sami sme netušili, aký je chróm pre firmu mediálne nebezpečný, kým nás sama neupozornila, že jej v správach zmienka o ňom veľmi prekáža. Je to určite dôvod túto vec skúmať aj naďalej, pretože tu ide len o tvrdenie AOG, nie objektívnu skutočnosť.”

„Projekt, v ktorom sú detaily prác uvedené, je tajný a nikto z nás nepozná obsah, teda ani technológiu. Je to veľký a nebezpečný problém a nestal by sa, ak by vrty podliehali odbornému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, čo podľa aktuálne platných zákonov pre vrt, ako v Smilne, nikto nevyžaduje. V procese EIA nie je možné projekt tajiť a tiež napríklad nezapojiť verejnosť a jej názor do schvaľovania. Je nemysliteľné, aby laici nemali inú odbornú oporu, ako Google. A presne to sa deje.

Dokonca aj samotný autor štúdie, ktorú sme v začiatkoch záujmu o tému citovali, si netrúfa k tejto veci podať jednoznačne stanovisko, dokonca ani potom, ako som ho osobne oslovila (Mgr. Juraj Macek PhD, UK Bratislava) A má pravdu. Prečo sa k tomu nevyjadrujú odborníci a úradníci, načo máme ministerstvo?”


4. MÝTUS: Spoločnosť AOG sa chystá vŕtať protizákonne

FAKT (AOG): Nie je to pravda. Spoločnosť Alpine Oil Oil & Gas, s. r. o., má všetky potrebné povolenia na vykonávanie geologického prieskumu a prieskumných vrtov. Všetky činnosti sú realizované v súlade s relevantnými slovenskými a európskymi predpismi a zákonmi v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Okrem toho sú všetky činnosti kontrolované Banským úradom a Ministerstvom životného prostredia SR.


portret

aktivistka: Marianna Varjanová: Mám jedinú otázku: Prečo ťažiari so mnou prehrali súd, ak tvrdia, že nič neporušujú?
„Ja nie som odkázaná na domnienky. Držím v ruke rozsudok v mene Slovenskej republiky, kde sa jasne píše, že zákon je na mojej strane a kde sama firma priznáva, že obišla predkupné právo, teda nejde ani o nespravodlivosť súdu. Tak čo ju núti klamať? 
Samozrejme – je to nutnosť manipulovať si verejnú mienku vo svoj prospech, inak prehrá. Počuli ste už nejakého politika túto firmu oficiálne pochváliť a podporiť? Ja si nespomínam. Celý svoj image si buduje sama. Ani politici ju nepodporia, ak budú vidieť, že mienka ľudí sťahuje z pozícií aj ich, čo sa práve deje, pretože je ťažké donekonečna obraňovať alebo ignorovať zlodeja. Navyše, ide o americkú firmu a ukazuje sa, že tej na našich malomestských slovenských politických vzťahoch nemusí až tak záležať.”

Ďalej dodáva: Mienku treba pestovať a hoci zákony porušuje, má profesionálnu PR agentúru, tím hovorcov, právnikov, používa profesionálne triky, uvedenie do omylu, zavádzania, lži, polopravdy, utajovanie a od Alpine Oil and Gas budeme donekonečna počúvať iba to, že je všetko v poriadku a aktivisti sú ti zlí. Ona to takto musí robiť. Ale skutočnosť bude iná:”

 • AOG, ani ministerstvo životného prostredia, ktoré je povinné ju kontrolovať, do dnešného dňa nepreukázali splnenie a najme včasné plnenie všetkých podmienok licencie, ktoré jej boli uložené. Na mnohé sme príslušné orgány upozorňovali osobne.

Príkladom je ignorovanie žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Košice, aby v prípade, že sa rozhodne urobiť vrt na konkrétnom mieste, záväzne informovala VVS. Až na môj podnet prebehlo cez závod Bardejov šetrenie v teréne, pri ktorom sa preukázalo, že podmienku nesplnila a mohla tak ohroziť ochranné pásmo pitných vôd pre Smilno.


 • Nie všetky oprávnenia, ktoré AOG má, sú vydané v súlade so zákonom, pretože zákon spolu s ňou porušujú aj zodpovedné štátne alebo samosprávne orgány, čo je v tejto chvíli aj predmetom súdnych žalôb.

Príkladom sú:

– vydanie licencie zo strany ministerstva životného prostredia v rozpore so zákonom, kedy nie len že sa zákonne nevysporiadalo s účastníkmi správneho konania, ale v rozpore so zákonom označilo pečiatkou právoplatnosti dokumenty a tak uviedlo do omylu subjekty, ktorým rozhodnutie posielalo.

– rozhodnutie OÚ Humenné o vstupe na lesné pozemky nespĺňalo základné právne normy a bolo nadriadeným úradom v Prešove po našom odvolaní zrušené.

– obec Smilno doteraz nemá jasno, či v prípade prieskumného pracoviska nejde o čiernu stavbu, pretože taký je názor Okresného úradu v sídle kraja v Prešove, ktorý na môj podnet pre porušenie stavebného zákona poslal svoje stanovisko, že stavba je v rozpore s územným plánom

– mnohé ďalšie, najmä v súvislosti s porušovaním ohlasovacej povinnosti stavebným a iným úradom


 • AOG do dnešného dňa používa súkromné pozemky bez toho, aby mala vyriešené zmluvy so všetkými vlastníkmi.

V Smilne je príkladom súdny spor s verdiktom v môj prospech a výsledkom, že AOG stratila majetkový podiel a tým aj spoluúčasť rozhodovať o spôsobe využitia pozemku prístupovej cesty k vrtu. V Ruskej Porube nemá nájomné zmluvy s vlastníkmi lesov a pozemkov lesných ciest k miestu vrtu.


 • Preukázateľne nerešpektuje dokonca ani súdne rozhodnutia a aj keď súdy rozhodli v prospech ľudí, nedokážeme toto svoje právo vymôcť, odmieta ich rešpektovať.

Príkladom je niekoľko situácií v Smilne, kedy firma upustila od protiprávneho, hrubého a agresívneho správania až po zásahu vyššieho velenia z OR PZ v Bardejove a osobnej návšteve prokurátorky Okresnej prokuratúry priamo na mieste v teréne, kde sa pokúšala útočiť osobným vozidlom na aktivistov brániacich svoje práva a ešte ich  krivo obvinila aj z ublíženia na zdraví americkému majiteľovi AOG, čo je už dnes potvrdené rozhodnutím OÚ Bardejov.

Prebieha a prebehlo niekoľko desiatok vyšetrovaní zamestnancov AOG, boli podané trestné oznámenia, priestupkové oznámenia, žaloby na súd.

A čo je dôležité – zároveň boli zastavené všetky obvinenia na aktivistov, podané zo strany ťažiarov, zo strany starostu obce Smilno, zo strany zástupcov Biodružstva Smilno, ktorých cieľom bolo aktivistov zastrašiť a odradiť.


Nedali sme sa odradiť, dokázali sme, že stojíme na správnej strane a preto nás pred pár dňami podporila aj gréckokatolícka Prešovská archieparchia a rímskokatolícka Košická arcidiecéza, ktoré vydali do médií spoločné vyhlásenie, čím ocenili našu prácu a praktickým dôsledkom bude spoločné zbieranie podpisov pre Petíciu Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine.

14956391_381275572212051_5210984492882608475_n
Gréckokatolícka Prešovská Archieparchia spolu s rímskokatolíckou Arcidiecézou Košice podporili petíciu “Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine”

Petíciu ponúknu veriacim spomínaných farností v nedeľu 13. novembra 2016.


Chcem požiadať všetkých, ktorí budú mať možnosť, aby ju podpísali. Môžu si ju stiahnuť TU.

Vysoký počet podpisov môže byť najrýchlejšou cestou k riešeniu situácie v Smilne práve teraz, keď nedokážeme dosiahnuť vymožiteľnosť svojich práv spôsobom bežným v demokratických a civilizovaných krajinách,” uzavrela Marianna Varjanová.


 *

Prínosy prípadnej ťažby uhľovodíkov pre miestnu komunitu ako aj pre Slovenskú republiku (uvádza AOG):

 • V prípade, že bude prieskum úspešný, Slovensko získa nový a relatívne ekologický zdroj energie. Zvlášť využitie zemného plynu vedie k dramatickému znižovaniu emisií oxidu uhličitého pri spaľovaní namiesto uhlia. Ložiská ropy zas môžu výrazne zvýšiť ekonomickú bezpečnosť Slovenska, pretože surovina bude ťažená na jeho území.
 • Od roku 2006 spoločnosť Alpine Oil and Gas na poplatkoch za prieskumné územie na Slovensku doteraz zaplatila približne 3,8 milióna EUR, pričom zatiaľ nevyťažila žiadnu ropu ani zemný plyn. Polovica z týchto poplatkov putuje priamo dotknutým obciam. V prípade úspechu prieskumných aktivít zaplatí spoločnosť Alpine Oil and Gas do štátneho rozpočtu, ako aj do rozpočtov obcí, vo forme poplatkov za dobývacie územie, daní z ťažby a daní právnických osôb ďalšiu,  podstatne vyššiu, sumu.
 • Za 9 rokov prieskumných prác obce, na ktorých územiach výskum prebiehal, získali na poplatkoch od Alpine Oil and Gas spolu viac ako 1 813 000 EUR.  Aj po zmenšení prieskumného územia rozhodnutím z júna 2016, budú zainteresované obce stále prijímať poplatky. Každoročne si rozpočty obcí prilepšia o ďalšie sumy: napríklad Andrejová 3 903,20 EUR, Hažlín 7 059,08 EUR, Chmeľová 1 580,80 EUR, Smilno 4 373,49 EUR, Zborov 5 980,94 EUR , Habura 2 944,98 EUR, Miková 4 458,28 EUR, Oľka 9 552,78 EUR, Pakostov 2 175,97 EUR, Ruská Poruba 2 464,94 EUR.
 • Spoločnosť už v súčasnosti využíva služby rôznych lokálnych dodávateľov, ako sú napr. konzultanti, dopravcovia, či poskytovatelia ubytovacích a stravovacích služieb. V prípade úspechu vrtu spoločnosť predpokladá, že bude významnou mierou prispievať k rozvoju lokálnej ekonomiky, priamo zamestnávať miestnych obyvateľov a nepriamo podporovať mnoho ďalších pracovných miest na lokálnej úrovni.
15052136_10208585828498076_123831784_o
Plošina pri obci Smilno počas prebiehajúcich prípravných prác.
 • Alpine Oil and Gas plánuje po dohode s miestnou komunitou pomáhať obci v oblastiach, kde je to možné. V obci Smilno pri Bardejove, kde je plánovaný prieskumný vrt, sa spoločnosť  už zaviazala spolupracovať na odstránení čiernej skládky odpadu na okraji obce a tiež rekonštruovať cestné komunikácie.
 • Spoločnosť Alpine Oil and GasAOG v súčasnosti podporuje miestny futbalový klub OŠK Smilno. Od budúcej sezóny sa pripravuje nová sponzorská zmluva.
 • AOG plánuje   spolupracovať s lokálnymi univerzitami a vysokými školami v snahe podporiť zručnosti a odborné vedomosti nevyhnutné pre úspešné fungovanie miestneho ťažobného priemyslu.

1087999063_janmedlen
Ján Medlen pred gbelskými ropnými vrtmi. zdroj: ezahorie.sk

Krátka história ťažby na Slovensku

Ropa bola na Slovensku nájdená v roku 1913 v Gbeloch, od tejto doby sa na Slovensku ťaží. V oblasti prieskumu, na severovýchodnom Slovensku, boli v 70. a 80. rokoch minulého storočia najhlbšie slovenské vrty pri Chmeľovej, Zborove, Zboji, ich hĺbka presiahla päť kilometrov. Plyn a gazolín sa stále ťaží vo východoslovenskej panve medzi Michalovcami, Trebišovom a Veľkými Kapušanmi. Každoročne sú tam hĺbené nové vrty, niektoré z nich našli nové ložiská.

Od počiatkov ťažby uhľovodíkov na Slovensku, teda za posledných 100 rokov, sa na našom území vyťažilo viac ako 3,7 miliónov ton ropy, 25 miliárd m3 zemného plynu, a takmer 400 tisíc ton gazolínu.

 


Súhlasíte s prieskumnými vrtmi a následnou ťažbou pri obci Smilno?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...
Spracoval: M.M.

Podobné príspevky

guest
2 (KOMENTÁRE)
najstaršie
najnovšie najlepšie hodnotené
Inline Feedbacks
View all comments
anonym
anonym
4 roky/rokov

podľa mňa je to hlúposť

anobym2
anobym2
4 roky/rokov

američani chodte domov mate šťastie že nemam zbraň

2
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x
()
x