Cech architektov má výhrady k štúdii Námestia času. Ateliér A-typ a samospráva zámer prestavby obhajujú.

Cech architektov má výhrady k štúdii Námestia času. Ateliér A-typ a samospráva zámer prestavby obhajujú.

Samospráva mesta Bardejov zverejnila na sociálnej sieti víziu pretvorenia priestoru medzi športovou halou Mier a židovským suburbiom s novovzniknutým Námestím času. Na podobu architektonického stvárnenia reagoval Cech architektov Bardejova, ktorý združuje 11 autorov. Svoje pripomienky adresovali samospráve. Tá reaguje a vyvracia obavy architektov združených v cechu. K spracovanej urbanisticko-architektonickej štúdii sa vyjadrili aj samotní autori, ktorí sú v meste Bardejov dlhé roky etablovaní a majú za sebou množstvo zrealizovaných projektov.


Premena lokality pred Židovským suburbiom je známa už od roku 2011. Už pred desiatimi rokmi, kedy návrh urbanisticko-architektonického riešenia od prešovského architektonického ateliéru A-typ vznikol, sa dalo predpokladať, ako sa má verejný priestor pred významnou pamiatkou UNESCO transformovať. Štúdia riešila celú lokalitu komplexne, vrátane pešej promenády spolu s podzemným parkoviskom pred objektom športovej haly Mier, až po námestie SNP. Parkovanie vozidiel malo byť situované v mieste súčasnej asfaltovej plochy v novovybudovanom parkovacom dome pod úrovňou terénu. Popritom mal byť svah pod Hotelom Šariš (bývalým Závodným klubom JAS) využitý na umiestnenie prevádzok (kaviareň, cukráreň, verejné WC). V tejto prvotnej štúdii ešte nebol zakomponovaný odkaz na niekdajší Mlynský náhon.

Navrhované podzemné parkovanie vykompenzuje zaniknuté parkovacie kapacity po prestavbe lokality.

Dominantou celého návrhu je novovzniknuté Námestie času pred budovou židovského komplexu, na mieste terajšej štvorprúdovej komunikácie. V období vzniku návrhu ešte nebola vybudovaná Pamätná záhrada Holokaustu (2014), ktorá tvorí dnes neoddeliteľnú súčasť lokality. Odvtedy prebehla už aj komplexná rekonštrukcia námestia SNP a v pláne je aj obnova Pamätníka vďaky a priateľstva, na ktorý má samospráva už taktiež spracovanú štúdiu od rovnomenného ateliéru A-typ.

Pred športovou halou je v návrhu situované aj podzemné parkovisko, r. 2012.

Výrazná plánovaná prestavba tejto časti mesta vzbudila v posledných týždňoch diskusiu, a to nie len v radoch odbornej verejnosti. Stalo sa tak po odprezentovaní nového zámeru rekonštrukcie športovej haly Mier. Mesto si nechalo vypracovať novú štúdiu zrekonštruovanej haly, spolu so spomínaným verejným priestranstvom, v jej bezprostrednom okolí. Vizualizácie, ktoré sa objavili na oficiálnej stránke Mesta Bardejov na Facebooku vyvolali množstvo reakcií. Tie mali vo veľkej miere odmietavý postoj k návrhu prestavby, ktorý bol širokej verejnosti odprezentovaný.

Návrhu dominuje zrekonštruovaná športová hala s novým červeným opláštením, z návrhu nevypadlo ani Námestie času. Pribudol aj nový element – náznak Mlynského náhonu s vodným kolesom, ktorý obohatil verejný priestor o vodné plochy. Treba uznať, že vizualizácie sa po technickej stránke posunuli v čase. K stvárneniu v prezentovanej architektonickej štúdii sa vyjadril Cech Architektov Bardejova, ktorý sformuloval stanovisko, kde popisuje hlavné negatíva riešenia lokality medzi športovou halou a Pamätníkom holokaustu. Pod stanoviskom z 26. februára je podpísaných 11 architektov.

Športová hala s novým opláštením so zachovaným reliéfom a novovzniknuté Námestie času, r. 2021

Čo prekáža Cechu architektov Bardejova?

Jedným z cieľov Cechu architektov, ako je uvedené ešte v úvode stanoviska je pozitívne vplývať na zdravý, udržateľný a kvalitný územný a urbanisticko-architektonický rozvoj mesta Bardejov. Podľa nich prezentovaná architektonická štúdia námestia nespĺňa súčasné nároky na dobré riešenia verejných priestorov a nezohľadňuje prebiehajúce klimatické zmeny a trendy zelenej a ekologickej architektúry v tak významnej polohe mesta.

Návrhu vytýkajú vysoký podiel dláždených, asfaltových a betónových plôch. Upozorňujú na nedostatok zelene a plôch s vodozádržným charakterom. Riešenie podľa nich prispeje k zvýšenému prehrievaniu verejných priestranstiev a zhorší mikroklímu pred Pamätníkom Holokaustu a objektom športovej haly.

Na samotnej rekonštrukcii budovy športovej haly im prekáža najmä farba fasády. „Farebné riešenie športovej haly vytvára zbytočné pompézny akcent a neprimerane konkuruje priľahlej kultúrnej pamiatke Židovského suburbia, tvoriaceho súčasť zápisu mesta do svetového dedičstva UNESCO.“

Oporný múr tiahnúci sa pozdĺž celého objektu haly od západu na východ je z ich pohľadu zbytočnou neprirodzenou bariérou. Treba povedať, že zo severnej strany objektu je kamenný oporný múr aj v súčasnosti a oddeľuje plochu parkoviska od pásu zelene pri chodníku vedúcemu popri budove.

Vo svojom stanovisku, nie sú len kritickí, oceňujú návrh náznakovej rekonštrukcie Mlynského náhonu a mlynu, ktorý sa historicky nachádzal na približne rovnakom mieste. Avšak podľa Cechu architektov si táto myšlienka vyžaduje väčšiu pozornosť a kvalitnejšie stvárnenie návrhu.

Náznak Mlynského náhonu s vodným kolesom budú spolu so slnečnými hodinami novými dominantami lokality.

Chýba im verejná diskusia

„Hodnotíme výrazne negatívne to, že táto štúdia (respektíve jej zámer) nebol občanom ani odbornej verejnosti podložený s úmyslom verejnej diskusie. Tento proces diskusie s občanmi, (ktorá nie je zameniteľná s diskusiou na sociálnych sieťach) prináša napriek väčšej časovej náročnosti, skvalitnenie návrhu a potencionálne väčšiu akceptáciu finálneho návrhu občanmi.“

Apelujú aj na mesto, ktoré vytrvalo ignoruje výzvy odbornej verejnosti, ako aj niektorých občanov v mestskom zastupiteľstve, k vypisovaniu verejných architektonických súťaží na riešenie významných priestorov v meste. Občania mesta tak podľa cechu prichádzajú o možnosť hľadania najvhodnejších riešení tou najefektívnejšou formou.

Svoje stanovisko uzatvárajú slovami: „Sme zásadne proti tomu, aby sa pretváranie významných lokalít v meste Bardejov, naďalej riešilo bez architektonických súťaží. Architektonická súťaž vytvára priestor ponúknuť množstvo alternatívnych riešení a zároveň predstavuje odborné sito posudzovania predkladaných návrhov.“


Čo na to A-typ z Prešova

ONline Bardejov sa obrátil priamo na projekčný ateliér A-typ. Zaujímal nás hlavne postoj samotných autorov štúdie. Pod mailové stanovisko sa podpísali Ing. arch. Rudolf Bicek a Ing. arch. Vladimír Kačala. Hneď v úvode konštatujú, že stanovisko Cechu Architektov k prezentovanej architektonickej štúdii Námestia Času v Bardejove je založené z časti na nesprávnych a nepodložených, subjektívnych tvrdeniach.

„Návrh Námestia Času vznikol v r. 2011 ako súčasť štúdie, ktorá riešila priestor pred hotelom Šariš, revitalizáciu a úpravu Námestia SNP, priestor pred Mestskou športovou halou, priestor okolo bývalej kotolne na Štefánikovej  ulici a priestor medzi športovou halou a židovským suburbiom a Pamätníkom holokaustu. Priestor, ktorý v minulosti prešiel rôznymi zmenami, v ktorom sa dotýka stredoveká minulosť v podobe suburbia s aktuálnou súčasnosťou, ale najmä existencia Pamätníka holokaustu, ktorý má neustále pripomínať udalosti, na ktoré nikdy nesmieme zabudnúť, nás pri spracovaní návrhu viedli k tomu, dať tomuto miestu názov „Námestie Času“. Dominujú mu slnečné hodiny.“

„Táto urbanisticko-architektonická štúdia, ktorá riešila uvedené priestory a vzájomné vzťahy medzi nimi bola od svojho vzniku niekoľkokrát prezentovaná verejnosti, a to na paneloch počas na Bardejovského jarmoku v r. 2012, v Bardejovskej televízii alebo na webovej stránke mesta, kde je od jej vzniku až doteraz stále zverejnená. Za celú tú dobu sa verejnosť mala možnosť k nej vyjadriť.“


V ďalšej časti autori štúdie popierajú tvrdenia Cechu architektov, že by sa v zóne mala zhoršiť mikroklíma vysokým podielom spevnených plôch s nedostatkom zelene. Prikladajú aj konkrétne čísla.

„Tvrdenie, že prezentované riešenie nespĺňa súčasné nároky na dobré riešenia verejných priestorov a nezohľadňuje prebiehajúce klimatické zmeny a trendy zelenej a ekologickej architektúry je neodôvodnené. Všetky plochy Námestia času a priľahlého parkoviska sú riešené ako vodozádržné plochy bez rozdielu, či sa jedná o zatrávnené alebo dláždené plochy. Existujúce asfaltové a dláždené asfaltové plochy budú odstránené a oproti existujúcemu stavu  podstatne pribudne aj podiel zelených zatrávnených plôch a stromov napr. oproti pôvodnej výmere cca 940 m29 ks stromov je v navrhovanom stave plocha zelene cca 1500 m2 a 18 ks stromov.“

„Navrhnuté riešenie spevnených a parkovacích plôch umožňuje spätný odpar vsiaknutej dažďovej vody, čo riešením výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu nielen mikroklímy na námestí, ale aj k celkovej ochrane životného prostredia. Súčasťou riešenia Námestia Času je aj náznaková rekonštrukcia mlynského náhonu formou fontány s mlynským kolesom s informáciou o pôvodnej zástavbe a vodnom mlyne v tomto priestore.“


Pozrime sa na lokalitu, v ktorej má vzniknúť Námestie času, dnes. Je zjavné, že zeleň tomuto priestoru nedominuje ani v súčasnosti. Asfaltová štvorprúdovka a odstavné plochy určené na parkovanie dominujú celej tejto lokalite. Architekti z A-typu, teda môžu Bardejovčanov sľúbiť vyšší podiel zelene.

Cestná komunikácia bude v tejto časti prerušená, aby mohlo vzniknúť nové námestie.

Fasáda športovej haly nie je podľa A-typu problém

Niektorí diskutéri na Facebooku po zverejnení prvých vizualizácií upozornili hlavne na výraznú farbu zrekonštruovanej haly. Červená farba sa im zdala príliš vyzývavá až nevkusná. Súčasná budova haly je v decentných zemitých odtieňoch, ktoré nevzbudzujú pozornosť a objekt tak prirodzene zapadá do okolitého prostredia. Nová červená fasáda má podľa autorov štúdie podčiarknuť význam športovej haly pre mesto Bardejov.

„Pripravovaná rekonštrukcia športovej haly má za cieľ zlepšenie stavu tejto stavby ako po stavebno-technickej tak aj výtvarnej stránke. Má z tejto budovy urobiť dôstojnú stavbu odpovedajúcu súčasnej dobe. Fasáda nechce konkurovať okoliu, ale chce dať jasne a sebavedomo najavo význam ktorý táto budova pre mesto má. Jedná sa o samostatný projekt spracovaný v r. 2020.

Staršia vizualizácia športovej haly bez riešenia širších vzťahov so sýto červenou odvetrávanou fasádou.

„Priestor pred športovou halou a Námestie času, aj keď na seba navažujú, sú dva funkčne odlišné priestory. Zatiaľ čo priestor pred športovou halou má multifunkčný charakter s množstvom aktivít, pri Námestí času sa jedná o komorný priestor s iným duchovným rozmerom. Aby bol  tento priestor chránený pred ruchom z masových podujatí pred športovou halou je v návrhu využitá prirodzená bariéra spôsobená výškovým rozdielom medzi týmito priestormi. Motív mlynského kolesa, ktoré je súčasťou fontány bude spracovaný a stvárnený ako výtvarné dielo.“


Najnovšie odprezentované vizualizácie športovej haly Mier už prezentujú objekt v jemnejšom farebnom odtieni, ktorý materiálovo pripomína korténový plech. Či bude tento materiál aj reálne použitý, je málo pravdepodobné, keďže cena za rekonštrukciu by sa tým rapídne predražila. Ale v Bardejove je všetko možné. Korténová oceľ sa v poslednom období stále častejšie objavuje pri rôznych investíciách v našom meste. Prirodzená patina by športovému stánku pristala.

Plocha nad podzemným parkoviskom pre cca 68 vozidiel bude slúžiť aj ako javisko na organizovanie koncertov.

Páči sa Vám nová podoba športovej haly a riešenie celej lokality?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

A-typu sme položili ešte niekoľko otázok, nakoľko tento projekčný ateliér má za sebou stvárnenie mnohých investičných akcíí v meste Bardejov. V podstate stojí za skoro každou významnou rekonštrukciou v Mestskej pamiatkovej rezervácii, i mimo nej. Za všetky spomenieme napríklad, projekt reanimácie Radničného námestia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta, prestavba mnohých bočných ulíc v historickom jadre mesta, rekonštrukcia Promenádneho parku, Parku Emila Korbu, Námestia SNP, rekonštrukcia komplexu Hornej brány, tzv. Horného Hradu, revitalizácia nábrežia rieky Topľa, rekonštrukcia Dlhého radu a mnoho ďalších. Dá sa s „nadsázkou“ povedať, že A-typ pretvára mesto Bardejov na svoj obraz. Na tom, v akom meste žijeme, v akom meste fungujeme sa veľkou mierou podpísali architekti z Prešova. Nemožno im odoprieť obrovský podiel na súčasnej podobe mesta Bardejov. To, či sa im to podarilo alebo darí k spokojnosti Bardejovčanov a návštevníkov, musí posúdiť každý individuálne.

  • Na základe akých parametrov sa podieľate na tak významnej investícii, ktorej nepredchádzala architektonická verejná súťaž?

„S požiadavkou na to, aby významným verejným investíciám vo všeobecnosti na Slovensku predchádzala verejná architektonická súťaž, môžeme len súhlasiť. Je to však otázka legislatívy a spoločenskej objednávky.“

  • Myslíte si, že by pri premenách verejného priestoru mala byť do istej miery angažovaná aj široká verejnosť?

„Myslíme si, že o verejných investíciách má byť vopred informovaná aj verejnosť.“

  • V meste Bardejov máte mnoho realizácií, ktoré často tvoria prienik medzi historickým dedičstvom a modernými riešeniami, kde hľadáte inšpiráciu?

„Pri našich návrhoch je inšpiráciou pre nás najmä dané miesto a jeho atmosféra. Prácu nášho ateliéru je možno vidieť na viacerých miestach Slovenska nielen v Bardejove. Zvyčajne sa stretla s kladnou odozvou“

  • Čo hodnotíte v Bardejove ako váš najvydarenejší projekt, a naopak, v ktorom vidíte jeho slabšie stránky?

„Hodnotenie našich realizovaných projektov radšej ponecháme na užívateľov. Z vydarených návrhov v Bardejove môžeme spomenúť riešenie južného barbakanu, ktoré bolo publikované v odbornej tlači a získal aj ocenienie BigSEE Architecture Award 2020 – Winner. Naopak sklamaní sme z toho ako dopadla realizácia Orosovej Lávky cez Toplu, kde si dodávateľ svojvoľne upravil náš návrh takým spôsobom, že sa k nemu radšej nehlásime.“

„Súčasná situácia nám pripomína hystériu, ktorá sa spustila  pri rekonštrukcii Radničného námestia v r. 2001. Tiež nás a náš návrh  časť  „odbornej verejnosti“ obviňovala z nekompetentnosti a nekvality.  Dokonca boli proti riešeniu spisované petície. Ako zvyčajne sa za tým ukázali, ako osobné, tak aj politické záujmy,“ uzavreli architekti z ateliéru A-typ, Ing. arch. Rudolf Bicek a Ing. arch. Vladimír Kačala.

V čase finalizovania nášho článku sa k téme vyjadrila aj samospráva Mesta Bardejov. Na svojej oficiálnej facebookovej stránke zverejnilo svoju reakciu k stanovisku Cechu architektov Bardejova, ktoré bolo adresované primátorovi mesta Borisovi Hanučšakovi. Väčšina z vyjadrenia mesta sa pochopiteľne prekrýva so stanoviskom autorov štúdie, keďže vzniklo aj po konzultáciách s nimi. Tento fakt sa uvádza hneď v úvode reakcie. K samotnej štúdii ešte samospráva mesta uvádza nasledovné:

„Niektoré časti urbanisticko – architektonickej štúdie celého územia bola postupne (od roku 2011)  aktualizované a čiastočne modifikované podľa aktuálnych potrieb mesta a dopracované do vyšších štádií prípravných a projektových dokumentácii. Je treba zdôrazniť, že v priebehu takmer 10-tich rokov sa potvrdzuje aktuálnosť princípov a zásad navrhovaného riešenia a jeho otvorenosť pre akceptáciu nových požiadaviek vyplývajúcich z meniacich sa podmienok (čo zároveň aj potvrdzuje nadčasovosť daného riešenia).

„Zástupcovia mesta už niekoľkokrát v priebehu minulých období zadali objednávku vyzvaným kolektívom, alebo jednotlivcom na spracovanie architektonických, alebo urbanisticko-architektonických štúdií a koncepcií problematických resp. významných lokalít v meste v snahe hľadať vhodné riešenia. Príkladom môže slúžiť revitalizácia nábrežia Tople, priestor bývalých kasární, objekt bývalej kotolne na Štefánikovej, ulica kpt. Nálepku a pod.“


K príkladom, ktoré samospráva mesta použila si dovolíme konštatovať, že príbeh kasárni s vypracovanými štúdiami od viacerých projekčných ateliérov zostali len na papieri. Priestor s veľkým prispením Mesta Bardejov z veľkej časti chátra a zostal nevyužitý. Vývoj tohto vzácneho priestoru je za posledné roky prakticky nulový. Výzva na riešenia revitalizácie druhej etapy nábrežia rieky Topľa sa objavilo až v posledných rokoch, spolu s rekonštrukciou ulice kpt. Nálepku. Žiadny z týchto projektov sa ešte nedostal do fázy realizácie.

Na záver si pozrite fotografie súčasného stavu dotknutej lokality a v druhom albume nájdete všetky vizualizácie pretvorenie tejto časti mesta. (Foto terajšieho stavu: ONline Bardejov, vizualizácie zdroj: web stránka mesta Bardejov, FB Mesto Bardejov – oficiálna stránka.)

S rekonštrukciou športovej haly by sa malo začať začať už v apríli tohto roku. Víťazom verejnej súťaže na zhotoviteľa prác je firma Metrostav a.s.


 FOTOGALÉRIA:


 FOTOGALÉRIA (vizualizácie):

 Spracoval: M.M. / Foto: D.P.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x