V areáli kláštora františkánov vyrástol nový objekt. Budúca kaviareň stojí doslova na hradbách.

V areáli kláštora františkánov vyrástol nový objekt. Budúca kaviareň stojí doslova na hradbách.

Nová montovaná budova vyrástla za uplynulé mesiace v areáli kláštora františkánov. Stojí v tesnej blízkosti Kláštornej bašty na nezachovanej línii hradobného opevnenia. Miesto pre novú kaviareň uvoľnili skôr asanované nevyhovujúce objekty. Nová budova zasahuje časťou pôdorysu aj do priestoru parkánu. Na celkovú situáciu ohľadom objektu sme sa pýtali pamiatkárov aj samotného investora stavby.


Skôr než sa pozrieme na novovybudovaný objekt, pripomeňme si hneď v úvode stručnú históriu územia s unikátnym kláštorným komplexom, za posledné tri desaťročia. Dlhé roky bolo súčasťou areálu niekoľko dnes už neexistujúcich objektov. Boli súčasťou zariadenia ústavu pre mentálne postihnutú mládež. Areál bol dlhé roky uzavretý za železnou bránou. Prístup širokej verejnosti bol do tejto časti mesta prakticky nemožný. Zariadenie nadväzovalo na rozľahlú hradobnú priekopu, ktorá v tom čase slúžila ako záhrada s vysadenými ovocnými stromami. Nádherné a vzácne územie však slúžilo len umiestnenej mládeži a personálu ústavu. Jeho stav bol viacmenej zanedbaný. Po niekoľkých rokoch sa ústav presťahoval do nových priestorov a areál tak mohol začať novú etapu svojho vývoja.

Takto vyzeral starý sad v hradobnej priekope ešte v roku 2007

Doba temna

Ďalšia etapa bola spojená s pôsobením občianskeho združenia ŠIP. V tomto období sa začalo postupné búranie nepotrebných objektov a časť objektu kláštora, ktorý je hmotovo napojený na františkánsky kostol slúžil ako vývarovňa jedál. Hradobná priekopa zostala v nasledujúcich rokoch takmer v pôvodnom stave. Pribudli len náletové dreviny a burina. Nevzhľadnú plechovú bránu na jedinom vstupe do areálu z Františkánskej ulice nahradila kovaná brána, ktorú tam nájdeme dodnes. Areál sa síce sčasti sprístupnil, no potenciál územia zostal nevyužitý. Stravovacie zariadenie po nejakom čase zrušilo svoju prevádzku. Budova taktiež slúžila aj ako sídlo rehole. Jednotlivé priestory kláštora boli využívané pre rehoľníkov a ich návštevy. Rehola menších bratov františkánov je vlastníkom celého areálu dodnes.

Takmer na rovnakom mieste stál kedysi obejkt. Ten bol zbúraný a parkánový priestor sa vyčistil, avšak len na určité obdobie.

Dohoda s rehoľníkmi

Najvýraznejšie obdobie spojené s premenou väčšiny areálu je spojené s aktivitami občianskeho združenia Náš Bardejov od roku 2012-2013. To získalo areál do dlhodobého prenájmu na dobu 30 rokov. Cieľom združenia bolo priestor upraviť, skultúrniť, zachovať a dať mu novú dôstojnú podobu. Pripomíname, že súčasťou areálu je historické opevnenie, hradobná priekopa, bašta i samotný kláštorný komplex zo 14. storočia, ktorého dominantou je Kostol sv. Jána Krstiteľa. Všetky objekty sú zapísané na zozname národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú súčasťou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v zozname UNESCO.


Vznik Parku Františkánov

Najvýraznejším počinom aktivít združenia bola premena kláštornej záhrady v hradobnej priekope na nový Kláštorný park. Ten začal písať svoju históriu v roku 2012, kde počas nasledujúcich rokov prešiel areál výraznou premenou. Odstránili sa dreviny a krovie, zrealizovalo sa kompletné vyčistenie celého priestoru. Po archeologickom prieskume sa realizovali terénne úpravy, spevnené povrchy v podobe nového chodníka, zabezpečil sa nový vstup zo severnej časti z parčíka pred kostolom Františkánov, vybudovalo sa nové oplotenie, detské ihrisko, pribudol mobiliár a odstránili sa nepotrebné objekty naviazané na objekt kláštora. Areál doplnila nová výsadba parkovej zelene v podobe stromoradia. Práce boli realizované za účasti veľkého množstva dobrovoľníkov. Bardejov získal novú oddychovú zónu v centre mesta, kde dlhé desaťročia nik nevkročil. Otvorili sa aj nové pohľady na mestské opevnenie s baštami.

Novovzniknutému parku dominuje detské ihrisko.

V priebehu oživenia zóny išla ruka v ruke aj obnova časti fortifikačného systému medzi Kláštornou a Štvorhrannou baštou. Po odstránení náletovej zelene a vyčistení zvyškov hradieb sa začalo aj s rekonštrukciou časti parkánového múru. Celý priestor by sa mal v budúcnosti po asanácii objektov v lokalite Hornej brány tzv. zeleného domu a susedného objektu prepojiť so zvyškom priekopy s 5-oblúkovým kamenným mostom pri mestskom amfiteátri. Kláštor čaká v nasledujúcich rokoch rozsiahla rekonštrukcia prostredníctvom programu poľsko-slovenskej spolupráce INTERREG. Partnermi projektu sú Mesto Bardejov, občianske združenie Náš Bardejov a poľské mesto Grybów.

Rekonštrukcia parkanového múru v roku 2014.

Nová kaviareň s cukrárňou

Vráťme sa ale späť k poslednému počinu, ktorý je v réžii občianskeho združenia Náš Bardejov, a to výstavba montovaného objektu kaviarne. Práve ten výrazne zasiahol do danej lokality. Po jeho vybudovaní počuť hlasy Bardejovčanov, ktorí majú isté výhrady k umiestneniu a dizajnu celej stavby. Je faktom, že celá budova stojí v línii hradobného múru. To do istej miery narušilo mnohé princípy citlivej obnovy fortifikačného systému mesta. Ak to celé zjednodušíme, mesto Bardejov sa desiatky rokov snaží odstraňovať sekundárne objekty, ktoré vyrástli buď na ruinách opevnenia alebo v ich blízkosti a necelých 20 rokov po zápise do UNESCO, vo vzácnej lokalite vyrastie úplne nový objekt, ktorý surovo zasiahne do celej lokality. A to nie len hmotovo – svojím umiestnením, ale aj materiálovo a celou architektúrou.

Pohľad na celú lokalitu. Vľavo komplex kláštora.  Vedľa Kláštorskej bašty v strede fotografie rozostavaný objekt kaviarne. Napravo Štvorhranná bašta.

Kedže nechceme subjektívne hodnotiť zámer investora, obrátili sme sa na Krajský pamiatkový úrad Prešov. Stanovisko nám poskytol pamiatkár Ing. Peter Glos. Na začiatok treba povedať, že postavený objekt má podľa investora Petra Štalmacha všetky potrebné povolenia, rovnako kladné stanovisko KPÚ. Ďalej už vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu:

„Proces výstavby obslužného zázemia Kláštora františkánov, ktorý v počiatočnom období v nedávnych rokoch spravovalo Občianske združenie Náš Bardejov, mal v tom čase viacero variantov. Všetky aktivity, najmä projektové, smerovali k revitalizácii a využitiu areálu kláštora do doby jeho komplexnej rekonštrukcie. Predpokladali vytvorenie kultúrneho a kultivovaného zázemia a priestoru pre vyžitie najmä Bardejovčanov, ale aj návštevníkov mesta v danom prostredí. Tieto aktivity vyústili do „povolenia“ provizórne chápaného montovaného objektu kaviarne pri tzv. Kláštornej bašte zo strany KPÚ Prešov, ktorý mal napomôcť naštartovať obnovu kláštora.“

Z ďalšej časti vyjadrenia KPÚ vyplýva, že budova kaviarne bude po istej fáze obnovy kláštora odstránená. Samotný investor a predseda občianskeho združenia Náš Bardejov Peter Štalmach však toto vyjadrenie skorigoval. Podľa neho sa nejedná o dočasnú stavbu a bude tam po dobu nájmu areálu (30 rokov) a potom sa uvidí.

„V súčasnosti aj KPÚ Prešov eviduje zásadnú zmenu vtedajšej situácie; najmä zmenu správcovstva samotného kláštora, ktoré na 30 rokov prevzalo Mesto Bardejov. Aj vďaka tomu sa postupne pripravila a schválila projektová dokumentácia komplexnej rekonštrukcie objektu kláštora, ktorý tak, dúfame, prevezme a do svojho objemu včlení aj odsúhlasené provizórne aktivity združenia. Krajský pamiatkový úrad Prešov teda zastáva názor, že po rekonštrukcii kláštora dôjde k odstráneniu predmetnej montovanej stavby kaviarne a ku kultivácii celého priestoru areálu kláštora, ktorá by mala zodpovedať jeho historickým, architektonickým a urbanistickým hodnotám v meste Bardejov ako lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.“

Posedenie v kaviarni poskytne výhľady do hradobnej priekopy.

Obrátili sme sa aj na predsedu OZ Náš Bardejov. Petrovi Štalmachovi sme položili niekoľko otázok. V odpovediach sa dozviete, na čo bude objekt slúžiť, čo bude jeho súčasťou a čím bude kaviareň zaujímavá.

  • Aktuálne je dokončená hrubá stavba montovanej budovy v blízkosti Kláštornej bašty, na čo všetko bude objekt využívaný?

„Rozostavaný objekt v areáli Františkánskeho kláštora bude slúžiť ako kaviareň – cukráreň. Našim cieľom je aby sme do srdca mesta priniesli viacej života. V tejto lukratívnej lokalite budú môcť Bardejovčania i návštevníci tráviť oddychové chvíle priamo na dosah našich historických pamiatok. V Kláštornom parku chceme ísť víziou „žiť vo vlastnom meste“, teda aby sme nepozerali na naše pamiatky ako v skanzene, ale aby sme si ich užívali. Ľudia si budú môcť posedieť v kaviarni s výhľadom, posedieť si na terase príp. si urobiť malý piknik priamo na tráve v parku.“            

  • Súčasťou objektu je aj parkovisko, ktoré je situované na severnej strane budovy. Aká bude jeho kapacita?

„V každom meste je parkovanie zložitý problém. O to viac v samom srdci jeho historického jadra. Z tohto dôvodu vznikne v areáli parkovisko s kapacitou cca. 25 vozidiel. Parkovisko bude spoplatnené a pomôže nám s nákladmi na údržbu areálu a platbu nájomného vlastníkovi – Reholi menších bratov Františkánov.“


  • Vjazd na parkovisko bude zabezpečený z ulice Františkánov. Bude upravený aj vjazd do areálu kláštora prípadne osadené nové dopravné značenie?

„Vjazd do areálu bude samozrejme stavebne upravený a nové dopravné značenie bude osadené podľa dopravného projektu. Do areálu kláštorného parku tak bude niekoľko vstupov: od sídliska Obrancov mieru cez existujúcu vstupnú bránu, z Rhodyho ulice po terase novovybudovanej kaviarne a samozrejme z ulice Františkánov.“

  • Zo stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov vyplýva, že ide o dočasnú stavbu a tá bude po rekonštrukcii kláštora odstránená a následne sa finálne skultivuje celý priestor areálu kláštora. Môžete to potvrdiť? 

„Rekonštrukcia kláštora Františkánov je samostatný projekt, ktorý priamo nesúvisí s výstavbou kláštornej kaviarne. Túto náročnú rekonštrukciu budeme realizovať spoločne s Mestom Bardejov, prostredníctvom Poľsko – Slovenského projektu Interreg. Na poľskej strane dôjde k obnove historického objektu v meste Grybów a na slovenskej nášho kláštora. Celkové stavebné náklady na našej strane sú viac ako 1,5 mil. EUR. V tomto kontexte mi nedá nespomenúť administratívne ťažkosti, prieťahy a lehoty, ktoré celý proces spustenia rekonštrukcie spomaľujú. Jednoducho  povedané: to čo v Poľsku trvá mesiac, u nás trvá 5 i viac.“ 

„Pričom chcem zdôrazniť, že sa vôbec nejedná o pomalú prácu samosprávy (ktorá je hlavný partner projektu). Práve naopak, pracovníci bardejovskej samosprávy robia svoju robotu dobre a za ich úsilie a nasadenie sme im nesmierne vďační. Problém je v spôsobe práce s eurofondami na Slovensku ako celok. Aj preto je čerpanie fondov na Slovensku na 1/5 našich možností. V tomto sú Poliaci ďaleko pred nami. Nakoniec, každý kto sa pozrie napríklad len tuná za kopec do Tylicza, mi dá za pravdu. Pred pár rokmi chodili lyžovať k nám, dnes my nestíhame počítať počet nových stredísk u nich. To na seba samozrejme viaže zamestnanosť, investície a rozvoj.“          

  • Bude v interiéri objektu priznané, respektíve naznačené vedenie nezachovaného hradobného opevnenia, na ktorého mieste stojí, napríklad v materiálovom či dizajnovom riešení podlahy?

Na terase kaviarne bude hradobný múr priznaný a bude jej súčasťou. Posedíme si teda priamo na našich hradbách 🙂 Záverom chcem ešte reagovať na rozvírenú hladinu diskusií ohľadom dizajnu a umiestnenia kaviarne. Chcem podotknúť, že existovalo niekoľko verzií  a miest kde by budova mohla stáť. Dnešný stav je výsledkom kompromisu pamiatkárov, vlastníka pozemku a investora. Môj osobný postreh na záver: V Ríme, pri jednej z pápežských bazilík (Basilica San Paolo fuori le mura/Bazilika svätého Pavla za hradbami) je taktiež kaviareň so zázemím pre baziliku, ktorá mi veľmi pripomína našu stavbu. Určite sú na to tiež rôzne názory, avšak práve pri návšteve takýchto úžasných pamiatok potrebujeme zájsť na dobrú kávu a podeliť sa o svoje dojmy s blízkymi. A náš Bardejov, takým úžasným miestom je!“   


Pozrite si takmer dokončený objekt novej kaviarne vo fotogalérii.


Na záver ešte  pohľady na lokalitu pred výstavbou kaviarne


Čo poviete na budovu novej kaviarne?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...
Spracoval: M.M.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
2 (KOMENTÁRE)
najstaršie
najnovšie najlepšie hodnotené
Inline Feedbacks
View all comments
Peter

Nevkusne Bardejovske projekty.Kazdy meter ina hovadina.

Mikuláš Kanaloš

Ahoj môj kamarát Ferko podnikateľ veľmi sa mi pací ako si to tam oprávil a prerobyľ kláštornu ulicu Františkánov 2 v Bardejove poverenej osobi Ferka Mihaľa s nád že bude to patriť ľudom ab tam mohli chodievať do parku dvora s nád to bude patriť ľudom park tak pekn deň prajem

2
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x